Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Powiatu Biłgorajskiego za rok 2015

Dodał: red Data: 2016-02-22 11:54:47 (czytane: 4150)

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi obejmuje jakość wody we wszystkich nadzorowanych wodociągach Powiatu Biłgorajskiego - informacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Biłgoraju.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolObszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi obejmuje jakość wody we wszystkich nadzorowanych wodociągach Powiatu Biłgorajskiego. Została przygotowana na podstawie wyników badań wody uzyskanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz w oparciu  o wyniki badań wody z prowadzonej przez administratorów kontroli wewnętrznej.

Nadzór nad jakością wody w 2015 roku, sekcja Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Biłgoraju, sprawowała między innymi w 40 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia. Nie zgłaszano żadnych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywania przez te wodociągi. Z wody wodociągów zbiorowego zaopatrzenia korzysta aż 98,7% mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego. Na jakość wody w wodociągach powiatu 2015 roku nie wydano decyzji stwierdzającej przydatność wody na zasadach przyznanego odstępstwa (dotyczy parametrów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia), nie wydano również decyzji o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

jakosc_wody_bilgoraj.JPG


Producenci wody na terenie Powiatu:
Miasto Biłgoraj - producentem wody i administratorem wodociągu w Biłgoraju jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka  z o.o Biłgoraj ul. Łąkowa 13.     
Gmina Aleksandrów - producentem wody i administratorem wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w gminie jest Urząd Gminy w Aleksandrowie – Aleksandrów Drugi 380. 
Gmina Biłgoraj - producentami wody i administratorem wodociągów na terenie gminy są: Gmina Biłgoraj, Biłgoraj ul. Kościuszki 88. Zakład Gospodarki Komunalnej we Frampolu – ul. Łąkowa 4. (Na terenie gminy, mieszkańcy Korytkowa Dużego, Bukowej i Andrzejówki są zaopatrywani w wodę przez wodociąg  w Korytkowie Małym). 
Gmina Biszcza - producentem i administratorem wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Biszczy jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy – Biszcza 79 
Gmina Frampol - producentami wody na terenie gminy Frampol są: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Frampol ul. Łąkowa 4.  2. Wójt Gminy Radecznica – Radecznica ul. Prusa 21 – administrator wodociągu Radecznica zaopatrujący mieszkańców Chłopkowa. 
Gmina Goraj - producentami wody na terenie gminy są: 1. Gmina Goraj, Goraj ul. Bednarska 1  2. Zakład Gospodarki Komunalnej Frampol ul. Łąkowa 4 – zaopatruje Abramów  i Średniówkę (miejscowości zaopatrywane są z wodociągu Teodorówka – Radzięcin). 3. Gmina Turobin – Turobin ul. Rynek 4 – (Kolonia Kondraty zaopatrywana przez wodociąg  w Gródkach).  
Gmina Józefów - producentem wody i administratorem wodociągów na terenie gminy jest Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Józefowie – Józefów ul. Leśna 1. 
Gmina Księżpol - producentami wody na terenie gminy są: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu – Księżpol ul. Przemysłowa 10. 2. Urząd Gminy Aleksandrów – Aleksandrów Drugi 380 (Nowy i Stary Lipowiec zaopatrywane są przez wodociąg Aleksandrów). 3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Obszy – Obsza 36 (Korchów Pierwszy i Drugi oraz Płusy zaopatruje wodociąg Babice – Dorbozy). 
Gmina Łukowa - producentami wody i administratorem wodociągów na terenie gminy są: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukowej – Łukowa 570/4. 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu – Księżpol ul. Przemysłowa 10 (Kolonia Chmielek zaopatrywana jest przez wodociąg w Księżpolu).  
Gmina Obsza - producentem wody i administratorem wodociągu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Obszy – Obsza 36.  
Gmina Potok Górny - producentem wody na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Potoku Górnym –  Potok Górny 116. Gmina Tarnogród. Tarnogrodzki Zakład Komunalny Spółka z o.o – Tarnogród ul. Kościuszki 5, Zakład Gospodarki Komunalnej w Obszy – Obsza 36 (Na teren gminy wchodzi wodociąg Babice – Dorbozy, który zaopatruje Różaniec, Wolę Różaniecką, Luchów Dolny i Luchów Górny) .
Gmina Tereszpol - producentem wody i administratorem wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej  w Tereszpolu Zaorendzie – Tereszpol Zaorenda ul. Szkolna 44.   
Gmina Turobin - Producentem wody i administratorem wodociągów na terenie gminy są: 1. Urząd Gminy Turobin – Turobin ul. Rynek 4.
Gmina Radecznica - Radecznica ul. Prusa 21 – administrator wodociągu Radecznica zaopatrujący mieszkańców Wólki Czernięcińskiej i Zabłocia.

Woda dostarczana jest odbiorcom, po procesach: odżelaziania, odmanganiania, filtracji i napowietrzania z wodociągów:  Korczów – Okrągłe, Dąbrowica, Majdan Gromadzki, Księżpol, Markowicze; odżelaziania, filtracji i napowietrzania z wodociągu  Babice – Dorbozy; filtracji i napowietrzania z wodociągów: Turobin, Biszcza i Aleksandrów odżelaziania, napowietrzania i dezynfekcji z wodociągu  Biłgoraj; koagulacji, odżelaziania, odmanganiania, filtracji i napowietrzania z wodociągu Ciosmy, filtracji, napowietrzania i wymiany jonowej z wodociągu Sól; odżelaziania, odmanganiania i napowietrzania z wodociągów: Tarnogród Przedmieście Płuskie i Tarnogród Przedmieście Różanieckie.

W pozostałych wodociągach woda kierowana jest z ujęć do bezpośredniego spożycia, bez procesów uzdatniania.

Reklama.

Prowadzone postępowania na poprawę jakości wody
Na poprawę jakości wody w wodociągach Górecko Stare oraz Biszcza prowadzone są postępowania administracyjne - ze względu na stwierdzany w wodzie wodociągów poziom mętności przekraczający wartości dopuszczalne. Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym utrudniając tym samym prowadzenie skutecznych procesów dezynfekcyjnych w sieci wodociągu. Może również w niektórych przypadkach pobudzać wzrost bakterii co niekorzystnie wpływa na jakość wody. Mętność jest parametrem dla którego określono stężenia dopuszczalne nie z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w razie ich przekroczenia, lecz z uwagi ocenę jej jakości przez konsumentów. Mimo, że stwierdzany w wodzie tych wodociągów poziom mętności nie zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu, to należy w takich przypadkach podejmować każde działanie, które pozwoli na jej stabilizację na poziomie wartości dopuszczalnych.
    
Ze względu na stwierdzane zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w 2015 roku prowadzone  były postępowania administracyjne dotyczące poprawy jakości wody w wodociągach:
Tarnogród Przedmieście Płuskie - stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (obecność bakterii grupy coli), które skutkowało wydaniem decyzji na poprawę jej jakości (Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego obowiązywała od 06. 11. 2015 r. do 03. 12. 2015 r.). Decyzja wprowadziła obowiązek stałego chlorowania wody w wodociągu. Potwierdzone dobre wyniki jakości wody pozwoliły na zakończenie postępowania administracyjnego.
 
Szopowe - stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody (obecność bakterii grupy coli), które skutkowało wydaniem decyzji na poprawę jej jakości (Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego obowiązywała od 30. 10. 2015 do 14. 12. 2015 r.). Decyzja wprowadziła obowiązek stałego chlorowania wody w wodociągu. Potwierdzone dobre wyniki jakości wody pozwoliły na zakończenie postępowania administracyjnego.

Bakterie grupy coli - wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia łatwy do wykrywania  i oznaczania w wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Oznaczanie grupy coli jest wykorzystywane jako wskaźnik w  celu oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych oraz potencjalnej obecności biofilmu. Bakterie grupy coli odznaczają się zdolnością przetrwania i namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w warunkach obecności biofilmu gdyż są to między innymi drobnoustroje zdolne do przeżycia i namnażania  w wodzie. Obecność tych bakterii w systemach dystrybucji albo w zbiornikach wody  może świadczyć  o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu, bądź zanieczyszczeniem wody materiałem roślinnym lub glebą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje jednocześnie, że w dniu 28 listopada 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada - Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Przepisy tego rozporządzenia zaostrzają skutki dla podmiotów dostarczających wodę do spożycia przez ludzi w sytuacji, w której woda nie spełnia norm, a zwłaszcza w zakresie wskaźników mikrobiologicznych. Ograniczają również możliwości warunkowego dopuszczenia do spożycia wody nie spełniającej wymagań.

Zgodnie z §5 w/w rozporządzenia na podmiot, w ramach prowadzonych ocen przydatności wody do spożycia, nałożono obowiązki prowadzenie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych  z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie.

Przepisy tego rozporządzenia nakładają również obowiązek informowania właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju oraz wójta/burmistrza, o przekroczeniach   parametrów jakości wody określonych w:  załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w części A załącznika nr 3 do  rozporządzenia, w dniu sporządzenia sprawozdania z badań, załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia oraz parametrów określonych w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od  dnia  sporządzenia sprawozdania z badań, w przypadku braku przekroczeń wartości parametrycznych, wyniki badań należy przekazać w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania  z badań,   
Istotny zapis tego rozporządzenia dotyczy obowiązku przedstawiania, wraz z tymi informacjami, planowanych przedsięwzięć  naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju zwraca również uwagę na zapis zawarty  w w/w rozporządzeniu wprowadzający obowiązek prowadzenia badań wody w zakresie substancji promieniotwórczych.

W nowym rozporządzeniu doprecyzowany został zapis dotyczący informacji o jakości wody uzyskiwanych przez konsumentów zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej oraz komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej producentów wody, jeżeli taka strona jest prowadzona. Jednoznacznie zostały określone obowiązki nałożone na wójta (burmistrza).

Wójt (burmistrz) w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,  w ramach informowania mieszkańców o jakości wody, przedstawia informację uwzględniającą: 
- obszar gminy, na który dostarczana jest woda podlegająca badaniom, dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych  z nimi zagrożeniach zdrowotnych; dane o pogorszeniu jakości wody pod względem organoleptycznym;
- informacje o możliwości poprawy jakości wody przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów;
- informacje o planowanych przez administratora wodociągu przedsięwzięciach naprawczych i harmonogramach ich realizacji informacje o udzielonych zgodach na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów.

Przedstawiane informacje powinny wskazywać obszar gminy, na którym woda nie została objęta obowiązkiem wykonywania badań, wraz ze wskazaniem powodów oraz zagrożenia wynikające  z braku wykonywania badań jakości wody. Należy również wskazać czynności, które mogą zostać podjęte w celu ochrony zdrowia przed niepożądanymi skutkami wynikającymi z jakichkolwiek zanieczyszczeń wody.

W przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego  z nieodpowiedniej jakości wody, właściwy wójt (burmistrz) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, przypomina wszystkim administratorom wodociągów, że zgodnie z wytycznymi WHO z 2004r. w sprawie jakości wody do spożycia „najskuteczniejszym sposobem spójnego zabezpieczenia dostaw wody do spożycia jest zastosowanie kompleksowej metody oceny i zarządzania ryzykiem, obejmującej wszystkie etapy dostarczania wody od ujęcia do konsumenta”. Działania te określa się jako Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW). Ich celem jest ciągłe zapewnienie bezpieczeństwa  i akceptowalności dostaw wody do spożycia. Ogromną zaletą strategii PBW jest to, że przy jej pomocy można zabezpieczać wodę we wszystkich typach systemów zaopatrzenia w wodę rozmaitych rozmiarów, bez względu na stopień ich skomplikowania.

Podsumowanie
Nadzór nad jakością wody Sekcja Higieny Komunalnej sprawuje w 40 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia. Większość zasobów wód podziemnych zasilających wodociągi powiatu biłgorajskiego nadaje się do bezpośredniego wykorzystania bądź po zastosowaniu prostych metod uzdatniania polegających głównie na usuwaniu naturalnych pierwiastków takich jak żelazo i mangan.

Najczęstsze przekroczenia wartości dopuszczalnych, jakich można spodziewać się w wodociągach powiatu biłgorajskiego, mogą dotyczyć parametrów dla których określono stężenia dopuszczalne nie  z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w razie ich przekroczenia, lecz z uwagi na możliwy niekorzystny wpływ na barwę, zapach, mętność i tym samym ocenę jej jakości przez konsumentów. W tych przypadkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju może dopuścić warunkowo wodę do spożycia po ocenie akceptowalności parametrów organoleptycznych oraz rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Na terenie naszego powiatu stwierdza się wyjątkowo wysoki procent zwodociągowania. 98,7% mieszkańców powiatu biłgorajskiego korzysta z wody rozprowadzanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia. Na terenie Powiatu, to wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności  z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia i ujęć indywidualnych. Należą wprawdzie do zasobów odnawialnych i w porównaniu z wodami powierzchniowymi ulegają przeobrażeniom antropogenicznym w stopniu niewielkim ale poprawa jakości w przypadku ich zanieczyszczenia jest możliwa dopiero po bardzo długim okresie czasu albo w ogóle nie jest możliwa. Większość zasobów wód podziemnych zasilających wodociągi powiatu biłgorajskiego nadaje się do bezpośredniego wykorzystania bądź po zastosowaniu prostych metod uzdatniania polegających głównie na usuwaniu naturalnych pierwiastków takich jak żelazo i mangan. Łatwość ich ujmowania  w dogodnym miejscu, stabilność składu fizyczno – chemicznego przemawiają za potrzebą szczególnej ich ochrony.

Wzrastające zużycie wody powoduje wzrastającą ilość produkowanych ścieków. Nie bez znaczenia jest więc fakt, że niski stopień skanalizowania sprawia, że większa ich część pozostaje głównie  w szambach o różnym stopniu szczelności. Stan gospodarki wodno – ściekowej powiatu biłgorajskiego należy określić jako niezadowalający. Istniejąca infrastruktura techniczna sieci kanalizacyjnej nie jest wystarczająca i stanowi często jedynie nieznaczną część obszarów zaopatrywanych przez sieć wodociągową.

Podstawowe zagrożenia dla jakości wód podziemnych powiatu, ze względu na jego rolniczy charakter, może być brak kanalizacji, nieszczelność zbiorników na ścieki, niewłaściwe magazynowanie obornika, gnojowicy i gnojówki oraz ich nieodpowiednie wykorzystanie rolnicze. Nie bez znaczenia są również zanieczyszczenia lokalne obszarowych systemów melioracyjnych – (rowów oraz cieków i kanałów) w wyniku podejmowania działań nieprzyjaznych środowisku – nieodpowiednie stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych oraz środków ochrony roślin. 
Konsumpcja wody wodociągowej produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego. Jakość tej wody jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz producentów wody. Nie daje takiej pewności spożywanie wody z przypadkowych źródeł, bądź ujęć prywatnych nie nadzorowanych przez służby sanitarne.

Oceniając jakość wody w nadzorowanych na terenie gminy wodociągach za rok 2015. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju stwierdza, że utrzymywana jest ona na dobrym poziomie co pozwala Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu ocenić ją jako dobrą i bezpieczną dla zdrowia konsumentów.

/Lidia Łukasik kierownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Biłgoraju/

Tagi: państwowy inspektor sanitarny w biłgoraju   psse biłgoraj   jakość wody   biłgoraj

Zobacz także

Burmistrz Biłgoraja zakończył kwarantannę

Dodane: 2020-09-26 21:18 - Komentarze  (10)  czytane (1156)

TAGI: koronawirus, janusz rosłan, kwarantanna, biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.231.167.166

klient (2016-02-22 20:28:05)

coraz mam zawalone perlatory muszę czyścić z piachu i plastiku niebieskiego! słabizna ale kasę się bóli słoną!!!

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Biłgoraj uczcił ofiary sowieckiej agresji na Polskę

Powiatowe święto plonów

I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego

Przygotowanie szkół powiatowych do nowego roku szkolnego w stanie epidemii

Pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego

Koncert Pauliny Mazepy, zakończył tegoroczny piknik ekologiczny w Biłgoraju

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Czy Plac Wolności zmieni nazwę na Rynek?

Zwrócili się do nas mieszkańcy Biłgoraja z pytaniem, czy podczas ew. rewitalizacji centrum Miasta przewiduje się powrót nazwy tej części...