Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Biłgoraja

Dodał: red Data: 2020-12-29 13:08:01 (czytane: 1428)

Burmistrz Miasta Biłgoraj, Janusz Rosłan ogłosił - w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Z zakresu kultury, sportu, ochrony zdrowia i wsparcia organizacji pozarządowych. Szczegóły w artykule poniżej.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpol

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, BiłgorajReklama.

Konkurs obejmuje wspieranie zadań publicznych z zakresu:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizowanie przedsięwzięć obejmujących różne obszary kultury,
b) organizowanie integracyjno - rodzinnych imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych,
c) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji promujących Biłgoraj i regionalną kulturę.

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) podnoszenie poziomu sportowego w szczególności dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo - wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach,
b) wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej .

3. Ochrony i promocji zdrowia.

4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
- organizacja miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Biłgoraja.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje i inne podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraj pełnej oferty pisemnej zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, ww. rozporządzenie przewiduje obligatoryjny wzór oferty, który winien być wypełniony rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty należy składać w opieczętowanych i zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.”.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, po terminie i niekompletne podlegają odrzuceniu ze względów formalnych, przy czym wymagane jest również wypełnienie tabeli w dziale III pkt 6 w zakresie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego. Biorąc pod uwagę ryzyko i zagrożenie dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby Covid-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych przez organizacje pozarządowe w ramach projektów zgłaszanych do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w miejscu realizacji zadania.

herb_bilgoraja.jpg

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami. Złożenie pełnej oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. W przypadku ofert na realizację zadania z § 1 pkt 4 oferent musi zapewnić minimalny wkład finansowy własny nie mniejszy niż 50% całości zadania. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Biłgoraja. Przy opiniowaniu ofert Komisja będzie brać pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) merytoryczne ( ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, zgodność z zadaniami określonymi w programie współpracy i konkursie, nowatorstwo projektu, walor artystyczny, społeczne uzasadnienie),
b) finansowe ( koszty realizacji projektu, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych rezultatów, udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł),
c) organizacyjne ( posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie, wkład osobowy i rzeczowy),
d) dotychczasową współpracę oferenta z samorządem ( ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków),
e) w przypadku zadania z § 1 pkt 4 – przejrzystość i zachowanie zasady konkurencyjności procedur związanych z realizacją i rozliczeniem otwartego konkursu ofert.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Biłgoraja. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje. Burmistrz Miasta Biłgoraja zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całości środków finansowych w postępowaniu konkursowym.

Realizację zadań wymienionych w § 1 przewiduje się na okres od 15 lutego do 16 grudnia 2021 roku.
W 2021 roku na realizację zadań wymienionych w § 1 Burmistrz Miasta Biłgoraja przeznacza środki publiczne w wysokości:
- na zadanie 1. - 90 000 zł,
- na zadanie 2. - a) 350 000 zł, b) 25 000 zł,
- na zadanie 3. - 8 000 zł,
- na zadanie 4. - 10 000 zł.

W roku 2020 r. na zadania publiczne, w zakresie ujętym w § 1, z budżetu miasta Biłgoraja w wyniku otwartego konkursu ofert przeznaczono środki finansowe w wysokości:
- na zadanie 1. - 145 000 zł,
- na zadanie 2. - a) 500 000 zł, b) 25 000 zł,
- na zadanie 3. - 8 000 zł,
- na zadanie 4. - 10 000 zł.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania (zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r.

W zawartych umowach dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości 15% liczonej od wartości kwoty określonej dla danej pozycji kosztorysu. Informacje o przesunięciach pomiędzy pozycjami należy wpisać w sprawozdaniu końcowym w części III. Dodatkowe informacje

W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowej, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu powyżej 15 % liczonej od wartości kwoty określonej dla danej pozycji kosztorysu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków i zawarcia aneksu do umowy. Wyżej wymienione przesunięcia nie mogą wpływać na zrealizowanie założonych w ofercie rezultatów dofinansowanego zadania.

Tagi: konkurs ofert   organizacje pozarządowe   miasto biłgoraj   dotacje

Zobacz także

Muzyczna łukowska niespodzianka dla Pań z okazji Dnia Kobiet (VIDEO)

Dodane: 2021-03-06 18:43 - Komentarze  (0)  czytane (447)

TAGI: gok łukowa, dzień kobiet, gmina łukowa, święto kobietKomentarze (2)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.237.97.64

(2020-12-31 10:10:27)

To se tak porównajmy: na "kulturę" - pkt. 1 - ZWIĘKSZONO środki o 55.000 czyli o ok. 60%, na "kulturę fizyczną" - pkt. 2a - ZMNIEJSZONO o 150.000, ok. 30%. Czy chociaż wiadomo czym kierował się Pan Burmistrz tak dzieląc finanse? Może tym, że w BCK i działające przy nim kulturalne stowarzyszenia pozamykały się na 4 spusty w okresię epidemii, a sport i stadion funkcjonował i ściągał rzesze ćwiczących? Może trzeba więc sport dobić bo nie może wyrastać ponad naszą biłgorajską "wysoką kulturę".

Bajubaj (2020-12-30 10:21:12)

Żegnaj sporcie bezpowrotnie. Oficjalnie wykończył cię covid.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Restauracje

więcej

Pizzerie

więcej

Placówki artystyczne

Konkursy

Polecamy

Informacja o działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju

Od 1992 roku Koło Terenowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym...

Losy absolwentów Technikum Usług Fryzjerskich w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Technikum jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uzyskać...

NFZ skontrolował biłgorajski szpital. Chodziło o realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19

Kontrolerzy w zakresie przedmiotowym kontroli sprawdzili organizację...

Strażacy uratowali psa

1 marca br., do Stanowiska Kierowania KP PSP w Biłgoraju wpłynęło...

Ubezpieczenie turystyczne na ferie zimowe – dlaczego warto?

W okresie ferii zimowych wiele rodzin decyduje się na zimowe...

Zarejestruj umowę o dzieło w ZUS

Od 2021 roku o zawartych umowach o dzieło trzeba będzie informować...

Ogłoszenia