Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Dodał: red Data: 2021-05-07 11:35:17 (czytane: 3573)

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosił cztery konkursy, które mają wyłonić dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski. Chodzi o ZSZiO, I LO im. ONZ, ZSS oraz Poradnię - Psychologiczno - Pedagogiczną.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, Biłgoraj

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajJak wynika z informacji opublikowanej na Biuletynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego w Biłgoraju, do konkursu na dyrektora Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie konkretne wymagania. Należą do nich posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole; ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Kandydat uzyskał także co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lica 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim , ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

konkurs_na_dyrektorow_szkol.jpg

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata; poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia; poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego; poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 01. 08. 1972 r., poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego, oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub kara dyscyplinarną o której mowa w  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju” w terminie do dnia  24 maja 2021 r. do godziny 15:00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pok. 106), ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu). W związku z czasowym wstrzymaniem bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju ofertę można złożyć w następujący sposób:
1. za pośrednictwem poczty lub kuriera
2. osobiście – oferta zostanie przyjęta przez pracownika po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer 84 688 20 48 lub 84 688 20 49.

Podobne wymogi i zakres dokumentów dotyczy kandydatów na dyrektorów I LO im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo >>TUTAJ<<

W tej chwili placówkami zarządzają: ZSZiO - Adam Balicki, I LO im. ONZ - Jolanta Rycyk, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną - Szczepan Łubiarz, Zespół Szkół Specjalnych - Marzena Kopacz.

/bilgoraj.com.pl/

Reklama.

Tagi: zarząd powiatu   konkurs na dyrektorów szkół   szkoły biłgoraj   oświata biłgoraj

Zobacz także

Konferencja o niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej Sturmwind i Bitwie pod Osuchami

Dodane: 2021-09-22 15:11 - Komentarze  (1)  czytane (667)

TAGI: konferencja historyczna, akcja przeciw partyzancka, bitwa pod osuchami, muzeum ziemi biłgorajskiej w biłgorajuKomentarze (8)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 44.192.254.246

oby (2021-05-08 18:24:32)

oby tylko byli chętni kandydaci w tych złożonych czasach

(2021-05-08 18:00:09)

Sorry za pomyłkę w komentarzu, oczywiście nie chodzi o konkurs na dyrektora w ZSBiO ale o ZSZiO ( czyli o szkołę przy ul. Przemysłowej).

(2021-05-08 17:55:30)

Obecni dyrektorujący w LO im. ONZ i ZSBiO mają dobre rokowania, pozostali dotychczasowi raczej też. Niedługo wybory prezydenta w Rzeszowie, niezła trójka kandydatów. Prawdopodobnie w pierwszej turze przejdzie Fiołek i dr Leniart ( obecna wojewoda Podkarpacia). W drugiej turze zapewne dodatkowo na nią oddadzą głosy zwolennicy Warchoła, który sądząc po sondażach raczej przegra w pierwszej turze . Wiele na to wskazuje ( matematycznie), że wojewodzina zostanie prezydentem Rzeszowa. Zresztą kto by nie wygrał z tej trójki, to każde z nich nadaje się.

(2021-05-07 23:07:53)

s (2021-05-07 20:02:37)

Po co dyrektorzy w szkołach? Niech nam dyrektoruje miłościwie nam panujący szlachetny Andrzej zawsze i wszędzie.

(2021-05-07 16:41:59)

Koronasceptykowi życzę ciężkiego covidu , może jak zacznie konać pod respiratorem to się przekona, że covid zabija (codziennie mnóstwo ludzi.).

(2021-05-07 16:32:28)

Choroba o nazwie kowid - to grypa sezonowa inaczej nazwana.

Otóż jak informują wszystkie podręczniki medyczne na świecie w tym i polskie (na przykład &#8222;Choroby zakaźnie i pasożytnicze&#8221; Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa 1996r, strona 194-198 ) &#8222;..grypa jest ostrą chorobą zakaźną, występującą z temperaturą, bólami mięśni, osłabieniem...Objawy ustępują po 5-7 dniach. Powikłania są bardzo rzadkie i dotyczą 1-5% chorujących. Występują głównie u osób starających się &#8222;przechodzić&#8221; grypę.....Grypa jest chorobą samo ustępującą i z reguły nie wymagającą leczenia...&#8221;

I tutaj mamy klucz do zrozumienia nadzwyczaj skutecznych specyfików (w tym amantadyny) leczących grypę:


Grypa jest chorobą samo ustępującą i z reguły nie wymagającą leczenia...&#8221;


Jeśli osobie chorej na grypę podamy jako lekarstwo łyżeczkę groszku z marchewką to z całą pewnością lekarstwo zadziała: po 7 dniach choroby pacjent cudownie wyzdrowieje!

Zamiast groszku z marchewką możemy podać choremu cokolwiek jadalnego ( na przykład smażonego na oleju palmowym pająka, albo karalucha), też lekarstwo zadział- siedem dni i po chorobie! Możemy też podać choremu jakiś lek (na przykład na hemoroidy)- skutek murowany, tydzień w łóżku pod pierzyną i do roboty! Tym prostym sposobem wyjaśniliśmy cudowne działanie różnych leków, pierwotnie przeznaczonych do leczenia czegoś innego, a leczących też grypę!
Grypa nie wymaga leczenia! Mija samoistnie!

to w ONZ będzie rywalizacja (2021-05-07 15:05:32)

podejście do ludzi pracujących kontra własna hegemonia

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

więcej

Kursy prawa jazdy

więcej

Kursy i szkolenia

Ogłoszenia