Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju za rok 2016

Dodał: red Data: 2017-07-12 14:03:37 (czytane: 2428)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju rozpoczął swoja działalność 1 września 1999 roku. Kierownikiem warsztatu jest Bogusław Ciosmak, a jednostką prowadzącą placówkę jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgorajwtz_bilgoraj.jpgWTZ w Biłgoraju jest placówką, w której uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych z Powiatu Biłgorajskiego realizując proces rehabilitacji w 9 pracowniach. Podstawą finansowania działalności WTZ są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 90% kosztów działalności, 10% stanowią środki Powiatu Biłgorajskiego przyznane na działalność bieżącą warsztatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach 5 osobowych w 9 pracowniach tj.: pracownia gospodarstwa domowego; pracownia wikliniarska; pracownia środowiskowo – przyrodnicza; pracownia plastyczna; pracownia rękodzieła artystycznego; pracownia poligraficzna; pracownia animacji kulturalnej; pracownia stolarska; pracownia ceramika i pralnia. Zgodnie z programem rehabilitacyjnym i programami poszczególnych pracowni, każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji. Liczba osób zatrudnionych w WTZ obejmuje 16 osób na umowę o pracę - liczba etatów to 15,5.

Zgodnie z §21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych.

Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1. rozliczenie roczne oraz informacje o wykorzystaniu środków finansowych z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów w poszczególnych miesiącach i usług;
2. informacje o:
2.1. liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju niepełnosprawności;
2.2. ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego;
2.3. formach i metodach realizowanych przez warsztat działalności rehabilitacyjnej;
2.4. liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia;
2.5. liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i  samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów;
2.6. decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Zgodnie z §21 ust. 3 cytowanego rozporządzenia sprawozdanie stanowi podstawę dokonania przez Powiat corocznej oceny działalności warsztatu.

Z analizy sprawozdania wynika:
Ad. 1.
Środki finansowe w kwocie 824 850 zł. w tym: środki PFRON – 742 365 zł. oraz środki Powiatu Biłgorajskiego – 82 485 zł. zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową na poszczególne zadania:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 83,87%;
- odpisy na FŚS - 2,02%;
- trening ekonomiczny uczestników - 3,33%;
- ubezpieczenie uczestników i mienia - 0,21%;
- energia elektryczna i cieplna - 1,70%;
- usługi obce w tym dowóz uczestników - 2,74%;
- podróże służbowe - 0,08%;
- wycieczki uczestników - 1,21%;
- szkolenia pracowników - 0,04%;
- materiały w tym do terapii - 4,17%;
- dodatkowe doposażenie -– wymiana zużytego wyposażenia i sprzętu - 0,63%.

Reklama.

Ad. 2.1.
Do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju w 2016 roku uczęszczało 45 osób, w tym 21 kobiet i 24 mężczyzn. W grupie uczestników znajdowało się 35 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym 16 kobiet i 19 mężczyzn oraz 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności objętych terapią było 9 osób z niepełnosprawnością intelektualną, 1 osoba z zaburzeniami w zakresie zdrowia psychicznego oraz 35 osób z dysfunkcjami sprzężonymi. W tej ostatniej grupie obok wiodącej przyczyny niepełnosprawności najczęściej w sferze intelektualnej lub ruchowej współwystępujące zaburzenia miały charakter różnego typu zespołów neurologicznych, zaburzeń funkcjonowania narządów zmysłów , schorzeń metabolicznych, kardiologicznych oraz zaburzeń psychicznych.

Ad. 2.2.
W poszczególnych miesiącach w roku 2016 frekwencja kształtowała się następująco:
- styczeń - 90%;
- luty - 82%;
- marzec - 89%;
- kwiecień - 90%;
- maj - 91%;
- czerwiec - 91%;
- lipiec - 85%;
- sierpień - 86%;
- wrzesień - 84%;
- październik - 87%;
- listopad - 85%;
- grudzień - 90%;
Średnioroczna frekwencja w analizowanym okresie wyniosła 87,5%.

Ad. 2.3.
Rehabilitacja i terapia prowadzona w warsztacie terapii zajęciowej oparta była na indywidualnych programach rehabilitacji opracowanych dla każdego uczestnika, określających sposób podnoszenia umiejętności samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie, a także zakres opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej.
Prowadzona bezpośrednio w pracowniach rehabilitacja indywidualna wzmacniana była działaniami dodatkowymi obejmującymi wszystkich uczestników warsztatu tj.:
- rehabilitacja ruchowa prowadzona przez fizjoterapeutę w ramach codziennych zajęć na sali rehabilitacyjnej, zajęcia ogólnorozwojowe organizowane na hali sportowej w ramach cotygodniowych zajęć sportowych a także udział w masowych imprezach sportowych,
- muzykoterapia oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym organizowane przez terapeutę – animatora kultury,
- wycieczki, wyjścia oraz uroczystości o charakterze integracyjnym.
Ponadto uczestnicy warsztatu brali udział w grupowych zajęciach z psychologiem oraz indywidualnych spotkaniach psychoterapeutycznych planowanych lub wynikających z aktualnych potrzeb konkretnej osoby. Spotkania grupowe odbywały się w formie zajęć relaksacyjnych. Pozostałe formy pracy to zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne tj. prawidłowe sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, prawidłowa komunikacja w grupie, elementy edukacji psychoseksualnej omawiające seksualność człowieka i akceptowane społecznie formy jej wyrażania, profilaktyka zachowań seksualnych oraz odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z internetu i innych nośników komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy Warsztatu brali również udział w zajęciach z pielęgniarzem, które miały na celu samoocenę higieny, dbania o czystą i schludną odzież dostosowaną do panujących warunków atmosferycznych. Przeprowadzano pogadanki oraz treningi w zakresie higieny osobistej.
Uczestnicy warsztatu brali udział w projektach koordynowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju mających na celu jak najpełniejszą rehabilitację społeczną i zawodową tj.:
- „Sobotni Klub Sportowy” – projekt o charakterze sportowym;
- „Sobotni Klub Ogrodniczo Przyrodniczy” - projekt realizowany na terenie Parku Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego w Bondyrzu.

Ad. 2.4.
W roku 2016 warsztat opuściło 4 uczestników: 1 z osób podjęła zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 1 przeszła do Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju, 1 zrezygnowała z uczestnictwa ze względu na problemy zdrowotne wynikające również z wieku uczestnika i 1 z uwagi na pogłębiające się problemy ze zdrowiem psychicznym, mające wpływ na absencje w zajęciach.
Osoba, która podjęła zatrudnienie i opuściła Warsztat w 2016 roku otrzymała wysokie oceny w zakresie zaradności osobistej i samodzielności. W zakresie rehabilitacji społecznej oraz przygotowania zawodowego została oceniona dobrze. Na niskim poziomie oceniono umiejętności załatwiania spraw urzędowych oraz dojrzałość emocjonalną.

Ad. 2.5.
Kompleksowa ocena realizacji indywidualnych programów rehabilitacji została dokonana na podstawie analizy stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego poszczególnych uczestników warsztatu, oceny umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy w grupie, analizy stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej, zawodowej oraz sfery emocjonalno - motywacyjnej. Na podstawie dokonanych ocen indywidualnych programów rehabilitacji przez Radę Programową Warsztatu stwierdzono, iż poziom zaradności osobistej oraz stopień samodzielności w codziennym funkcjonowaniu kształtuje się następująco:
- 10 osób poziom wysoki,
- 22 osoby poziom przeciętny,
- 4 osoby poziom niższym niż przeciętny,
- 9 osób poziom niski.
Ocena Rady Programowej Warsztatu jest następująca: poziom rozwoju społecznego, zdolności komunikacyjnych oraz adekwatnego zachowania w sytuacjach społecznych kształtuje się na wysokim poziomie u 7 osób, na przeciętnym u 27 osób u 6 na poziomie niższym niż przeciętny u 5 osób na poziomie niskim. W sferze rehabilitacji zawodowej Rada Programowa uznała, iż 5 uczestników uzyskało wyniki wyższe niż przeciętne, 26 uzyskało wynik na przeciętnym poziomie rozwoju umiejętności, u 8 kształtują się one na poziomie niższym niż przeciętny natomiast u 6 odnotowano niski poziom rozwoju w sferze zawodowej.

Ad. 2.6.
Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju na podstawie oceny efektów terapeutycznych osiągniętych przez poszczególnych uczestników w roku 2016 podjęła następujące decyzje:
Wszyscy uczestnicy (tj. 45 osób) będą kontynuować terapię i rehabilitację prowadzoną w warsztacie, w tym:
- 16 osób, pomimo osiągnięcia odpowiedniego przygotowania zawodowego i odpowiedniego poziomu dojrzałości społecznej lecz braku dostatecznego poziomu motywacji do podjęcia pracy oraz braku wystarczającego wsparcia ze strony rodziny a także braku możliwości kontynuowania rozwoju zawodowego w strukturach ZAZ i na wolnym rynku pracy,
- 4 osoby, z uwagi na rozpoczęty proces rehabilitacji społecznej i zawodowej w Warsztacie i co za tym idzie niski poziom samodzielności i dojrzałości
- 19 osób, z uwagi na trwający proces przygotowania zawodowego oraz niski poziom dojrzałości społecznej i samodzielności,
- 6 osób, z powodu niskich efektów procesu przygotowania zawodowego, niskiej wydolności psychofizycznej, niskiej dojrzałości społecznej oraz z powodu braku miejsc i możliwości skierowania do placówki opiekuńczej typu środowiskowy dom samopomocy, dzienny ośrodek wsparcia, świetlica terapeutyczna itp.
W planach działań WTZ na rok 2017 jest wszechstronne wzmacnianie samodzielności uczestników, zaradności osobistej, wspieranie funkcjonowania zarówno społecznego jak i zawodowego. Działania ukierunkowane będą na zdobycie przez osoby z niepełnosprawnością jak największej liczby doświadczeń zawodowych, poprzez udział w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje, praktykach i stażach.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju w 2016 roku realizował zadania na rzecz uczestników zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, co stanowi podstawę do dokonania pozytywnej oceny jego działalności w 2016 roku.

/PCPR Biłgoraj, bilgoraj.com.pl/

Tagi: warsztat terapii zajęciowej w biłgoraju   wtz biłgoraj   ocena działalności wtz biłgoraj   niepełnosprawni biłgoraj

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.204.178.160

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Monika Pawłowska o wyborach prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku

Rewitalizacja Placu Wolności i termomodernizacja Urzędu Miasta

Przemysław Czarnek o wyborach prezydenckie zaplanowanych na 10 maja 2020 roku

Gorzkie żale - część I

Wiceminister finansów Leszek Skiba o tarczy antykryzysowej

Wiceminister sprawiedliwości o ograniczeniach w związku ze stanem epidemii

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Złóż życzenia świąteczne za pośrednictwem bilgoraj.com.pl

2020-03-31 - 2020-04-13

Wiosenna PROMOCJA w bilgoraj.com.pl: BANERY 30% taniej!

2020-04-01 - 2020-05-31

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ruszyły bezpłatne warsztaty rolkowe

W lipca na obiektach OSiR w Biłgoraju, ruszyły bezpłatne wakacyjne warsztaty nauki jazdy na rolkach. Zajęcia skierowane są dla dzieci...