Strona startowa

Wiadomości - Polityka

Starosty odpowiedź na burmistrza wpis na blogu

Dodał: TF Data: 2010-03-11 22:54:37 (czytane: 6990)

Przedstawiamy stanowisko Starosty Biłgorajskiego dotyczące okoliczności przygotowania do modernizacji ulic Partyzantów i Cegielnianej w Biłgoraju. Poniższa informacja szczegółowo i rzetelnie wyjaśnia przebieg działań miasta i powiatu oraz ustalenia co do podziału ról przy realizacji obu zadań.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, Biłgorajonyszkiewicz.jpg„Chciałbym odnieść się do okoliczności budowy ulic Partyzantów i Cegielnianej w Biłgoraju. Zależy mi na tym, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności tej sytuacji, gdyż pojawia się wiele niejasności co do tego tematu.

Mieszkańcy ulicy Cegielnianej i ul. Partyzantów w Biłgoraju posiadający działki zabudowane lub budujący domy mieszkalne, od wielu lat proszą władze samorządowe o rozwiązanie problemu dojazdu i bezpiecznego dojścia do ich nieruchomości. Wymienione ulice pomimo, że funkcjonują jako typowe ulice osiedlowe, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych powinny być ujęte do sieci ulic gminnych i budowane wg parametrów dla dróg tej kategorii.

W tym kierunku wnoszone są petycje stron zainteresowanych. Oprócz właścicieli nieruchomości Powiat podejmował wielokrotnie próby, aby Miasto przejęło je do kategorii gminnej. Inne ulice o tym charakterze, jak: ul. M. Konopnickiej, Cicha, Gen. Maczka, Wiejska, Plac Wolności, Miasto przejęło z dniem 01.01.2010 r. odrzucając wnioski w sprawie ul. Cegielnianej i Partyzantów. Przejęcie tych ulic było ogromną szansą na ich wybudowanie w roku bieżącym. Mimo deklaracji i kilkukrotnych ustaleń z Powiatem, mimo podjęcia przez Radę Powiatu stosownej uchwały o sfinansowaniu 50% kosztów przypadających na samorządy, Miasto ul. Cegielnianą i ul. Partyzantów wykreśliło z zadania inwestycyjnego pn. „… przebudowa układu komunikacyjnego …”. Wpisując w to miejsce inne ulice powiatowe.

A temat ciągnie się już od 2007 r. Oto przekrojowy przebieg decyzji w tej sprawie:

15.01.2007 r. – ustalenia spisane w Urzędzie Miasta Biłgoraj w obecności Burmistrza, „- układ komunikacyjny Ogrody – Piaski, tj. ul. Poniatowskiego, Cegielniana, Partyzantów, Cicha, Maczka, Okulickiego przewidziany jest do realizacji przy udziale środków unijnych. Sposób finansowania zostanie określony po zakończeniu prac projektowych i określeniu wartości zadania”. Dodać należy, że na zlecenie Miasta prace projektowe były już prowadzone.

19.11.2007 r. – wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu z udziałem Dyrektora ZDP i przedstawicieli Miasta z udziałem Burmistrza.

Ustalenia: „Wnioskodawcą do RPO na dofinansowanie układu komunikacyjnego w ul. Poniatowskiego, Cegielniana, Partyzantów, Cicha, Maczka, Okulickiego – będzie Miasto Biłgoraj. Przewidywane dofinansowanie wynosi 75%. Pozostałą kwotę na drogi powiatowe pokryją samorządy po 50% należnych środków własnych.”

11.12.2007 r. – Burmistrz Miasta Biłgoraj kieruje pismo do Zarządu Powiatu Biłgorajskiego, w którym podaje – ”… Ponadto Miasto zgodnie z ustaleniami z Zarządem Powiatu i ZDP, przygotowuje się do złożenia projektu w ramach RPO oraz do jego realizacji w zakresie budowy ulic: Poniatowskiego, Partyzantów, Cichej, Gen. Maczka, Okulickiego i Cegielnianej. Planuje się pozyskanie na realizację tego zadania wieloletniego ze środków RPO 1 850 000 zł. w roku 2008, natomiast ze środków własnych zabezpieczyliśmy kwotę 150 000 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 50% wkładu własnego na budowę dróg powiatowych powinien zabezpieczyć Powiat Biłgorajski. Do złożenia wniosku niezbędne będzie dołączenie odpowiednich uchwał podjętych przez obydwa samorządy”.

28.12.2007 r. – w uwzględnieniu ustaleń narady odbytej w dniu 19.11.2007 r. z udziałem Burmistrza oraz jego wniosku skierowanego do Zarządu Powiatu w piśmie z dnia 11.12.2007 r. Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła uchwałę w sprawie udziału Powiatu w realizacji przez Miasto zadania p.n. Budowa układu komunikacyjnego: ul. Poniatowskiego od ul. 11 Listopada do ul. Cichej, ul. Partyzantów, ul. Cicha, ul. Gen. Maczka, ul. Okulickiego, ul. Cegielnianej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013. Powiat zadeklarował 50% wkładu samorządów w zakresie budowy wymienionych ulic powiatowych w latach 2008 – 2013.

Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu UE była jednak jednolitość kategorii dróg ujętych do układu komunikacyjnego. Aby zamierzenie stało się realne Zarząd Powiatu w Biłgoraju wznowił wnioski o przejęcie przez Miasto dróg powiatowych objętych programem inwestycyjnym.

19.03.2008 r. – skierowano wniosek o przejęcie przez Miasto do kategorii gminnej ulice: Partyzantów, Cegielniana, Gen. Maczka i Cicha. Pilnie, bo już 02.04.2008 r. Burmistrz odmówił przejęcia.

21.04.2008 r. – Burmistrz kieruje pismo do Zarządu Powiatu, w którym prosi „o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w budżecie powiatu, polegających na zapisaniu środków przewidzianych wcześniej na budowę ciągu komunikacyjnego ulic: Poniatowskiego, Cichej, Partyzantów, Cegielnianej i Gen. Maczka na wykonanie ul. Cichej.

Jest to wyraźny znak ze strony Miasta o zmienność zamierzeń dot. budowy ul. Partyzantów i Cegielnianej. Wg tego pisma Burmistrz Miasta Biłgoraj wstrzymuje się od realizacji „obiecanek” danych mieszkańcom ul. Cegielnianej w roku 2006.

Czy przypadkowo zderzają się daty: 21.04.2008r., gdy Burmistrz wydaje sygnał o możliwości wycofania się z deklaracji budowy, z datą wcześniejszą 11.04.2008 r. kiedy to właściciele działek powołują Komitet Protestacyjny i wnoszą petycję do Urzędu Miasta o zwężenie projektowanego pasa ulic i sprawiedliwe ustalenie przebiegu osi ulicy?

06.05.2008 r. – na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Biłgoraju zapoznano się szczegółowo z problemami wnoszonymi przez właścicieli działek w związku z prowadzonymi czynnościami przez Urząd Miasta. Wnioski właścicieli działek uznano za zasadne, bowiem zwężenie pasów drogowych i przeprojektowanie ulic wg parametrów dla dróg osiedlowych wpłynęłoby na obniżenie kosztów budowy i sprawiedliwe uregulowanie granic działek przyległych do pasa drogowego.

15.05.2008 r. – Zarząd Powiatu uznając, że nadal Burmistrz zamierza zgłosić „układ komunikacyjny” do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej, kieruje wniosek ponowny o przejęcie do kategorii gminnej ulic: Partyzantów, Cegielnianej, Cichej i Maczka.

23.05.2008 r.
– Burmistrz pismem – ponownie daje odmowę. Następnie podejmuje inną wersję działania (patrz Uchwała RM z 30.01.2009 r. zaliczenie ulic).

26.05.2008 r. – Burmistrz kieruje pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju, w którym wnosi: ”uprzejmie proszę o zatrzymanie procedury wystąpienia z wnioskiem do Starosty Biłgorajskiego w spr. wydania decyzji o lokalizacji w/w dróg w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. (...) w odniesieniu do projektów podziałów nieruchomości wystąpiły liczne sprzeciwy właścicieli nieruchomości w zakresie zarówno parametrów technicznych, jak i trasy przebiegu ulic w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Rozważana jest aktualnie kwestia ewentualnego przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. Piaski I etap w Biłgoraju w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania komunikacyjnego na omawianym terenie”.

Właściciele działek i mieszkańcy ulic nadal domagają się poprawienia na ich korzyść wyznaczonych na zlecenia Miasta projektowanych granic poszerzonych pasów drogowych ulic.

30.09.2008 r. – Komitet Protestacyjny kieruje do Rady Miasta wniosek, „o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ten sposób, aby ulice: Partyzantów i Cegielniana w Biłgoraju posiadały klasę drogi lokalnej (KL) oraz do dokonania zmiany parametrów tych dróg z uwzględnieniem prawa własności (…) i jak najmniejszą ingerencję w indywidualne działki właścicieli, zachowując przy tym potrzeby interesu publicznego”.

29.10.2008 r. – Rada Miasta podejmuję uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Biłgoraj – Piaski I etap.

Powstała bardzo duża szansa zniwelowania problemów właścicieli działek oraz poprzez możliwość zmiany parametrów obniżenia kosztów budowy.

Do Urzędu Miasta wpłynęły 44 wnioski dotyczące głównie zmiany szerokości pasa drogowego i przesunięciu osi projektowanych do budowy ulic. W czasie, gdy wnioski powinny być rozpatrzone miasto dokonuje zmiany obszaru przebudowy „układu komunikacyjnego”. Wyłączone zostają przez Miasto z układu, który ma szanse uzyskać dofinansowanie, ulice powiatowe: Partyzantów i Cegielniana, a włączone inne ulice powiatowe tj. M. Konopnickiej i ul. Wiejska.

30.01.2009 r. – Rada Miasta Biłgoraj podejmuje uchwałę w spr. zaliczenia do kategorii dróg gminnych 5 ulic powiatowych, bez ul. Partyzantów i ul. Cegielnianej, o które wnosił Powiat i które są typowo gminne z racji swej funkcji. Właściciele działek oczekują nadal na zmianę planu i rozpatrzenie ich wniosków. Sprawa tkwi w Urzędzie Miasta. W miejsce tych ulic Miasto przejmuje ulice: M. Konopnickiej i Wiejska, i na nie uzyskuje później dofinansowanie z RPO.

03.06.2009 r. – Zarząd Powiatu w Biłgoraju wyraża zaniepokojenie z powodu wyłączenia z procesu przekwalifikowania ulic i stworzenia możliwości sfinalizowania wspólnych deklaracji. Uchwała Rady Powiatu o zapewnieniu dofinansowania nadal obowiązuje.

07.01.2010 r. – Starosta Biłgorajski zwraca się do Burmistrza Miasta o dokończenie przez Miasto prowadzonej procedury rozpatrzenia skarg i wniosków właścicieli działek i Komitetu Protestacyjnego, co umożliwi m.in. realne określenie kosztów, terminu i zakresu robót budowlanych.

26.01.2010 r. – w piśmie skierowanym do Starosty Biłgorajskiego Burmistrz Miasta podejmuje próbę całkowitego wycofania się z prowadzonej procedury rozpatrzenia wniosków właścicieli działek, które to wnioski wynikają z czynności przeprowadzonych przez Miasto.

19.02.2010 r. – Burmistrz Miasta „podrzuca” (bez protokołu przekazania) do Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju niekompletną i bez wartości użytkowej dokumentacje na budowę ulic, której parametry były zaskarżone przez właścicieli działek i która przeleżała u inwestora wspólnego zadania czyli w Urzędzie Miasta ponad trzy lata.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. uzgodnienia lokalizacyjne na budowę w/w ulic utraciły ważność w dniu 18.12.2009 r.

23.02.2010 r. – Starosta Biłgorajski zaniepokojony potraktowaniem problemu budowy wymienionych ulic przez Burmistrza Miasta zawiadomił zainteresowane strony. Należy zdać pytanie, w jaki m celu Burmistrz Miasta przetrzymał ponad trzy lata projekt techniczny, na który wydał ok. 100 tys. zł. i ok. 60 tys. zł. na prace geodezyjne ze środków publicznych. Należy podkreślić pytanie, po co była ta deklaracja  w roku 2006, że zbudujemy wspólnie ulice? Dlaczego teraz te ulice Burmistrz Miasta wyłączył z możliwości dofinansowania w ramach układu komunikacyjnego, włączając inne ulice powiatowe? Na te pytania Zarząd Powiatu nie umie odpowiedzieć.”

Starosta
Marek Onyszkiewicz

 

Zobacz także

Jakie meble kuchenne będą modne w 2020 roku?

Dodane: 2020-01-23 14:16 - Komentarze  (0)  czytane (691)

TAGI: meble kuchenne, nowoczesna kuchnia, biłgoraj, mebleKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.206.12.79

-take a look at it! (2013-10-24 11:51:31)

O043wV Great, thanks for sharing this post.Much thanks again.

-Klemens (2010-03-21 20:30:06)

Do Kaski. Staram się być na bieżąco. Za dużo nie mogę pisać z wiadomych względów. Pisać zacząłem, bo nie mogę znieść głupoty, nepotyzmu, dbania o własne interesy radnych oraz urzędników samorządowych. Gdy rozmawiałem z jednym radnym i pytałem go dlaczego ul.Popiełuszki jest przesunięta w stosunku do

-kaska (2010-03-20 23:26:58)

A skad Ty Klemens masz taką wiedzę, pewnie studiujesz konstytucje i inne ustawy, bo jesteś bardziej na bieżąco niż te urzedasy?!

-kaśka (2010-03-20 23:24:34)

A klemens, co nie napisze to ma rację...

-Klemens (2010-03-19 20:40:51)

Byłem na ul. Cegielnianej, ale frajda. Tam powinno się organizować wyścigi samochodów terenowych. Panie Burmistrzu Rosłan może ufunduje Pan nagrodę dla zwycięzcy? Do Pana Starosty O...nie piszę, bo podobno gdzieś się zapodział. Będzie okazja zrobić sobie przedwyborczy festyn.

- (2010-03-17 08:35:37)

nie każdemu Bozia dała urodę, ale o wygląd każdy powinien dbać

-obiektywnie (2010-03-17 08:22:56)

Pisząc "dobry wygląd też wskazany", mam na myśli osoby zadbane, wszak nie każdu Bozia dała urodę, ale o schludny wygląd każdy powinien dbać.

-Klemens (2010-03-15 17:22:41)

Do Maca-dziękuję. Miło mi, że mam obrońcę.Nie przypuszczałem, że oceniamy tutaj wygląd i aparycję naszych włodarzy. Gdyby wszystko w naszym mieście szło we właściwym kierunku nie zajmowalibyśmy się Panem O...ani Panem Rosłanem. Nie interesuje mnie czy sprawę ul. Cegielnianej doprowadzi do finału Pan

-do powodzianina (2010-03-15 15:32:51)

zastanawiam się czy wiesz gdzie są pawlichy, pawlichy zdrój i pawlichy fabryczna
zastanów się co piszesz

-prawyca (2010-03-15 11:54:28)

może burmistrz nie jest super managerem, ale jest sympatyczny i kulturalny - tego odmówić mu nie można

-obiektywnie (2010-03-15 11:11:08)

Ciekawe co mają na myśli piszący o lewicowych czy prawicowych odchyleniach? Z tego co się orientuję w Biłgoraju programy wszyscy oficjalnie prezentują podobne, światopogląd również. Różnice jakie widzę, to w każdej z opcji są mądrzy i mniej rozsądni. Najbardziej nie lubiani są bufoni i pieniacze, kł

-Apel o zmiany statusu starostw powiatowych (2010-03-15 10:56:41)

Powiat - jako forma administracyjna powinien pozostać. Z tym, że w innej strukturze, oszczędniejszej, racjonalnej. Starostwo powinno funkcjonować na zasadzie dawnych rejonów ( od roboty). Na czele ze starostą wyłącznie z powołania ( jak obecnie wojewodowie). Rada Powatu jest zupełnie niepotrzebna. W

-jabol (2010-03-15 10:15:44)

Pomimo tego,że ul.Poniatowskiego jest wybudowana z "zygzakiem" to i tak niektórym nie przeszkadza to w osiąganiu na niej 150 km/h , więc strach pomyśleć gdyby była prościutka na całym przebiegu.Może więc lepiej że ulice w mieście nie są "prościutkie" co ogranicza po części wydatki na stawianie różne

-MAT (2010-03-15 09:54:52)

Przypominam, że tematem jest budowa dróg a nie układ polityczny w naszym mieście. Widzę, że główny wątek spadł na dalszy plan. A za kilka dni jak nie będzie mrozu zapraszam na przejażdźkę po ulicy Cegielnianej (do końca ulicy) Pana Starostę wraz z Burmistrzem - gwarantuje niesamowite atrakcje.

- (2010-03-14 20:47:29)

Starosta jest jak najbardziej usuwalny,tylko ludzie którzy "rozdają karty" nie widzą w tym żadnego interesu.Kosztem samochodu służbowego jaki ma starosta do dyspozycji i kilku stołkami jakie obsadził,to Schodziński może promować jedynie słuszną religię/w czasie godzin i za społeczne pieniądze/,a Tok

-anka (2010-03-14 18:21:07)

Po następnych wyborach PIS wspólnie z PSL( bo ludzie znowu ich wybiorą) posadzą na stanowisku starosty innego niedorajdę. Obecny starosta mimo że wszyscy widzą jaki jest (jego własna partia też) to jest nieusuwalny. Dlaczego przewodniczący powiatowy PIS skoro wie że ten człowiek nie nadaje się na t

-xyz (2010-03-14 18:03:12)

Mam nie tylko odchylenie,ale jestem lewicowy w swoich poglądach.Atakuję tylko tych,którzy nie umieją nic innego napisać jak tylko:nic się nie robi,źle,źle,całkiem źle a w Janowie super.Widocznie dostałem uczulenia na takie wpisy i alergicznie reaguję.Z każdym kto gotowy jest spierać się przy użyciu

-mac popiera Klemensa (2010-03-14 16:58:32)

Klemens nie przejmuj sie XYZ atakuje każdego kto nie uważa burmistrza za super menagera.

-Klemens (2010-03-14 16:26:47)

Do XYZ. Czy Pan nie ma lewicowego odchylenia? W przeciwieństwie do piszących tutaj staram się być obiektywny i niestety nie mogę nic dobrego powiedzieć ani o jednych, ani o drugich. Mają za to jedną wspólną cechę: dbają o swoje stanowiska, ale to jest wina wyborców, ze jest im to obojętne kto rządzi

-Klemens (2010-03-14 16:12:33)

Do XYZ. Znam prawo własności. Znam też Konstytucję, która mówi, że można wywłaszczyć grunt na cele społeczne za GODZIWĄ CENE. Tzn, że jeśli miasto sprzedaję działki za cenę 200 zł. za m kw. to nie może właścicielom, którym zabiera grunt pod drogę np. 20m kw. proponować ceny 20 zł. za 1 m kw. Powinno

-xyz (2010-03-14 11:30:03)

A co biedny starosta ma czynić,jak nawet własna partia w osobie Późniaka odcięła się od niego.Przynajmniej jeszcze parę miesięcy baletów za które bierze z kasy starostwa wysokie uposażenie,a póżniej jak Bóg da/jak mówią niemarksiści/ to upchnie się za grosze szpital i do końca żywota można będzie ba

-powodzianin (2010-03-14 08:46:24)

Podobno od tygodnia daje w palnik na Pawlichach, rysuje nową strategię działań i walcz z powodzią. Będzie super hahaha.

-slik (2010-03-14 07:24:01)

To się akurat zgadza.Burmistrz się stara, a Starosta ma to wszystko w d...!

- (2010-03-13 21:33:41)

Szanowni Państwo rożnica niędzy Starosta a Burmistrzem jest niestety wielka i każdy w tym miescie to wie, jeden się stara jak może a drugi ma wszystko w d....., ino płacz i wstyd.

-helena (2010-03-13 20:26:30)

Mam juz 58 lat urodzilam się i mieszkałam na ul.Cegielnianej ,natmiast na ul.Partyzantów biegaliśmy się bawić,było błoto i jest błoto nic się nie zmieniło proszę sobie prypomnieć że ulice są do samych stawów

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Studniówka "Elektryka" 2020

Poszukiwania stajenki z Jackiem Kaczmarskim

XXII Koncert Kolęd we Frampolu

Koncert Laureatów Festiwalu "Gaudium"

Studniówka ZSL - 2020

Kolędy w wykonaniu scholi Kanaan

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ukochane Barwy

2 maja - dzień flagi narodowej. Flaga, godło narodowe i hymn to obok tradycji, historii, kultury i języka podstawa świadomości narodowej...