Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Radni uchwalili budżet Powiatu na 2020 rok

Dodał: red Data: 2019-12-19 14:23:48 (czytane: 2196)

Po stronie dochodów przyszłoroczny budżet Powiatu Biłgorajskiego ma wynieść ponad 132,6 mln zł, a wydatki niespełna 139,8 mln zł. Wobec tego budżet powiatu na 2020 rok zakłada deficyt budżetu w wysokości 7,2 mln zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym. Powiat planuje zaciągniecie kredytu w kwocie 11,2 mln zł na cele inwestycyjne i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpol

Usługi fotograficzne Foto-Mikado Marek Ziemichód
www.fotografiaslubnabilgoraj.pl,fotografia ślubna, fotograf ślubny, zdjęcia Biłgoraj, reportaż, fotografia portretowa, studyjna, fotomikado, Ziemichód, fotograf Lublin, zdjęcia plenerowe, fotograf na wesele, fotograf lubelskie, fotograf podkarpackie

ul. Narutowicza 88 a. 23-400, BiłgorajZadłużenie
Jak poinformował skarbnik Powiatu Biłgorajskiego, prognozowane zadłużenie powiatu na 1 stycznia 2020 roku wynosi 23,3 mln zł i ma zostać spłacane do 2029 roku. Całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2020 wyniesie 4,8 mln zł, na co składają się raty kredytów w wysokości niespełna 3,9 mln zł i odsetki w wysokości 850 tys. zł. Wobec czego prognozowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 wyniesie 30,5 mln zł. -Nadwyżka operacyjna obejmująca różnice pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 5,3 mln zł plus dochody z mienia w wysokości 39 tys. zł, czyli Powiat może na inwestycje i spłatę zadłużenia przeznaczyć 5,4 mln zł własnych środków - wylicza Grzegorz Płecha.

Dochody budżetu Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok
Na dochody Powiatu w kwocie 132,6 mln zł składają się dochody bieżące w kwocie 111,8 mln zł (84,29% dochodów) i dochody majątkowe w kwocie 20,8 mln zł ( 15,71% dochodów ogółem). Najważniejsze źródła dochodów bieżących powiatu to subwencja ogólna dla powiatu w kwocie 62,4 mln zł (co stanowi 55,87% dochodów bieżących), wpływy z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 15 mln zł (co stanowi 13,44% dochodów bieżących Powiatu), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje z tytułu porozumień z administracją rządową wyniosą łącznie 9,5 mln zł (tj. 8,58 % dochodów bieżących) oraz dotacje z budżetu państwa oraz środki od innych jednostek sektora finansów publicznych (ARMiR, Fundusz Pracy) na zadania własne powiatu wyniosą  4,2 mln zł (co stanowi 3,78% dochodów bieżących), dotacje od samorządów oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na dzieci przebywające w Wiosce i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu w kwocie 3,2 mln zł (co stanowi 2,90% dochodów bieżących), środki unijne pozyskane na bieżące programy edukacyjne realizowane w szkołach wynoszą kwotę 2 mln zł (tj. 1,86% dochodów bieżących) i pozostałe dochody własne powiatu wynoszą 15,1 mln zł (co stanowi 13,57% dochodów bieżących powiatu). Dochody majątkowe powiatu wynoszą 20,8 mln zł.

budzet_powaitu_bilgorajskiego__1_.JPG

Wydatki budżetu Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok
Planowane wydatki Powiatu na 2020 rok wynoszą 139,8 mln zł z tego wydatki bieżące wyniosą 106,4 mln zł, tj. 76,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,3 mln zł, tj. 23,88% wydatków ogółem. -Największą grupę wydatków Powiatu stanowią wydatki na oświatę, które wyniosą 62,5 mln zł, co stanowi 44,70% wydatków ogółem. Na rodzinę, pomoc społeczną, aktywizację i ubezpieczenie bezrobotnych oraz aktywizację niepełnosprawnych powiat wydatkuje 25,6 mln zł, co stanowi 18,35% wydatków powiatu. Z kolei na rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej wydatkujemy 17,4 mln zł, co stanowi 12,45% wydatków powiatu - poinformował Starosta Biłgorajski, Andrzej Szarlip. Ponadto, na utrzymanie administracji powiatowej i rządowej wydatkowane zostanie 13,5 mln zł, tj. 9,71% wydatków powiatu, na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, kartografii oraz nadzoru budowlanego planuje się wydatkować kwotę blisko 11 mln zł (7,81% wydatków powiatu), a na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i obrony narodowej wydatkuje się kwotę 5,5 mln zł (3,98% wydatków powiatu). Na kulturę, kulturę fizyczną, turystykę, promocję, ochrony zdrowia i ochrony dziedzictwa narodowego planowane jest wydatkowanie w przyszłym roku kwoty ponad 1,6 mln zł (tj. 1,18% wydatków), na zadania z zakresu leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska planuje się wydatkować kwotę 1,2 mln zł (0,91% wydatków powiatu) i na obsługę długu powiatu wydatkuje się kwotę 850 tys. zł (0,61% wydatków powiatu). Do tego dochodzą wydatki na na bezpłatną pomoc prawną - 264 tys. zł i w rezerwie ogólnej Powiatu pozostawiono środki w kwocie 150 tys. Na wynagrodzenia dla pracowników jednostek powiatowych zamierza się przeznaczyć w 2020 roku kwotę 69,9 mln zł, tj. 66,65% wydatków bieżących powiatu.

Inwestycje
-W roku 2020 na zadania inwestycyjne powiatu zaplanowano środki w kwocie 33,4 mln zł, co stanowi 23,88%  wydatków powiatu. Źródłem sfinansowania planowanych inwestycji powiatowych są środki unijne w kwocie 14,5 mln zł, co pokrywa 43,5% planowanych wydatków inwestycyjnych; do tego dochodzą dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3,8 mln zł, co pokrywa 11,5% wydatków; środki od gmin w kwocie nieco ponad 1,8 mln zł i środki własne w kwocie 13,2 mln zł. Na realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury oświatowej Powiatu zabezpieczyliśmy środki w kwocie 13,5 mln zł, tj. 40,51% wydatków majątkowych Powiatu - wylicza Starosta.

Reklama.

Z przyjętego na przyszły rok budżetu wynika, że do planowanych na rok 2020 inwestycji oświatowych należą „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego”, gdzie zabezpieczono środki w kwocie 10,5 mln zł, w tym ze środków unijnych wydatkowane zostaną środki w kwocie 7,5 mln zł, a ze środków Powiatu 3 mln zł. Zadanie to jest realizowane w latach 2016 - 2020 w ramach RPO WL, a jego wartość wyniesie prawie 22,5 mln zł. "Wzrost potencjału edukacyjnego trzech szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia” - na to zadanie dotyczące modernizacji warsztatów szkolnych zabezpieczono środki w wysokości 763 tys zł, w tym ze środków unijnych wydatkowane zostanie 649 tys. zł, a ze środków Powiatu 114 tys. zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji w ramach RPO WL w latach 2018 - 2019, a jego wartość wyniesie ponad 3,6 mln zł. Ponadto „Wsparcie infrastruktury sportowej powiatu biłgorajskiego poprzez wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych w obiekcie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju”, na realizację tego zadania dotyczącego modernizacji hali sportowej zabezpieczono środki w kwocie 1,2 mln zł, jako wkład własny do wniosku zgłoszonego do Ministra Sportu, planowana wartość tego zadania wynosi prawie 2,5 mln zł; „Dostosowanie obiektów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych - budynek warsztatów i internatu” wydatkowane zostaną środki własne w kwocie 382 tys. zł, planuje się także pozyskać dodatkowo na to zadanie środki PFRON na zakup windy w kwocie 117 tys. zł wobec czego planowana wartość zadania wniesie 500 tys. zł. Na opracowanie koncepcji rozbudowy wraz z projektem budowlano - wykonawczym budynku basenu przy ZSBiO w Biłgoraju planuje się wydatkować środki w kwocie 300 tys. zł, a na instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w trzech obiektach RCEZ w Biłgoraju zamierza się wydatkować środki w kwocie 265 tys. zł.

Inwestycje drogowe

-Na realizację inwestycji drogowych zabezpieczono środki w kwocie 11,2 mln zł, co stanowi 33,56% wydatków majątkowych budżetu Pwiatu. Do planowanych na rok 2020 inwestycji drogowych należą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941L Biszcza - Tarnogród”, gdzie zabezpieczono w budżecie środki na realizacje tego zadania w kwocie 1,9 mln zł, zadanie to realizowane jest w latach 2019 - 2020 z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych i środków samorządów gminnych a jego wartość wynosi ponad 5,1 mln zł; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin, 2906L Gilów - Teodorówka i 2910L Frampol - Latyczyn”, gdzie zabezpieczono w budżecie środki na realizacje tego zadania w kwocie 4,6 mln zł, zadanie to realizowane jest w latach 2019 - 2020 z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych i środków samorządów gminnych a jego wartość wyniesie ponad 10,5 mln zł - wymienia Andrzej Szalip i dodaje: -Wykonana zostanie także „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901L Zagroble - Czernięcin i Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin”, gdzie zabezpieczono w budżecie środki własne powiatu w kwocie 1 mln zł jako wkład własny do wniosku złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 - 2021, a planowana wartość zadania wynosi ponad 7,7 mln zł. Do tego dochodzi „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2948L od drogi wojewódzkiej 849 - Stanisławów i drogi powiatowej Nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt”, gdzie zabezpieczono w budżecie środki własne w kwocie 1 mln zł jako wkład własny do wniosku złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 - 2021, planowana wartość zadania wynosi prawie 10 mln zł; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2956L Płusy - Babice i drogi powiatowej Nr 2953L Babice - Susiec” gdzie zabezpieczono środki własne powiatu w kwocie 654 tys. zł, jako wkład własny do wniosku złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 - 2021, planowana wartość zadania wynosi prawie ponad 5,5 mln zł.

budzet_powaitu_bilgorajskiego__2_.JPG

Współpraca z Miastem Biłgoraj
Bedą także realizowane inwestycje w Biłgoraju. Chodzi o „Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelska z ul. Nadstawną w Biłgoraju”, gdzie na realizację tego zadania zabezpieczono środki w kwocie 800 tys. zł, a zadanie będzie realizowane wspólnie z Miastem Biłgoraj oraz o wykonanie „Dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Biała Łada w Biłgoraju ul. Graniczna wraz z dojazdami”, gdzie na prace dokumentacyjne zabezpieczono środki własne w kwocie 120 tys. zł. Powiat udzieli także dotacji celowej dla Miasta Biłgoraj na zadanie pn. „Projekt budowy ul. Narutowicza w Biłgoraju”, na to działanie ujęto w budżecie środki w kwocie 65 tys. zł.  Na pozostałe zadania inwestycyjne powiatu planuje się przeznaczyć środki w kwocie blisko 8,7 mln zł, co stanowi 25,93% wydatków majątkowych powiatu.

Pozostałe inwestycje
Do pozostałych zadań planowanych na rok 2020 należą „E - geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, gdzie zaplanowano środki w kwocie 8,1 mln zł, w tym ze środków unijnych zostanie wydatkowana kwota 6,9 mln zł, a ze środków własnych kwota 1,2 mln zł. Projekt jest w trakcie realizacji w ramach RPO WL w latach 2016- 2020, a jego wartość wyniesie prawie 14,5 mln zł. Na odpłatne przejecie gruntów pod drogi powiatowe zabezpieczono środki własne w kwocie 100 tys. zł, a na zakupy wyposażenia technicznego dla potrzeb Starostwa zabezpieczono środki w kwocie 277 tys zł, w tym samochód 100 tys. zł, elektroniczny obieg dokumentów 58 tys. zł i centralny UPS 59 tys. zł. Z koli na zakupy inwestycyjne i inwestycje dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce zabezpieczono kwotę 113 tys. zł. Zakupione zostaną m. in. wózek - transportowo kąpielowy, wymienione zostaną czujki i centrala przeciwpożarowa czy zakupiony zostanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Radni uchwałę budżetową przyjęli jednogłośnie. Za poparcie podziękował Starosta Biłgorajski, zaprosił także radnych do współpracy przy realizacji zapisów budżetu.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: budżet powiatu biłgorajskiego na 2020 rok   wydatki budżetu   sesja budżetowa   powiat biłgorajski

Zobacz także

Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności księżpolskiego GOK-u

Dodane: 2021-01-13 09:48 - Komentarze  (0)  czytane (1054)

TAGI: gok księżpol, gminny ośrodek kultury, gmina księżpol, kultura biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.239.236.140

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Rusza remont drogi 835. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość

Jak tylko pozwolą warunki pogodowe, maja ruszyć prace remontowe...

Gmina Tarnogród ma budżet na 2021 rok

Budżetowej gminy Tarnogród na 2021 rok zakłada dochody w wysokości...

Zarejestruj umowę o dzieło w ZUS

Od 2021 roku o zawartych umowach o dzieło trzeba będzie informować...

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie biłgorajskim (TERMINY i MIEJSCA DYŻURÓW)

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1 500 punktów darmowej...

Rekordy czytelnicze dzieci. Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży podsumowała 2020 rok (WYNIKI)

Puszkin powiedział, że czytanie to najlepszy sposób uczenia się,...

Trzy oblicza pizzy - poznaj je wszystkie

Pizza to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych przysmaków...

Ogłoszenia