Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu za rok 2019

Dodał: red Data: 2020-02-10 14:47:39 (czytane: 1191)

Na styczniowej sesji rady Powiatu w Biłgoraju, przyjęte zostały sprawozdania Komisji Stałych Rady Powiatu za rok 2019. Łącznie działa ich pięć. Ich skład i pracę w minionym roku prezentujemy w poniższym artykule.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolReklama.

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna powołana uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 6 grudnia 2018 roku pracowała w składzie:
1) Henryk Paska - Przewodniczący,
2) Kazimierz Paterak - Wiceprzewodniczący,   
3) Marcin Kulig - sekretarz (do 19.12.2019 roku - rezygnacja z funkcji sekretarza),
4) Michał Furlepa - członek Komisji (do 12.11.2019 roku),
5) Michał Dec - członek Komisji,
6) Józef Borowiec - członek Komisji,
7) Jan Łebko - członek Komisji,
8) Mirosław Późniak - sekretarz (od 19.12.2019 roku – zgodnie z uchwałą Nr XV/114/2019).

Komisja pracowała na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 roku. W roku 2019 komisja odbyła 8 posiedzeń. Kontrole komisji dotyczyły w szczególności działalności jednostek podległych, w tym: Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju, Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Analizowane były także skargi i wnioski mieszkańców Powiatu. W roku 2019 Komisja Rewizyjna zaopiniowała 10 projektów uchwał Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna zaopiniowała także raport o stanie Powiatu, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, podjęła stosowną uchwałę i złożyła wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, przyjęła również informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: Starosta Andrzej Szarlip, Wicestarosta Tomasz Rogala, członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych zgodnie z tematyką posiedzeń.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego, w której skład wchodzą:
Stanisław Andrzej Łagożny - Przewodniczący,
Jan Łebko - Wiceprzewodniczący,
Jarosław Lipiec - członek Komisji,
Jan Małysza - członek Komisji,
Dariusz Wolanin - złonek Komisji.

Komisja odbyła ogółem 13 posiedzeń w 2019 roku, na których omawiała zagadnienia merytoryczne wynikające z planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Powiatu w Biłgoraju w dniu 27 lutego 2019 roku, a także opiniowała materiały przygotowane na obrady sesji Rady Powiatu. W posiedzeniach uczestniczyli jako zaproszeni goście: Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu, Skarbnik Powiatu oraz Kierownicy Wydziałów i Kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa stosownie do omawianych tematów. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego podczas swoich posiedzeń w 2019 r. omówiła i zaopiniowała pozytywnie 48 projektów uchwał. Należy stwierdzić, że Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego podczas swoich posiedzeń w 2019 r. zaopiniowała wszystkie zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2019 , których dokonywanie zastrzeżone jest dla Rady Powiatu.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w składzie:
1. Michał Furlepa - Przewodniczący (do 12.11.2019 rok - utrata mandatu),
2. Stanisław Andrzej Łagożny - Wiceprzewodniczący,
3. Ewa Maciocha - członek Komisji,
4. Jan Małysza - członek Komisji (Przewodniczący od 14.01.2020 rok),
5. Ryszard Papierz - członek Komisji,
6. Tomasz Książek - członek Komisji (od 19 grudnia 2019 roku).

Komisja pracowała w oparciu o plan pracy, przyjęty przez Radę Powiatu w Biłgoraju Uchwałą Nr V/32/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, który realizowany był na 17 posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się sprawami wynikającymi z bieżącej realizacji zadań powiatu do których należało m.in. analiza i opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Powiatu. Łącznie w 2019 roku. Komisja zaopiniowała 37 przedłożonych projektów uchwał. W posiedzeniach Komisji, w zależności od omawianej tematyki, uczestniczyli zaproszeni goście, którzy wspomagali jej prace, między innymi: członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, kierownicy oraz pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy i kierownicy podległych jednostek organizacyjnych.

rada_powiatu_w_bilgoraju.JPG

Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie:
1) Jolanta Ważna - Przewodnicząca
2) Józef Borowiec - Wiceprzewodniczący
3) Piotr Majcher - członek Komisji
4) Mirosław Tujak - członek Komisji
5) Roman Wardach - członek Komisji

Komisja pracowała na podstawie planu pracy przyjętego Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2019 r. W roku 2019 Komisja odbyła 11 posiedzeń. W pracach Komisji adekwatnie do tematyki posiedzeń uczestniczyli Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju, kierownik Nadzoru Wodnego w Biłgoraju, kierownik Nadzoru Wodnego w Leżajsku, kierownik Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim. Komisja w roku 2019 omówiła i zaopiniowała 31 projektów uchwał Rady Powiatu. Opiniowane projekty dotyczyły m. in. spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek podległych Starostwu Powiatowemu, funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Biłgorajskiego, wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON. Komisja przyjęła również sprawozdania i informacje od dyrektorów i kierowników jednostek podległych Starostwu Powiatowemu oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz kierowników Nadzorów Wodnych w Biłgoraju, Zamościa, Janowa Lubelskiego, Leżajska. Informacje i sprawozdania dotyczyły m. in.:
1. stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim.
2. stanu bezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego.
3. stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu za rok 2018.
4. działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2018 roku.
5. działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2018 rok.
6. oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Powiatu Biłgorajskiego.
7. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.
8. działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Biłgoraju za 2018 rok.
9. wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2018 rok.
10. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2018 roku.
11. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w 2018 roku.
12. rocznej oceny działalności rehabilitacyjnej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju, Józefowie i Biszczy.
13. Działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Biłgoraju, Zamościa, Janowa Lubelskiego, Leżajska.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została powołana w dniu 6 grudnia 2018 roku podczas II sesji Rady Powiatu VI w Biłgoraju (uchwała Nr II/10/2018) w składzie:
1) Marcin Kulig - Przewodniczący Komisji,
2) Roman Wardach - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Teresa Nowak - członek Komisji,
4) Jerzy Krasoń - członek Komisji,
5) Henryk Paska - członek Komisji.

W roku 2019 Komisja odbyła 10 posiedzeń, wyraziła opinię w przedmiocie 6 skarg skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Biłgoraju. Ponadto Komisja zaopiniowała pozytywnie raport o stanie powiatu, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. W pracach Komisji adekwatnie do tematyki posiedzeń uczestniczyli Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, kierownicy wydziałów Starostwa. Komisja w roku 2019 omówiła i zaopiniowała 9 projektów uchwał Rady Powiatu. Opiniowane projekty dotyczyły: budżetu Powiatu na 2019 rok, wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcia planu Pracy Rady Powiatu na 2019 rok, zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2019 rok, wotum zaufania Zarządowi Powiatu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.

/red./

Tagi: komisje stałe rady powiatu   rada powiatu biłgorajskiego   sprawozdanie z pracy komisji stałych   powiat biłgorajski

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.236.59.63

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Inwestycje w drogi wojewódzkie w powiecie biłgorajskim. Będzie remont odcinka Tarnogród - Obsza (AUDIO)

Dziś w Tarnogrodzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem...

77. rocznica pacyfikacji Łukowej (FOTO, AUDIO)

W pierwszą niedzielę lipca mieszkańcy Łukowej wspominają wysiedlenie...

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących - szkoła z przyszłością

W skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Pszczelarz Kozacki wyróżniony tytułem „Marka Lubelskie”

Prowadzący działalność na terenie Gminy Łukowa Pszczelarz Kozacki...

Ogłoszenia