Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Biłgorajskim. Stan na koniec 2019 roku

Dodał: red Data: 2020-05-17 19:06:05 (czytane: 1884)

Podczas majowej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju radni pochylili się nad przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju dokumentem. Przedstawia on sytuację na rynku pracy, dane dotyczą 2019 roku. Publikujemy szczegóły.

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, BiłgorajPoziom bezrobocia w powiecie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na koniec 2019 roku wynosiła 2 373 osoby, w tym 1 207 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 7 osób tj. 0,3% (w końcu 2018 roku zarejestrowanych było 2380 osób). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. W dniu 31 grudnia 2019 roku w ewidencji PUP w Biłgoraju figurowało 45 osób poszukujących pracy. W 2019 roku w PUP w Biłgoraju zarejestrowano łącznie 4 627 osób bezrobotnych, z tego w grudniu 400 osób. Średnio w miesiącu rejestrowano 386 osób. Spośród ogółu zarejestrowanych 791 osób zarejestrowało się po raz pierwszy.


Jak podkreśla dyrektor PUP, Danuta Łagożna, zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż 3 836 osób zarejestrowało się po raz kolejny (tj. 82,9% ogółu rejestrujących się). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba rejestracji zmniejszyła się o 254 osoby tj. 5,2%. W 2018 roku w PUP zarejestrowało się łącznie 4 881 osób.


Czytaj także: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraj najlepszy w województwie lubelskim i jednym z najlepszych w kraju


Jak wynika z danych, W 2019 roku z ewidencji Urzędu wyrejestrowano łącznie 4 634 osoby, w tym w grudniu - 400 osób. W 2018 roku wyrejestrowano 5 195 osób. Liczba wyrejestrowań zmniejszyła się o 10,8% tj. 561 osób w stosunku do roku ubiegłego.


W 2019 roku z powodu podjęcia pracy (bez staży, przygotowań zawodowych dorosłych i prac społecznie użytecznych) z ewidencji bezrobotnych wyłączone zostały 1983 osoby, co stanowi 42,8% ogółu wyrejestrowanych. W 2018 roku z powodu podjęcia pracy wyłączono 2192 osoby (42,2% ogółu wyrejestrowanych). Liczba wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy zmniejszyła się o 209 osób, a procentowy udział osób wyłączonych z powodu podjęcia pracy w ogólnej liczbie osób wyrejestrowanych zwiększył się o 0,6 punktu procentowego w stosunku do stanu na koniec 2018 roku. -Spośród osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy 164 osoby bezrobotne (13,3%) podjęły pracę subsydiowaną, a 1719 (86,7%) niesubsydiowaną - dodaje Łagożna.


Stopa bezrobocia

Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia I dla całego kraju na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 5,2%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 0,6 punktu procentowego (5,8% w końcu 2018 oku).


Spadek stopy bezrobocia odnotowano również w województwie lubelskim tj. o 0,6 punktu procentowego: w grudniu 2018 r. wynosiła 8%, zaś na koniec 2019 roku - 7,4%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na 31 grudnia 2019 r. wynosiła 5% i jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do końca 2018 roku, kiedy wynosiła 5,1%. W końcu 2019 roku powiat biłgorajski osiągnął jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w województwie lubelskim. Najniższe stopy bezrobocia na obszarze województwa lubelskiego odnotowano w powiecie łukowskim - 4,2%, mieście Lublin - 4,9% i powiecie biłgorajskim - 5,0%. Natomiast najwyższy poziom bezrobocia wystąpił w powiatach włodawskim - 15%, hrubieszowskim - 13,2% i chełmskim - 11,9%.

urzad_pracy.JPG

Ogólna struktura bezrobotnych
W ewidencji PUP zarejestrowanych było 1 207 bezrobotnych kobiet. W stosunku do stanu z końca 2018 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 32 osoby. Udział procentowy kobiet w liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego. Na koniec grudnia 2019 roku kobiety stanowiły 50,9% ogółu bezrobotnych, natomiast w końcu 2018 roku 52,1%.

W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku od 25 do 34 lat - jest to grupa 795 osób, co stanowi 33,5% ogółu bezrobotnych, 21% to bezrobotni w wieku 35 - 44 lata, 19,7% - 18 - 24 lata, 12,4% - osoby pomiędzy 45-54 rokiem życia natomiast 8,4% - 55 - 59 lat. Najmniej liczną grupą wiekową byli bezrobotni powyżej 60 lat tj. 5% ogółu bezrobotnych.

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia zauważa się, że najliczniejsze grupy wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 686 osób (28,9%) oraz zasadniczym zawodowym - 514 osób (21,7%). Trzecią, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem wyższym - 457 osób (19,2%). Z kolei 417 osób (17,6%) ogółu bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 299 osób (12,6%).

Czytaj także: Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim w 2018 roku

Jak wynika z danych, spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy do jednego roku tj. 590 osób (24,9%), następnie bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat - 545 osób (23%) oraz bezrobotni bez stażu pracy - 544 osoby (22,9%). Kolejne grupy pod względem ilości osób stanowili bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat - 264 osoby (11,1%),oraz od 10 do 20 lat - 249 osób (11,1%). Szósta grupa to osoby ze stażem od 20 do 30 lat - 134 osoby (5,6%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat - 47 osób (2 %). Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych kobiet aż 26,1% stanowiły kobiety bez stażu pracy. Najliczniejszą grupę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy stanowiły osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy (25,1%) tj. 595 osób. W dalszej kolejności są osoby pozostające w ewidencji urzędu od 3 do 6 miesięcy (16,6%), osoby będące bezrobotnymi powyżej 24 miesięcy (16,3%), od 6 do 12 miesięcy (14%), do 1 miesiąca (15,8%). Najmniejszą grupę stanowią osoby będące bez pracy od 12 do 24 miesięcy tj. 179 osób (12,2%).

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 1 550 osób czyli 65,3% ogółu zarejestrowanych (w tym 770 kobiet). W porównaniu do końca 2018 roku liczba ta zwiększyła się o 17 osób tj. 1,1%. W dniu 31 grudnia 2018 roku zarejestrowane były 1533 osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich.

Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego
Według stanu na koniec grudnia ubiegłego roku, największa liczba osób bezrobotnych występowała w: mieście Biłgoraj - 653 osoby (27,5% ogółu), gminie Biłgoraj - 375 osób (15,8% ogółu) i gminie Józefów - 192 osoby (8,1% ogółu). Najmniej bezrobotnych było w gminach: Łukowa - 60 osób (2,5% ogółu), Obsza - 72 osoby (3% ogółu) i Aleksandrów - 77 osób (3,2% ogółu).

W pozostałych gminach sytuacja - na koniec 2019 roku - wygląda następująco:
- Frampol - 150 osób;
- Tarnogród - 113 osób;
- Biszcza - 106 osób;
- Goraj - 97 osób;
- Księżpol - 148 osób;
- Potok Górny - 104 osób;
- Tereszpol - 99 osób;
- Turobin - 127 osób.

Reklama.

Bezrobotna młodzież
Na koniec 2019 roku zarejestrowanych było 925 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 512 kobiet. Bezrobotna młodzież stanowiła 39% ogółu bezrobotnych. Opisując tę grupę bezrobotnych można zauważyć, że dominują tu osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały - czyli nie posiadające doświadczenia zawodowego - 39% (361 osób). Pozostałe osoby posiadały niewielki staż pracy tj. do 1 roku - 37,1% (343 osoby), staż pracy od 1 roku do 5 lat - 22,6% (209 osób) natomiast staż od 5 do 10 lat 1,3% (12 osób). Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 30 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 355 osób tj. 38,4%, z wykształceniem wyższym - 193 osoby (20,9%), średnim ogólnokształcącym - 168 osób (18,2%), zasadniczym zawodowym - 129 osób (13,9%), gimnazjalnym i niższym - 80 osób (8,6%).

Według stanu na 31grudnia 2019 roku zarejestrowanych było 467 osób do 25 roku życia. Jest to 19,7% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 48,4% (226 osób) stanowiły kobiety. Wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych do 25 roku życia 50,3% (235 osób) stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały, 36,2% (169 osób) legitymowało się stażem pracy do 1 roku, natomiast 13,5% (61 osób) stażem pracy od 1 roku do 5 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 25 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 152 osoby tj. 41,6%. W dalszej kolejności bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 83 osoby (22,7%), gimnazjalnym i niższym - 52 osoby (16,1%), zasadniczym zawodowym - 48 osób (13,2 %), wyższym - 31 osób (8,2%).

Długotrwale bezrobotni
W ewidencji Urzędu figurowały 963 osoby długotrwale bezrobotne (tj. 40,6% ogółu), w tym 581 kobiet tj. 48,1% ogółu bezrobotnych kobiet. W porównaniu do końca 2018 roku liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 78 osóbtj. 7,6%. W ewidencji wówczas figurowało 1020 osób długotrwalebezrobotnych. W grupie długotrwale bezrobotnych największy udział stanowili bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 246 osób (25,5%) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 226 osób (23,5%), wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 205 osób (21,3%), z wykształceniem wyższym - 168 osób (17,4%). Najmniejszy był udział bezrobotnych posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące - 118 osób (12,3%). Długotrwale bezrobotni to głównie osoby młode (w wieku 25 - 34 lata) - 332 osoby (34,5%), 35 - 44 lata - 217 osób (22,5%), ze stażem pracy do 1 roku -241 osób (25%) lub bez stażu pracy - 240 osób (24,9%).

Bezrobotni powyżej 50 roku życia
W ostatnim dniu 2019 roku zarejestrowanych było 471 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Łącznie osoby te stanowiły 19,8% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zwiększyła się o 36 osób (8,3%) w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2018 roku (435 osób). Należy zauważyć, że w tej grupie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowiły 40,1% (189 osób), z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 34,8% (164 osoby). Łącznie bezrobotni o najniższych kwalifikacjach to 74,9% bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 16,6% (78 osób), 24 osoby (tj. 5,1%) posiadały wykształcenie ogólnokształcące a 16 osób (3,4%) legitymowało się wykształceniem wyższym.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia to w głównie osoby posiadające staż pracy od 10 do 20 lat (24,8%) oraz od 5 do 10 lat (24,4%). W tej grupie 166 osób (36,7%) posiadało ponad 20-letni staż pracy. Istotnym jest fakt, że w tej kategorii wiekowej występowały również osoby, które nie wykazały żadnego stażu pracy tj. 36 osób (7,7%) oraz takie, które pracowały tylko do 1 roku – 51 osób (10,8%).

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
W PUP zarejestrowanych było 528 osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia. Jest to 22,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W grupie tej 80,9% (427 osób) to kobiety.

Najliczniejszą grupę bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku stanowiły osoby ze stażem od 1 roku do 5 lat – 179 osób (33,9%), a następnie bez stażu pracy – 134 osoby (25,4%), do 1 roku stażu pracy – 129 osób (24,4%), od 5 do 10 lat – 59 osób (11,2%), oraz ze stażem 10 do 20 lat – 27 osób (7,5%). Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 165 osób (28,6%), wykształcenie wyższe 151 osób (26,2%), średnie ogólnokształcące 104 osoby (18,1%), zasadnicze zawodowe 93 osoby (16,1%) natomiast gimnazjalne i niższe 63 osoby (11%).

Bezrobotni niepełnosprawni
Szczególną grupą wśród bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Na koniec roku zarejestrowanych było 148 osób niepełnosprawnych, w tym 55 kobiet. Niepełnosprawni stanowili 6,2% ogółu bezrobotnych. Spośród grupy niepełnosprawnych 52 osoby (35,1%) legitymowały się wykształceniem zasadniczym zawodowym, 35 osób (23,7%) posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe, 32 osoby (21,6%) wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym, a 16 osób (10,8%) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Najmniejszą grupę niepełnosprawnych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym - 13 osób (8,8%).

Osoby niepełnosprawne są niewątpliwie grupą bezrobotnych najsilniej odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem zatrudnienia, dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale także najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno - zawodowej.

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
W dniu 31 grudnia 2019 roku w ewidencji PUP figurowała 1 osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Była to kobieta w wieku 25 – 34 lata, pozostająca bez pracy od 1 do 3 miesięcy, legitymująca się wykształceniem wyższym oraz nie posiadająca stażu pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców
Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w obszarze wspierania pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców w trzech obszarach:
1. Wydawania informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Informacja ta jest niezbędna pracodawcy w procedurze uzyskiwania u Wojewody pozwolenia na pracę cudzoziemca innej niż praca sezonowa. W 2019 roku urząd wydał 27 opinii Starosty (na 76 miejsc pracy), na stanowiska: kucharz (18), operator CNC/pracownik produkcji (16), opieka nad osobą starszą (10), stolarz (9), piekarz (8), tartacznik (8), kierowca kat. B samochodu dostawczego do 3,5 tony (2), kierowca samochodu dostawczego/sprzedawca (1), cukiernik (1), przedstawiciel handlowy (1), operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli (1), specjalista do spraw rekrutacji pracowników (1).

2. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom - obywatelom Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii lub Ukrainy w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

W 2019 roku zarejestrowano 659 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - najwięcej zarejestrowanych oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy (651), Białorusi (6), Mołdawii (1), Rosji (1).

3. Wydawania zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanej przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe.

W 2019 roku do urzędu wpłynęło 4 125 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca dla obywateli Ukrainy (4118), Białorusi (7). Wydano 1 398 zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz 4595 decyzji administracyjnych (w tym: 3344 zezwoleń na pracę sezonową, 437 uchyleń decyzji, 781 umorzeń postępowania administracyjnego, 29 postanowień o wznowieniu postępowania administracyjnego, 2 odmowy wpisu wniosku do ewidencji wniosków oraz 2 decyzje o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową).

Realizacja zadań w ramach posiadanych środków finansowych
Realizując zadania w ramach posiadanych przez Urząd środków finansowych na 31 grudnia 2019 roku zaktywizowano ogółem 797 osób, w tym:
- staże - 353 osoby (w tym 2 osoby PFRON),
- prace interwencyjne – 92 osób (w tym 4 podmiany),
- dotacje - 61 osób (w tym 1 PFRON),
- szkolenia - 174 osoby,
- bony szkoleniowe - 2 osoby,
- roboty publiczne - 13 osób,
- bony na zasiedlenie - 47 osób (41 bonów),
- prace społecznie - użyteczne - 2 osoby,
- dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia - 5 osób,
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego - 45 osób.

/bilgoraj.com.pl, PUP Biłgoraj, Krzysztof Krawczykiewicz/

Tagi: powiatowy urząd pracy   danuta łagożna   bezrobocie   powiat biłgorajski

Zobacz także

Pomóż wygrać maszt i flagę dla Biłgoraja i pozostałych gmin

Dodane: 2020-09-08 09:37 - Komentarze  (11)  czytane (1754)

TAGI: pomóz wygrac maszt i flagę, 100-lecie cudu nad wisłą, flaga polski, biało-czerwonaKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.92.74.105

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Droga Gródki - Gilów - Teodorówka - Chłopków otwarta (FOTO)

Ponad 18 kilometrowy odcinek drogi łączy gminy Turobin, Goraj...

Co z przebudową drogi wojewódzkiej nr 835?

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Biłgoraj - granica...

Miliony na kształcenie zawodowe w powiecie biłgorajskim

Wicestarosta biłgorajski, Tomasz Rogala odebrał z rak Marszałka...

Konferencja naukowa

W sali konferencyjnej przy parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju,...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia