Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Powiat bilgorajski wesprze organizacje pozarządowe w realizacji zadań publicznych

Dodał: red Data: 2021-01-07 09:56:42 (czytane: 1995)

Zarządu Powiatu w styczniu br ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Łączna kwota dotacji w tym roku wzrosła o 130 tys zł na te ostatnie zadania.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolReklama.

Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania powiatu biłgorajskiego planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu:

1. kultury:

- organizacja imprez artystyczno – kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, integracja środowisk w celu upowszechnianie tradycji lokalnej, inicjowania, kontynuacji i podtrzymywania wartości historycznych, humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą;


2. kultury fizycznej:

- organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu; uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym;


3. turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa:

- organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu biłgorajskiego; wyznaczenie lub konserwacja szlaków turystycznych;


4. ochrony i promocji zdrowia:

- realizacja działań o charakterze profilaktyki zdrowotnej oraz programów terapeutycznych; promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych;


5. porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności:

- upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w formie konkursów, imprez, publikacji; doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia, szkolenia; podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.


WAŻNE:

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, biorąc pod uwagę ryzyko i zagrożenie dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych przez organizacje pozarządowe w ramach projektów zgłaszanych do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w miejscu realizacji zadania. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.


KULTURA

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:

- organizacja imprez artystyczno - kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, integracja środowisk w celu upowszechnianie tradycji lokalnej, inicjowania, kontynuacji i podtrzymywania wartości historycznych, humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą. Powiat zleci wyszczególnione wyżej zadania w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel łączną kwotę 55 000 zł.W wysokość uchwalonych środków może być zmniejszona w następujących przypadkach:

- możliwość realizacji zadania mniejszym nakładem środków finansowych,-zmiany budżetu powiatu,

- z przyczyn niezależnych od ogłaszającego otwarty konkurs ofert.


Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 15%.


Warunki ubiegania się o udzielenie dotacji:

Ofertę realizacji zadania mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające wymogi formalno prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu. Wzory dokumentów dostępne na stronie: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.


Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania winny być zrealizowane od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonywania zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków finansowych w wysokości co najmniej 10% finansowej wartości projektu.

4. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 15% wymagają przedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej gody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

5. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.


Termin składania ofert:

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS - KULTURA 2021”, opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pokój 106), ul. Kościuszki 94, w terminie do dnia 28 stycznia 2021 roku, do godziny 15:30. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2021 rok.


Tryb wyboru oferty:

Powołana przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju Komisja Konkursowa sprawdza oferty pod względem formalnym oraz opiniuje je, a następnie kieruje do Zarządu Powiatu w Biłgoraju, który podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. Opinia komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: Zgodność oferty z zakresem zadań publicznych planowanych do realizacji w 2021roku w formie wsparcia w zakresie kultury. Gwarancja realizacji zadania, szczególnie poprzez ocenę: rzetelności opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. Adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających poprzez ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego. W stosunku do podmiotów, z którymi Powiat już współpracował przy realizacji zadań, przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę uprzednia terminowość realizacji i rozliczenia zadań.W przypadku podmiotów, które będą składały swoje oferty po raz pierwszy, mile widziane są referencje. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że w roku 2020 zrealizowano zadania Powiatu w zakresie kultury w kwocie ogółem 19 500 zł, a w 2019 roku w kwocie 34 000 zł.

Link do formularza oferty >>KLIKNIJ<<


SPORT

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:

- organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu; uczestnictwo w imprezach sportowo - rekreacyjnych o charakterze ponad lokalnym.


Powiat zleci wyszczególnione wyżej zadania w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel łączną kwotę 60 000 zł. Wysokość uchwalonych środków może być zmniejszona w następujących przypadkach:

- możliwość realizacji zadania mniejszym nakładem środków finansowych,

- zmiany budżetu powiatu,

- z przyczyn niezależnych od ogłaszającego otwarty konkurs ofert.


Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 15%.


Warunki ubiegania się o udzielenie dotacji:

Ofertę realizacji zadania mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające wymogi formalno prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań. Wzory dokumentów dostępne na stronie: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.


Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania winny być zrealizowane od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonywania zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków finansowych w wysokości co najmniej 10% finansowej wartości projektu.

4. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 15% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

5. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.


Termin składania ofert:

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS - SPORT 2021”,opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pokój 106), ul. Kościuszki 94, w terminie do dnia 28 stycznia 2021roku, do godziny 15:30.Oferty nie spełniające w/w wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2021rok.


Tryb wyboru oferty:

Powołana przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju Komisja Konkursowa sprawdza oferty pod względem formalnym oraz opiniuje je, a następnie kieruje do Zarządu Powiatu w Biłgoraju, który podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. Opinia komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: Zgodność oferty z zakresem zadań publicznych planowanych do realizacji w 2021roku w formie wsparcia w zakresie kultury fizycznej.


Gwarancja realizacji zadania, szczególnie poprzez ocenę: rzetelności opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, posiadanych zasobów kadrowych rzeczowych. Adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających poprzez ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego. W stosunku do podmiotów, z którymi Powiat już współpracował przy realizacji zadań, przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę uprzednia terminowość realizacji i rozliczenia zadań. W przypadku podmiotów, które będą składały swoje oferty po raz pierwszy, mile widziane są referencje. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że w roku 2020 zrealizowano zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 39 200 zł, a w 2019 roku w kwocie 48 500 zł.

Link do formularza oferty >>KLIKNIJ<<

flaga_powiatu.jpg

TURYSTYKA

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:

- organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego Powiatu Biłgorajskiego; wyznaczenie lub konserwacja szlaków turystycznych. Powiat zleci wyszczególnione wyżej zadania w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel łączną kwotę 30 000 zł.


Wysokość uchwalonych środków może być zmniejszona w następujących przypadkach:

- możliwość realizacji zadania mniejszym nakładem środków finansowych,

- zmiany budżetu powiatu,

- z przyczyn niezależnych od ogłaszającego otwarty konkurs ofert.


Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 15%.


Warunki ubiegania się o udzielenie dotacji:

Ofertę realizacji zadania mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające wymogi formalno prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu, wzory dokumentów dostępne na stronie: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.


Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania winny być zrealizowane od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonywania zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków finansowych w wysokości co najmniej 10 procent finansowej wartości projektu.

4. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 15% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

5. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.


Termin składania ofert:

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS - TURYSTYKA 2021”, opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pokój 106), ul. Kościuszki 94, w terminie do dnia 28 stycznia 2021roku, do godziny 15:30. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2021 rok.


Tryb wyboru oferty:

Powołana przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju Komisja Konkursowa sprawdza oferty pod względem formalnym oraz opiniuje je, a następnie kieruje do Zarządu Powiatu w Biłgoraju, który podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. Opinia komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: Zgodność oferty z zakresem zadań publicznych planowanych do realizacji w 2021 roku w formie wsparcia w zakresie turystyki. Gwarancja realizacji zadania, szczególnie poprzez ocenę: rzetelności opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. Adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających poprzez ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego. W stosunku do podmiotów, z którymi Powiat już współpracował przy realizacji zadań, przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę uprzednia terminowość realizacji i rozliczenia zadań. W przypadku podmiotów, które będą składały swoje oferty po raz pierwszy, mile widziane są referencje. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że w roku 2020 zrealizowano zadania Powiatu w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa w kwocie ogółem: 13 700 zł, a w 2019 roku 31 300 zł.

Link do formularza oferty >>KLIKNIJ<<


ZDROWIE

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:

-realizacja działań o charakterze profilaktyki zdrowotnej oraz programów terapeutycznych; promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych. Powiat zleci wyszczególnione wyżej zadania w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel łączną kwotę 10 000 zł. Wysokość uchwalonych środków może być zmniejszona w następujących przypadkach:

- możliwość realizacji zadania mniejszym nakładem środków finansowych,

- zmiany budżetu powiatu,

- z przyczyn niezależnych od ogłaszającego otwarty konkurs ofert.


Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 15%.


Warunki ubiegania się o udzielenie dotacji:

Ofertę realizacji zadania mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające wymogi formalno prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu , wzory dokumentów dostępne na stronie: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.


Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania; winny być zrealizowane od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonywania zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków finansowych w wysokości co najmniej 10% finansowej wartości projektu.

4. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami Zmiany powyżej 15% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

5. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.


Termin składania ofert:

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS - PROMOCJA ZDROWIA 2021”, opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pokój 106), ul. Kościuszki 94, w terminie do dnia 28 stycznia 2021 roku, do godzinie 15:30. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie podlegają o rozpatrzeniu.


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 luty 2021 rok. Tryb wyboru oferty: Powołana przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju Komisja Konkursowa sprawdza oferty pod względem formalnym oraz opiniuje je, a następnie kieruje do Zarządu Powiatu w Biłgoraju, który podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. Opinia komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.


Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: Zgodność oferty z zakresem zadań publicznych planowanych do realizacji w 2021 roku w formie wsparcia w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Gwarancja realizacji zadania, szczególnie poprzez ocenę: rzetelności opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. Adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających poprzez ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego. W stosunku do podmiotów, z którymi Powiat już współpracował przy realizacji zadań, przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę uprzednia terminowość realizacji i rozliczenia zadań.W przypadku podmiotów,które będą składały swoje oferty po raz pierwszy, mile widziane są referencje. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że w roku 2020zrealizowano zadania Powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie ogółem 4 000 zł, a w 2019 roku 5 000 zł.

Link do formularza oferty >>KLIKNIJ<<


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:

- upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w formie konkursów, imprez, publikacji; doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia, szkolenia; podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Powiat zleci wyszczególnione wyżej zadania w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel łączną kwotę 130 000 zł. Wysokość uchwalonych środków może być zmniejszona w następujących przypadkach:

- możliwość realizacji zadania mniejszym nakładem środków finansowych,

- zmiany budżetu powiatu,-z przyczyn niezależnych od ogłaszającego otwarty konkurs ofert.


Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 15%.


Warunki ubiegania się o udzielenie dotacji: Ofertę realizacji zadania mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające wymogi formalno prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu, wzory dokumentów dostępne na stronie: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.


Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania winny być zrealizowane od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonywania zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków finansowych w wysokości co najmniej 10% finansowej wartości projektu.

4. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 15% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy

5. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.


Termin składania ofert:

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS - BEZPIECZEŃSTWO 2021”, opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pokój 106), ul. Kościuszki 94, w terminie do dnia 28 stycznia 2021roku, do godziny 15:30. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. Termin rozstrzygnięcia konkursu 28 lutego 2021 rok.


Tryb wyboru oferty:

Powołana przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju Komisja Konkursowa sprawdza oferty pod względem formalnym oraz opiniuje je, a następnie kieruje do Zarządu Powiatu w Biłgoraju, który podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. Opinia komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: Zgodność oferty z zakresem zadań publicznych planowanych do realizacji w 2021roku w formie wsparcia w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Gwarancja realizacji zadania, szczególnie poprzez ocenę: rzetelności opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych. Adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających poprzez ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego. W stosunku do podmiotów, z którymi Powiat już współpracował przy realizacji zadań, przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę uprzednia terminowość realizacji i rozliczenia zadań.W przypadku podmiotów, które będą składały swoje oferty po raz pierwszy, mile widziane są referencje. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że zadanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności nie było realizowane w poprzednich latach.

Link do formularza oferty >>KLIKNIJ<<


/red./

Tagi: organziacje pozarządowe   powiat biłorajski   konkurs ofert   wsparcie

Zobacz także

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (FOTO, VIDEO)

Dodane: 2021-03-01 19:43 - Komentarze  (13)  czytane (1636)

TAGI: powiatowe obchody narodowego dnia pamieci żołnierz, wyklęci, powiat biłgorajski, dzień żołnierzy wyklętychKomentarze (7)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.237.71.247

(2021-01-11 07:04:18)

I furlepa tez swoje dostanie

idaki (2021-01-07 22:55:06)

JANEK DA SOLI, SZERLIP D O GORAJOWI ,LAGOZNY SWOIM Z BRANZY,TARNOGROD TO TEN LYSY OBSKOCZY , A I OBSZA KRZYWDY SOBIE NIE ZROBI ,BO KAWALEK DZIEWCZE DOJEZDZA,RUDA rudemu dopomoze i pinidzy ni bedzie za duzo, tak jak w poprzednich cyklach pokazano zespol zgrany o ORGANY,

(2021-01-07 20:54:25)

Oj Tomek jakie Ty głupoty piszesz :-)

(2021-01-07 20:49:07)

Miej honor i nie pisz głupot!!!

;)) (2021-01-07 19:36:28)

Janek tylko miej honor i nie przyznaj sam sobie tych pieniędzy ...;D Wszyscy liczymy że OSP sól w ramach przyzwoitości i przejrzystości nie weźmie udziału w rozdziale tych pieniędzy i nie będzie składać wniosku.

do poniżej (2021-01-07 14:30:10)

To bardzo proste! Ponieważ żadnych podwyżek się nie przewiduje... :)

(2021-01-07 12:28:52)

"wysokość uchwalonych środków może być zmniejszona w następujących przypadkach:" ... A dlaczego nie przewidziano ZWIEKSZENIA np. w przypadku podwyżki cen, wyższej inflacji, wyższych dochodów powiatu ...

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (FOTO, VIDEO)

Z inicjatywy starosty biłgorajskiego odbyły się dziś w Biłgoraju...

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności

Na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania...

Rusza remont hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Dziś w starostwie powiatowym w Biłgoraju podpisana została umowa...

Ubezpieczenie turystyczne na ferie zimowe – dlaczego warto?

W okresie ferii zimowych wiele rodzin decyduje się na zimowe...

Zarejestruj umowę o dzieło w ZUS

Od 2021 roku o zawartych umowach o dzieło trzeba będzie informować...

Trzy oblicza pizzy - poznaj je wszystkie

Pizza to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych przysmaków...

Ogłoszenia