Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Biłgoraju

Dodał: red Data: 2021-02-13 17:49:38 (czytane: 1341)

Publikujemy sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu w Biłgoraju, za rok 2020. Zobacz nad czym pochylali się radni poszczególnych komisji. Każdy radny pracuje przynajmniej w jednej komisji.

Usługi fotograficzne Foto-Mikado Marek Ziemichód
www.fotografiaslubnabilgoraj.pl,fotografia ślubna, fotograf ślubny, zdjęcia Biłgoraj, reportaż, fotografia portretowa, studyjna, fotomikado, Ziemichód, fotograf Lublin, zdjęcia plenerowe, fotograf na wesele, fotograf lubelskie, fotograf podkarpackie

ul. Narutowicza 88 a. 23-400, BiłgorajSprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2020:
Komisja Rewizyjna powołana uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 6 grudnia 2018 roku.
1. Henryk Paska - Przewodniczący,
2. Kazimierz Paterak - Wiceprzewodniczący,
3. Mirosław Późniak - Sekretarz ,
4. Marcin Kulig - Członek Komisji,
5. Michał Dec - Członek Komisji,
6. Józef Borowiec - Członek Komisji,
7. Jan Łebko - Członek Komisji.

Komisja pracowała na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu  Nr XVI/119/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku. W roku 2020 komisja odbyła 12 posiedzeń. Kontrole dotyczyły w szczególności działalności jednostek podległych, w tym Zespołu Szkół Specjalnych, Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Analizowane były także skargi i wnioski mieszkańców powiatu. W roku 2020 Komisja Rewizyjna zaopiniowała 10 projektów uchwał Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna zaopiniowała także raport o stanie powiatu, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, podjęła stosowną uchwałę i złożyła wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, przyjęła również informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczyli starosta Andrzej Szarlip, wicestarosta Tomasz Rogala, członkowie Zarządu Powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych zgodnie z tematyką posiedzeń.

herb_powiatu_bilgorajskiego.jpg

Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu w Biłgoraju w roku 2020:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w składzie:
1. Jan Małysza - Przewodniczący,
2. Tomasz Książek - Wiceprzewodniczącego,
3. Stanisław Andrzej Łagożny - Członek Komisji,
4. Ewa Maciocha - Członek Komisji,
5. Ryszard Papierz - Członek Komisji.

Komisja pracowała w oparciu o plan pracy, przyjęty przez Radę Powiatu w Biłgoraju Uchwałą Nr XVI/120/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Na posiedzeniu Komisji w dniu 14 stycznia 2020 roku przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Komisji. Zgłoszono 3 kandydatury i w wyniku głosowania został wybrany Pan Jan Małysza. Natomiast w dniu 30 września 2020 roku przeprowadzono wybory Zastępcy Przewodniczącego Komisji, ze względu na złożoną rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Pana Andrzeja Stanisława Łagożnego. Zgłoszono jedną kandydaturę i w wyniku głosowania Zastępcą Przewodniczącego Komisji został Pan Tomasz Książek.  Plan pracy Komisji realizowany był na 18 posiedzeniach. Na 14 posiedzeniach skład komisji był pełny, natomiast na 4 posiedzeniach obecnych było 4 członków. W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się sprawami wynikającymi z bieżącej realizacji zadań powiatu do których należało m.in. analiza i opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Powiatu. Łącznie w 2020 r. Komisja zaopiniowała 30 przedłożonych projektów uchwał. W posiedzeniach Komisji, w zależności od omawianej tematyki, uczestniczyli zaproszeni goście, którzy wspomagali jej pracę, miedzy innymi: członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu, kierownicy oraz pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy i kierownicy podległych jednostek organizacyjnych. Praca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji została odzwierciedlona w Protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Reklama.

Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Biłgoraju za rok 2020:
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego, w której skład wchodzą:
1. Stanisław Andrzej Łagożny - Przewodniczący
2. Jan Łebko - Wiceprzewodniczącego
3. Jarosław Lipiec - Członek Komisji
4. Jan Małysza - Członek Komisji
5. Dariusz Wolanin - Członek Komisji

Komisja odbyła ogółem 13 posiedzeń w 2020 roku, na których omawiała zagadnienia merytoryczne wynikające z planu pracy, zatwierdzonego przez Radę Powiatu w Biłgoraju uchwałą Nr XVI/120/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., a także opiniowała materiały przygotowane na obrady sesji Rady Powiatu. W posiedzeniach uczestniczyli jako zaproszeni goście: Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu, Skarbnik Powiatu oraz Kierownicy Wydziałów i Kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa, Dyrektor Arion Szpitale sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju oraz  syndyk masy upadłości stosownie do omawianych tematów. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego podczas swoich posiedzeń w 2020 r. omówiła i zaopiniowała pozytywnie 35 projektów uchwał, które w przeważającej części dotyczyły budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto Komisja przyjęła sprawozdania i informacje od: Zarządu Powiatu, dyrektorów i kierowników jednostek podległych Starostwu Powiatowemu, Dyrektora Arion Szpitale sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju, które dotyczyły:
- mienia powiatu - stan na 2019.12.31,
- działalności Arion Szpitale spółka z o.o w upadłości ZOZ w Biłgoraju za 2019 rok,
- gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2019 roku,
- stanu Powiatu,
- sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
- kosztów zimowego utrzymania dróg.
- środków finansowych w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego,
- wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku,
- wykorzystania rezerw budżetowych.
Należy stwierdzić, że Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego podczas swoich posiedzeń w 2020 roku zaopiniowała wszystkie zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2020, których dokonywanie zastrzeżone jest dla Rady Powiatu.

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa za rok 2020:
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie:
1. Jolanta Ważna - Przewodnicząca Komisji,
2. Józef Borowiec - Wiceprzewodniczącej Komisji,
3. Piotr Majcher - Członek Komisji,
4. Mirosław Tujak - Członek Komisji,
5. Roman Wardach - Członek Komisji.

Komisja pracowała na podstawie planu pracy przyjętego uchwałą Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 30 stycznia 2020 roku. W roku 2020 Komisja odbyła 13 posiedzeń.
W pracach Komisji adekwatnie do tematyki posiedzeń uczestniczyli Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju, Zastępca Dyrektora SPSPRiTS w Zamościu, Kierownik RSPRiTS w Biłgoraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju, przedstawiciele Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych, Dyrektor Arion Szpitale sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju, syndyk masy upadłości. Komisja w roku 2020 omówiła i zaopiniowała 20 projektów uchwał Rady Powiatu. Opiniowane projekty dotyczyły m.in. podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON, oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2019, przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2020 – 2022, votum zaufania Zarządowi Powiatu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, zmian w Statucie Powiatu Biłgorajskiego, przystąpienia do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2021 rok, wieloletniej prognozy finansowej, uchwały budżetowej na 2021 rok, zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2021 rok, przyjęcia planu pracy Rady Powiatu (na 2021 rok). Komisja odbyła spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych jak również zapoznała się z działalnością Arion Szpitale spółka z o.o w upadłości ZOZ w Biłgoraju za 2019 rok. Zorganizowane zostało także posiedzenie, na którym omówiono zagadnienia związane z pojawieniem się koronawirusa w Polsce. Komisja przyjęła również sprawozdania i informacje od dyrektorów i kierowników jednostek podległych Starostwu Powiatowemu oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Kierowników Nadzorów Wodnych: w Biłgoraju, Zamościa, Janowa Lubelskiego, Leżajska, które dotyczyły m.in.:
1. przebiegu remontu dróg powiatowych w roku 2019 oraz aktualnego ich stanu,
2. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2019 roku,
3. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 2019 rok,
4. sytuacji na lokalnym rynku pracy na dzień 31.12.2019 r.,
5. realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2019 rok,
6. działalności Arion Szpitale spółka z o.o w upadłości ZOZ w Biłgoraju za 2019 rok,
7. afrykańskiego pomoru świń w powiecie biłgorajskim,
8. stanu bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok,
9. działalności PCPR w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok,
10. działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju za 2019 rok,
11. wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2019 rok.
12. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2019r.
13. działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju i Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2019 r.
14. działalności OIK w Biłgoraju,
15. wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 r.,
16. oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego w 2019 roku,
17. Działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Biłgoraju, Zamościa, Janowa Lubelskiego, Leżajska.
W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie udało się zrealizować przewidzianej w planie pracy wizytacji DPS w Teodorówce i DPS dla Kombatantów w Biłgoraju oraz objazdu dróg powiatowych.

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1) Marcin Kulig - Przewodniczący Komisji,
2) Roman Wardach - Wiceprzewodniczącego Komisji,
3) Teresa Nowak - Członek Komisji,
4) Jerzy Krasoń - Członek Komisji,
5) Henryk Paska - Członek Komisji.

Komisja w roku 2020 odbyła 10 posiedzeń, wyraziła opinię w przedmiocie 2 petycji skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Biłgoraju. Ponadto Komisja przyjęła sprawozdania i informacje, które dotyczyły: raportu o stanie powiatu, wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz działalności Arion Szpitale spółka z o.o w upadłości ZOZ w Biłgoraju za 2019 rok. W pracach Komisji adekwatnie do tematyki posiedzeń uczestniczyli Starosta, Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, kierownicy wydziałów Starostwa oraz Dyrektor Arion Szpitale sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju. Komisja w roku 2020 omówiła i zaopiniowała 10 projektów uchwał Rady Powiatu. Opiniowane projekty dotyczyły: przyjęcia planu Pracy Rady Powiatu na 2020 r., zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2020 rok, wotum zaufania Zarządowi Powiatu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, zmian w Statucie Powiatu Biłgorajskiego, budżetu Powiatu na 2020 rok, wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcia planu Pracy Rady Powiatu na 2021 rok, zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2021 rok.

/red./

Tagi: komisje stałe rady powiatu w biłgoraju   rada powiatu   sprawozdanie z pracy komisji stałych rady powiatu   powiat biłgorajski

Komentarze (1)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.237.20.246

(2021-02-16 08:13:51)

ogromne obciążenie, jak oni podołali.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Uczczono ofiary Zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej (FOTO, AUDIO)

W 81. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej,...

Przygotowania do realizacji projektu „Door-to-door” w zaawansowanej fazie

Do starostwa powiatowego w Biłgoraju trafiły dwa, specjalnie...

Biłgorajski szpital przyjmie pacjentów covidowych z Podkarpacia

Szpitale w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim zostały wytypowane...

Obiekty sportowe przy ZSBiO w Biłgoraju

Przy "Budowlance" powstanie nowoczesny kompleks boisk. Z Rządowego...

Ciemnice i Groby Pańskie w parafiach powiatu biłgorajskiego (FOTO)

Mimo obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa,...

Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół średnich powiatu biłgorajskiego (FOTO, VIDEO)

Samorząd powiatowy, wspólnie ze szkołami średnimi dla których...

Ogłoszenia