Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet Miasta Biłgoraj

Dodał: red Data: 2017-12-20 17:54:37 (czytane: 3418)

Na grudniowej sesji rady Miasta Biłgoraj, radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Wiemy, ile wynosić będą planowane dochody i wydatki Miasta oraz jakie są najważniejsze inwestycje planowane na przyszły rok.Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały budżetowej na 2018 rok, kwotę dochodów budżetu Miasta Biłgoraj określono na ponad 105 mln zł, z tego dochody bieżące to blisko 96 mln zł i dochody majątkowe 9,6 mln zł. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie to kwota 25,3 mln zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządowymi to ponad 1,6 mln zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi to 550 tys. zł, blisko 3 mln zł to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 90 tys. zł to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

budzet_miasta_bigoraj_na_2018.JPG

Jak poinformował Roman Żuk skarbnik Miasta Biłgoraj, planowana kwota wydatków budżetowych w 2018 roku to ponad 112 mln zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91,3 mln zł i wydatki majątkowe to niespełna 21 mln zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie to 25,3 mln zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to 2,6 mln zł, wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych to 550 tys. zł. Niespełna 3 mln zł ma zostać wydatkowane na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a 90 tys. zł na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. -Kwota planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku wyniesie około 6,8 mln zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu - mówił Roman Żuk.

budzet_miasta_bigoraj_na_2018_1.JPG

Dochody budżetu Miasta planowane są na poziomie 9 mln zł, a rozchody na kwotę 2,2 mln zł. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj to kwota niespełna 21 mln zł. Budżet zakłada także limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na nieprzekraczalną kwotę 14 mln zł. 4% budżetu to środki z UE.

zuk_roman.JPG

W 2018 roku, Miasto na transport i łączność chce wydatkować ponad 10,7 mln zł, w tym na drogi wojewódzkie 300 tys. zł, na drogi powiatowe 1,8 mln zł i na drogi gminne 8,2 mln zł. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową wynieść mają w przyszłym roku 3,4 mln zł, w tym ponad 2 mln zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Administracja publiczna w 2018 roku będzie kosztować budżet Miasta ponad 8,5 mln zł, w tym ponad 7 mln zł to wydatki na Urząd Miasta i 277 tys. zł na Radę Miasta. Promocja ma kosztować 245 tys. zł, wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 685 tys. zł. W 2018 roku wydatkowane będzie 788 tys. zł na bezpieczeństwo publiczne ochronę przeciwpożarową. Obsługa długu publicznego w przyszłym roku będzie nas podatników kosztować - zgodnie z zapisami budżetu - 700 tys. zł. 6,7 mln zł to wydatki na oświatę i wychowanie, a 341 tys. zł to środki przeznaczone w 2018 roku na ochronę zdrowia, w tym realizację programów profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

budzet_miasta_bigoraj_na_2018_2.JPG

W budżecie na 2018 rok zapisano wydatki w kwocie 1,9 mln zł na pomoc społeczną i 13,2 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Miasto chce także zakupić kontener na tymczasowy pobyt bezdomnych psów, który ma kosztować 50 tys. zł (łączne wydatki na schroniska dla zwierząt to blisko 130 tys. zł). 1,3 mln zł ma kosztować w 2018 roku oświetlenie ulic, placów i dróg. Jeśli chodzi o kulturę to wydatki zaplanowano na poziomie nieco ponad 3,1 mln zł (w tym blisko 2 mln zł to dotacja dla BCK, ponad 600 tys. zł to środki na MiPBP i 250 tys. zł dla MZB). Na kulturę fizyczną Miasto w przyszłym roku chce wydatkować około 540 tys. zł, do tego trzeba doliczyć około 2 mln zł na OSiR.

Reklama.

Z informacji Skarbnika Miasta Biłgoraj wynika, że przez ostatnie 3 lata z budżetu wydatkowano na inwestycje ponad 110 mln zł, a zadłużenie Miasta w tym okresie zwiększyło się tylko o 1 mln zł. Plan wydatków majątkowych (tzw. inwestycyjnych) przedstawia się następująco. Na transport i łączność planuje się wydatkować w 2018 roku ponad 10,2 mln zł. Na drogi powiatowe przeznaczone ma być w tym: 1,2 mln zł to środki na przebudowę ul. Różnówka Stawy i Batalionów Chłopskich oraz mostu na rzecze Próchnica, 230 tys. zł to pomoc dla Powiatu na "Budowę Alei 400-lecia na odcinku gruntowym", 170 tys. zł to pomoc dla Powiatu na "Budowę ulicy Sitarskiej na odcinku gruntowym oraz modernizacja na odcinku do skrzyżowania z Aleją 400-lecia, a 200 tys. zł to pomoc dla Powiatu na "Przebudowę skrzyżowania ulic Nadstawnej i Lubelskiej". Na drogi gminne Miasto chce przeznaczyć około 8,2 mln zł, w tym 1 mln zł na budowę parkingu przy dworcu PKS, 2 mln zł na modernizację ulicy 3 Maja od ulicy Zamojskiej do budynku I LO im. ONZ, 4,7 mln zł na przebudowę ulic 11 Listopada, Kolberga i Chmielewskiego i 300 tys. zł na przebudowę ulicy Cegielnianej (II etap).

budzet_miasta_bigoraj_na_2018_3.JPG

Ponadto 100 tys. zł ma zostać wydatkowa na modernizację dróg wewnętrznych przy blokach mieszkalnych przy ul. Cegielnianej i Piłsudskiego (II etap) i 100 tys. zł na wykonanie monitoringu Miasta (I etap). 570 tys. zł ma pochłonąć modernizacja budynku Urzędu Miasta Biłgoraj przy ul. Kościuszki 13 oraz przyległego (od strony ul. 3 Maja) parkingu. 250 tys. zł to wydatki na przebudowę oświetlenia ulicznego Alei 400-lecia (od ulicy 11 Listopada do ulicy Poniatowskiego), a 340 tys. zł to wydatki na place zabaw przy ulicy Gorajskiego I ulicy Łąkowej (po 170 tys. zł). W budżecie na 2018 rok uchwalono także około 1 mln zł na budowę stałego targowiska "Mój Rynek" przy ul. Jagiełły (II etap). 4,5 mln zł to wydatki na instalacje solarne i kotły na biomasę.

andrzej_lecki.JPG

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetowa. Po przedstawieniu założeń przyszłorocznego budżetu, radni zapoznani zostali z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Biłgoraj Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad uchwała budżetową. -Wydaje się że dochody i wydatki są do zrealizowania. Konstrukcja samego budżetu jest dobrze przygotowana.. Budżet to jednak środek do realizacji celów jakie ma miasto, moje obawy dotyczą tego czy są wydawane optymalnie. Ja mam zastrzeżenia co do środków na oświatę i sport. Jesteśmy w tej grupie samorządów, które do oświaty dopłacają, zdaje się więc, że nasze dzieci powinny mieć z tego coś więcej, w tym roku wydatkowaliśmy 2,5 mln zł i w przyszłym roku będzie to kwota podobna. To nie przekłada się m. in. na zajęcia pozalekcyjne dla słabszych dzieci, czy tez dla dzieci zdolniejszych, które chcą rozwijać dodatkowo swoje zainteresowania. U nas w mieście jest tylko w tym temacie wolontariat nauczycieli, a gdzie idzie to 2,5 mln zł? - pytał radny Andrzej Łęcki. Radny wyliczał, że na około 700 dzieci w Samorządowych Przedszkolach wydawane jest rocznie około 4,5 mln zł, a na około 320 dzieci w przedszkolach prywatnych wydaje budżet Miasta aż 4,9 mln zł. Łęcki apelował, by coś z tym zrobić, budując np. kolejne samorządowe przedszkole.

lipinski_miroslaw.JPG

Głos zabrał także radny Mirosław Lipiński. -W moim Osiedlu trwają spotkania z mieszkańcami poszczególnych ulic gruntowych, trwają rozmowy dotyczące inwestycji zawartych w planowanym budżecie na przyszły rok. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedzi mieszkańców zasłyszane na spotkaniach, które dotyczył planu budżetu na 2018 rok, że jest to ewidentnie budżet roku wyborczego, czyli skierowany na inwestycje mające wywołać określone reakcje u wyborców w dniu przyszłorocznych wyborów samorządowych, że inwestycje ujęte w budżecie na 2018 rok, nie są równomiernie rozłożone we wszystkich osiedlach Biłgoraja, a dotyczą jedynie osiedli reprezentowanych przez radnych związanych z panem burmistrzem i że niektóre osiedla zostały całkowicie pominięte w inwestycjach, co jeszcze bardziej pogłębi różnice w rozwoju pomiędzy centrum Biłgoraja i całkowicie zapomnianej zachodniej części naszego Miasta. Z tego powodu nie będę mógł zagłosować za przyjęciem  przyszłorocznego budżetu - oznajmił radny Lipiński. Ostatecznie przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących, budżet na 2018 rok został przyjęty. Burmistrzowi i Skarbnikowi gratulował Przewodniczący Rady Miasta. Burmistrz dziękował za przyjęcie budżetu i odpowiadał na wątpliwości radnych wyrażone w dyskusji. -Radnego Lipińskiego zapraszam do naszego Klubu, będzie miał pan większy wpływ na wybór inwestycji, które będą realizowane, w tym inwestycje realizowane w Osiedlu Różnówka. Nieprawda, że jest to budżet pod przyszłoroczne wybory, większość tych inwestycji odbierana będzie w 2019 roku, pewnie poza "schetynówkami". Zadania zostały wybrane, bo mają szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, może nie wszystkie są najpilniejsze, ale jest szansa na pozyskanie na nie wsparcia z zewnątrz - mówił Janusz Rosłan.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: budżet miasta biłgoraj   budżet na 2018 rok   sesja budżetowa   budżet biłgoraja na 2018 rok

Zobacz także

Rusza remont Biblioteki Miejskiej w Tarnogrodzie

Dodane: 2019-12-07 12:26 - Komentarze  (0)  czytane (171)

TAGI: remont biblioteki miejskiej w tarnogrodzie, mkidn, gmina tarnogród, narodowy program rozwoju czytelnictwaKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.207.238.169

Silk (2017-12-22 08:09:06)

Ciekawe czy gloryfikowany przez ciebie Łęcki, sam wie co mówi? Odnoszę wrażenie, że czasami plecie co mu ślina na język przyniesie. Ale, róbta tak dalej... :(I)

do Marty i to rady PIS (2017-12-21 14:15:19)

nie rozumiecie kontekstu wypowiedzi pana Łęckiego i istoty poruszanej problematyki, to się po prostu nie wypowiadajcie, akurat ja znam tego pana i wiem, że jest bardzo dobrym nauczycielem

(2017-12-21 10:02:01)

Tak nie powinno być, że raz na cztery lata tworzy się budżet mający wypromować radnych z jakiejś grupy. Tu chodzi o mądry, przemyślany, równomierny rozwój Biłgoraja a nie o jakąś zabawę dużych chłopców.

Popieram dwukadencyjność (2017-12-21 09:50:42)

Radny Lipiński ma rację, ten budżet jest budżetem roku wyborczego. Wystarczy prześledzić gdzie w przyszłym roku pójdą pieniądze na inwestycję, do jakich osiedli i kto od burmistrza jest tam radnym?

Marta (2017-12-20 23:34:04)

Łęcki nauczyciel i takie słowa ? Pieniądze na edukację to inwestycja w przyszłość naszych dzieci.

ja (2017-12-20 22:44:39)

ke atakuje prywatnych przedszkoli tylko ze dzieci w prywatnych jest dwa razy mniej a kosztują prawie tyle samo
Dobrze ze i wędrują tam gdzie mozna pozyskać środki zew. Jedynie brakuje mi zakupu terenow inwestycyjnych

to radny PiS (2017-12-20 20:06:50)

Łęcki krytykuje prywatne przedszkola bo tak odbieram jego atak na wydatki na przedszkola i pieniądze na oświatę? Co to za nauczyciel?

dalej głosujcie na Rosłana (2017-12-20 20:03:51)

w tym blisko 2 mln zł to dotacja dla BCK

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Pułkownik z Biłgoraja, powalczy o mandat posła. Bogdan Kiełbasa startuje z list "Lewicy" (AUDIO)

Pułkownik rezerwy Bogdan Kiełbasa będzie walczył o mandat poselski. Jego kandydaturę zgłosiła biłgorajskie struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ogłoszenie, że Bogdan Kiełbasa będzie startował z list "Lewicy, odbyło się dziś wieczorem podczas specjalnej konferencji. -Po ponad 34 latach zawodowej służby wojskowej powróciłem do Biłgoraja i tu na swojej drodze spotkałem otwartych i przyjaznych ludzi. Chcę im służyć - przyznaje kandydat. więcej»

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Już jutro premiera „Zemsty ” Aleksandra Fredry w wykonaniu...

Nie będzie wzrostu podatków (AUDIO)

Stawki dotyczące podatków od nieruchomości pozostaną na niezmienionym...

Od przyszłego roku mieszkańcy zapłacą więcej za śmieci

Rada Miasta przyjęła podwyżki za gospodarowanie odpadami. Od przyszłego...

Roraty gregoriańskie w Biłgoraju (FOTO, AUDIO)

Rozpoczął się Adwent, okres szczególnego przygotowania do Uroczystości...

Piotr Majcher został członkiem "Porozumienia" Jarosława Gowina

Były Przewodniczący Rady Powiatu, obecnie jej wiceprzewodniczący...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia