Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miasta Biłgoraj

Dodał: red Data: 2020-02-16 11:10:53 (czytane: 815)

Władze Biłgoraja przedstawiły sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miasta. Sprawdź w jakich Komisjach pracują radni, czym zajmowały się poszczególne Komisje, ile odbyły posiedzeń oraz co było ich przedmiote.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajReklama.

Sprawozdanie z działalności  Komisji Statutowej Rady Miasta Biłgoraja za 2019 rok
Komisja Statutowa pracowała w następującym składzie:
1. Jan Skrok - Przewodniczący Komisji,
2. Tadeusz Ferens - Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Tomasz Bednarz,
4. Łukasz Pracoń,
5. Janusz Wójcik.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 2 posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miasta, w dniu 26.06.2019 roku wybrano Jana Skroka na Przewodniczącego Komisji oraz Pana Tadeusza Ferensa na Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji poprosił Burmistrza Miasta o przekazanie członkom Komisji przygotowanego projektu Statutu. Na drugim posiedzeniu w dniu 03.10.2019 r. członkowie Komisji przedstawili swoje uwagi i propozycje innych zapisów w projekcie Statutu Miasta.

Głównym powodem zmian Statutu był wymóg nadzoru Wojewody, który wniósł o wprowadzenie zapisów dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta oraz wzoru pieczęci. Zalecenie nadzoru zostało spełnione przez dodanie rozdziału 4 „Jednostki pomocnicze Miasta” oraz w paragrafie 3 ust. 3 dotyczącym pieczęci urzędowej Miasta. W Statucie przyjęto nowe nazwy organów Miasta, zgodne z regułami języka polskiego. Przyjęte w obowiązującym Statucie nazwy spowodowały, że w mowie potocznej oraz w piśmie zaprzestano deklinacji słowa „Biłgoraj” (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o języku polskim).  Członkowie Komisji przedstawiali swoje propozycje, Burmistrz Miasta i inni członkowie w dyskusji wypracowywali ostateczne wersje, które były przyjmowane w głosowaniu. Końcowym efektem pracy Komisji było przyjęcie projektu Statutu Miasta Biłgoraja. Po zaopiniowaniu przez radcę prawnego projekt został przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta. Rada Miasta Statut Miasta Biłgoraja uchwaliła w dniu 30 października 2019 roku.

Ze wszystkich posiedzeń Komisji, sporządzone zostały protokoły, które dostępne są w Biurze Rady Miasta.

Sprawozdanie z pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Biłgoraja za 2019 rok
Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Biłgoraj w składzie:
1. Marcin Rajmund Mura - Przewodniczący Komisji,       
2. Bogdan Buczkowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Tomasz Bednarz,
4. Mirosław Lipiński,
5. Łukasz Pracoń.

Obradowała  w 2019 roku w związku ze skargą do Wojewody Lubelskiego na działanie Burmistrza Miasta Biłgoraj oraz wnioskiem o objecie nadzorem postepowania w przedmiocie odmowy udzielenia dotacji dla placówki: Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju od dnia 1 września 2019 roku.

Na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wojewoda Lubelski zgodnie z właściwościami przekazał skargę Przewodniczącemu Rady Miasta Biłgoraj w dniu 4 października 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu 07.10.2019 r.) do rozpatrzenia. Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi w sprawie materiałami i wysłuchaniu wyjaśnień radcy prawnego postanowiła pozostawić skargę bez rozpoznania. Stosowna uchwała w sprawie została przedstawiona Wysokiej Radzie pod obrady
w dniu 30 października 2019 roku.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Biłgoraja za 2019 rok
Komisja Budżetu w VIII kadencji Rady Miasta Biłgoraja pracowała w składzie:
1. Jan Skrok - Przewodniczący Komisji,
2. Janusz Wójcik - Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Marek Łoński - Członek Komisji,
4. Krystyna Różaniecka - Członek Komisji,
5. Adam Skakuj - Członek Komisji.

W 2019 roku odbyło się 19 posiedzeń Komisji. Pod obrady poddawane były wszystkie sprawy kierowane przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta, Komisja opiniowała projekty uchwał przygotowane na sesje Rady Miasta. Komisja przekazała Burmistrzowi Miasta 100 opinii do projektów uchwał oraz 48 opinii dot. wniosków Burmistrza Miasta.

Dla omówienia tematów będących przedmiotem zainteresowania Komisji, sytuacji finansowej i planów działania na posiedzenia Komisji zapraszani byli Pracownicy Urzędu Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych, m. in. Andrzej Furmanek - Prezes Zarządu PGK Sp. z o. o., Janusz Raduj – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PGK Sp. z o. o., Jacek Grabek – Prezes Zarządu TBS Sp. z o. o., Pan Andrzej Król - Prezes Zarządu BPEC Sp. z o. o., Piotr Michalczyk – Dyrektor MSD, Elżbieta Mazur - Dyrektor Samorządowego Żłobka w Biłgoraju. Regina Koszel-Cis - Kierownik Referatu PTR przybliżała problemy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, informowała o postępie prac planistycznych, z projektantem planu miejscowego przedstawiała projekt planu miejscowego i wnioski składane w czasie wyłożenia z rekomendacją dotyczącymi sposobu ich załatwienia. Przedstawiała również i motywowała konieczność przystąpienia do zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Komisja w dyskusji starała się wypracowywać najlepsze dla miasta rozwiązania, sugerowała i podpowiadała, jak postępować w poruszanych sprawach, starała się być pomocna w rozwiązywaniu problemów.

rada_miasta_bilgoraj.JPG

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Biłgoraja za 2019 rok
Komisja w 2019 roku pracowała w następującym składzie:
1. Mirosław Lipiński - Przewodniczący Komisji,
2. Marcin Adam Mura - Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Tadeusz Ferens - Członek Komisji,
4. Marcin Rajmund Mura - Członek Komisji,
5. Jacek Piskorski - Członek Komisji.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń w tym jedno wspólne z Komisją Sportu. Praca Komisji w omawianym okresie koncentrowała się na realizacji tematyki zawartej w rocznym planie pracy, dotyczyła problematyki oświaty i kultury.

Zakres posiedzeń obejmował min.:
- analizę sytuacji oświatowej powstałej w wyniku zakończenia funkcjonowania biłgorajskich gimnazjów oraz opracowanie rozwiązań minimalizujących jej negatywne skutki, w tym zgłaszanie w w/w sprawie wniosków do burmistrza Miasta Biłgoraj i starosty Powiatu Biłgorajskiego,
- wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium (w zakresie   posiadanych kompetencji),
- wnioski do budżetu miasta Biłgoraja na 2020 rok,
- rozpatrywanie wniosków i opiniowanie pism skierowanych do Komisji,
- wyrażenie opinii do projektu budżetu na 2020 rok.

Komisja zajmowała się również opiniowaniem projektów uchwał związanych z jej merytoryczną działalnością, wydano 11 opinii projektów uchwał. Ze wszystkich posiedzeń Komisji, sporządzone zostały protokoły, które dostępne są w Biurze Rady Miasta.

Ponadto członkowie Komisji Oświaty i Kultury uczestniczyli w pracach Kapituły ds. nagród Burmistrza Miasta Biłgoraj oraz w pracach Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, uczestniczyli także w imprezach oświatowych i kulturalnych promujących miasto.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
Komisja Rewizyjna w składzie:
Antoni Kucharski - Przewodniczący,
Marek Kopacz - Zastępca Przewodniczącego,
Bogdan Buczkowski - członek Komisji,
Bogdan Kret - członek Komisji,
Wojciech Gleń - członek Komisji .

W okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r., poz. 556 z późn.zm) oraz regulamin komisji, określonym w Statucie Miasta Biłgoraj, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/390/18 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 17 października 2018 roku. Zgodnie z ww. aktami prawnymi w minionym roku zadania komisji Rewizyjnej były ukierunkowane na kontrolowanie w imieniu Rady Miasta działalności Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych pod względem:
- legalności,
- rzetelności,
- celowości,
- zgodności dokumentacji za stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna badała w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów w tym wykonanie budżetu miasta, działając zgodnie z rocznym Planem Pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętym na sesji Rady Miasta. Praca Komisji Rewizyjnej przyjmowała formę posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji. Komisja dokonała kontroli w jednostkach podległych Burmistrzowi – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. Ponadto poddano kontroli przetargi i inwestycje prowadzone przez urząd jak również skontrolowano mienie komunalne zarządzane przez Burmistrza. Po wnikliwych analizach przedstawionego materiału, Komisja nie stwierdziła błędów w funkcjonowaniu jednostek, są one prowadzone w sposób prawidłowy zgodnie z założeniami statutowymi jak również nie stwierdziła niewłaściwego wydatkowania środków budżetowych.

Sprawozdanie z działalności  Komisji Sportu za 2019 rok
Komisja w 2019 roku pracowała w następującym składzie:
1. Tomasz Bednarz - Przewodniczący Komisji,
2. Irena Polak - Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Grzegorz Bedoński - Członek Komisji,
4. Łukasz Pracoń - Członek Komisji,
5. Małgorzata Wróbel - Członek Komisji.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń w tym jedno wspólne z Komisją Oświaty i Kultury. Tematyka posiedzeń obejmowała m.in.:
- rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2019 rok;
- wyrażenie opinii Komisji w zakresie kompetencji o udzieleniu absolutorium,
- przyjęcie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny,
- zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
- zaopiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
- zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.

Komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał związanych z jej merytoryczną działalnością, wydano 18 opinii projektów uchwał. Ze wszystkich posiedzeń Komisji, sporządzone zostały protokoły, które dostępne są w Biurze Rady Miasta.

/bilgoraj.com.pl, Biuro Rady Miasta/

Tagi: rada miasta biłgoraj   komisje stałe rady miasta biłgoraj   sprawozdania   biłgoraj

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.232.51.69

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Sąd utrzymał wyrok w sprawie Michała F.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Zamościu zapadł wyrok w sprawie Michała F. byłego dyrektora OSiR w Biłgoraju oraz radnego Rady Powiatu. Był on oskarżony art. 231 par. 2 KK w powiązaniu z art. 12 KK. -Sąd Okręgowy utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Biłgoraju i co do zasady wyrok z dniem dzisiejszym jest prawomocny - informuje wiceprezes Sądu Okręgowego w Zamościu, sędzia Tadeusz Bizior. więcej»

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Sejm przyjął tarczę antykryzysową. Czym ona jest i jak ma wpłynąć na gospodarkę wyjaśnia wiceminister finansów Leszek Skiba (VIDEO)

Zaproponowane przez rząd i przyjęte przez Sejm rozwiązania dotyczą...

Wiceminister sprawiedliwości o ograniczeniach w związku ze stanem epidemii (VIDEO)

W Polsce obowiązuje stan epidemii. Jakie ograniczenia on wprowadza,...

Czwarty przypadek koronawirusa w powiecie biłgorajskim

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 nowych przypadkach zarażenia...

Zdalne nauczanie, czyli e-lekcje. Czym są? (VIDEO)

Jutro (tj. 25 marca 2020 roku) rusza zdalne nauczanie. Związane...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia