Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Organizacje, Stowarzyszenia, Związki

Celem Stowarzyszenia jest:


1. Inicjowanie, wspieranie, rozwój partnerstwa lokalnego i sektora ekonomii społecznej na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego, zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
2. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie poprzez promowanie, upowszechnianie, rozwijanie idei oraz dorobku Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce i projektów z zakresu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju.
3. Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego i gospodarczego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur, regionów, społecznościami lokalnymi, regionalnymi, współpracy ponadnarodowej.
4. Promocja równych szans na rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, seniorów, samotnych matek, osób uzależnionych i współuzależnionych, więźniów, bezdomnych, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych sektorów, instytucji i firm oraz organizacji, mieszkańców terenów wiejskich.
5. Wspieranie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, integracji oraz pomocy społecznej. Poprawa zdolności do zatrudnienia.
6. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej, zawodowej, społecznej, kulturalnej młodzieży. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
7. Wsparcie instytucji rynku pracy oraz upowszechnianie instrumentów rynku pracy.
8. Realizacja inicjatyw w obszarze rynku pracy, realizacja partnerskich przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw partnerów rynku pracy.
9. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
10. Promocja i wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw indywidualnych. Wspieranie konkurencyjności, zdolności adaptacyjnych i innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich.
11. Inicjowanie i wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych oraz grup wykluczonych społecznie.
13. Realizacja inicjatyw z zakresu pomocy społecznej i integracji społecznej, realizacja partnerskich przedsięwzięć w tym zakresie oraz wspieranie partnerów z obszaru integracji i pomocy społecznej.
14. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
15. Przeciwdziałanie i pomoc osobom uzależnieniom, współuzależnieniom i patologiom społecznym. Współpraca z klubami AA.
16. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
17. Upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
18. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
19. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
20. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Współpraca z Polonią i Polakami przebywającymi za granicą.
21. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji.
22. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
23. Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.
24. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego. Organizacja i realizacja kursów i szkoleń.
25. Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych i politycznych poprzez wzrost wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu i jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.
26. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
27. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
28. Promocja i rozwój turystyki i krajoznawstwa na terenie regionu i obszaru całej Polski.
29. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
30. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
31. Działalność charytatywna, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych. Promocja i organizacja wolontariatu.
32. Prowadzenie Przedsiębiorstwach Ekonomii Społecznej m. in. przedsiębiorstw społecznych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółek prawa handlowego, spółdzielni socjalnych, inkubatorów, przedszkoli, ośrodków szkoleniowych, fundacji itp.
33. Wspieranie i pomoc członkom Stowarzyszenia.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 7804Data ostatniej weryfikacji: 2013-03-08

Kategorie