Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Inspektoraty i komisje

Przyszli inwestorzy powinni pamiętać że, w zasadzie, wszelkie roboty budowlane, jak:

• wykonywanie obiektu w określonym miejscu,

• odbudowa, rozbudowa,

• nadbudowa,

• przebudowa,

• montaż,

• rozbiórka obiektu budowlanego,

wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątkowo – budowa niektórych obiektów wymaga tylko zgłoszenia.

Na podstawie zgłoszenia można wykonać budowę:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m;

b) płyt do składowania obornika;

c) szczelnych zbiorników na gnojowicę o pojemności do 25 m3;

d) naziemnych silosówna materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50m;

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko;

• obiektów budowlanych piętrzących wodę do 1 m poza rzekami żeglownymi, oraz poza terenami ochrony przyrody;

• przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

• pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji;

• opasek brzegowych oraz innych sztucznych umocnień brzegów rzek, nie stanowiących konstrukcji oporowych;

• pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

• ogrodzeń od strony miejsc publicznych lub wyższych niż 2,2 metra;

i wykonać inne roboty budowlane, jak:


• remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

• docieplenie budynków o wysokości do 12 m;

• utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

• instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem: usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym;

• wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych poza terenami ochrony przyrody, z wyjątkiem ziemnych stawów hodowlanych,

• wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

• przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

• przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

• wykonanie obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

• montaż krat na budynkach wielorodzinnych, publicznych i zabytkowych;

• montaż urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

Wymienione roboty można rozpocząć, o ile, w terminie 30 dni, nie zostanie wydana decyzja o sprzeciwie wobec takiego zgłoszenia, albo decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Na podstawie zgłoszenia można też wykonać rozbiórkę:


• budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz

• obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki,

Tylko roboty budowlane polegające na:


• instalowaniu krat na obiektach budowlanych prywatnych jednorodzinnych; instalowaniu urządzeń niższych niż 3 metry; montażu wolno stojących kolektorów słonecznych. budowie altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

• budowie obiektów małej architektury na własnym terenie;

• budowie ogrodzeń międzysąsiedzkich, niższych niż 2,2 metra;

• wykonaniu obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych; położonych na terenie budowy;

• instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu;

można wykonać bez żadnych formalności, ale zawsze – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Obecnie budowę przyłączy - zasadniczo – powierza się, na podstawie umowy, dostawcom mediów, i to te podmioty wypełniają niezbędne formalności.

Jeżeli na wzniesienie danego obiektu jest wymagane pozwolenie na budowę, do jego użytkowania można przystąpić, po zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Jeżeli jednak obiekt jest zaliczony do jednej z 18 kategorii, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (informacja o tym, czy pozwolenie na użytkowanie jest wymagane podana jest w treści pozwolenia na budowę), lub nadzór budowlany stwierdził nieprawidłowości podczas jego budowy, przed przystąpieniem do jego użytkowania, należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Poza tym, pozwolenie na użytkowanie jest obowiązkowe zawsze, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót.

Godziny przyjęć:
Pon. 7.30-15.00
Wt. 7.30-17.30
Śr. 7.30-15.00
Czw. 7.30-15.00
Pt. 7.30-15.00
Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 7403Data ostatniej weryfikacji: 2013-03-06

Kategorie