Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Jest kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju

Dodał: red Data: 2017-02-13 12:49:27 (czytane: 5389)

Małgorzata Fusiarz - Żołopa (foto), doświadczony pracownik samorządowy, z działalnością Starostwa Powiatowego w Biłgoraju związana od czasu reaktywowania w Polsce samorządu powiatowego, objęła stanowisko kierownika Wydziału Organizacyjnego SP w Biłgoraju 1 lutego br.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpol

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgorajmalgorzata_fusiarz_zolopa.jpgDo końca stycznia br. Małgorzata Fusiarz - Żołopa odpowiedzialna była za organizację pracy jednego z najważniejszych biur w Starostwie Powiatowym, Biura Rady Powiatu. Na tym stanowisku jako referent zatrudniona była w latach od lipca 2000 roku końca stycznia 2017 roku. Do czasu powołania jej na kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, nadzór nad Wydziałem sprawował Starosta Biłgorajski.

Kompetencje kierownika, to przede wszystkim kierowanie działalnością Wydziału zgodnie z zaleceniami Starosty i zadaniami stojącymi przed Starostwem Powiatowym; opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Wydziału; prowadzenie nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie pracy Wydziału; nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Wydziału dyscypliny pracy, tajemnicy ustawowo chronionej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto kierownik ma prowadzić nadzór i rozpatrywać skargi, a także wnioski w zakresie działalności Wydziału, dokonywanie bieżącej oceny pracowników podległych i wnioskować do Starosty o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia oraz podejmować inicjatywy zmierzające do usprawnienia organizacji pracy i jej efektywności w tym zwiększenia odpowiedzialności pracowników za wykonywanie powierzonych zadań.

Reklama.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OR) - zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, spraw wojskowych oraz nadzór nad stowarzyszeniami. Przypomnijmy, że kompetencje Wydziału OR określa Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a dokładnie paragraf 28.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacja;
2. Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
4. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
5. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Powiatu lub Starosty;
6. Prowadzenie zbioru porozumień zadań powierzonych innym jednostkom;
7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz;
8. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i oświadczeniami lustracyjnymi;
9. Prowadzenie akt osobowych Pracowników Starostwa  i Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
10. Prowadzenia spraw związanych z ocenami okresowymi pracowników;
11. Przygotowywanie dokumentacji z zakresu prowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju oraz na stanowiska kierownicze w powiatowych jednostkach organizacyjnych poza konkursami na stanowiska dyrektorów szkół;
12. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej Starostwie Powiatowym;
13. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, prac interwencyjnych;
14. Prowadzenie spraw związanych z praktykami szkoleniowymi;
15. Sporządzanie statystyki w zakresie zatrudnienia;
16. Przekazywanie do PFRON danych dotyczących osób niepełnosprawnych zatrudnianych w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju;
17. Zgłaszanie do ZUS danych pracowników, członków rodzin pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów, z zakresu ubezpieczeń oraz współpraca w zakresie spraw pracowniczych;
18. Prowadzenia spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym:
1) tworzenie projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz projektu zmian,
2) tworzenie Preliminarza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz projektu zmian,
3) przygotowywanie dokumentów dotyczących wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
19. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
20. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa, w tym opracowywanie i zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju;
21. Prowadzenie zbioru Zarządzeń Starosty Biłgorajskiego;
22. Administrowanie budynkami Starostwa oraz utrzymanie porządku i czystości w tych obiektach i na terenach im przynależnych;
23. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
24. Zabezpieczenie mienia Starostwa;
25. Zamawianie, ewidencja i likwidacja pieczęci i tablic urzędowych;
26. Prowadzenie spraw związanych z występowaniem z wnioskami o nadanie odznaczeń dla pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
27. Gospodarowanie drukami i formularzami;
28. Gospodarowanie taborem samochodowym;
29. Zabezpieczenie informacji wizualnej i werbalnej dla interesantów;
30. Prowadzenie archiwum zakładowego;
31. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej;
32. Prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym:
1) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
2) planowanie i nadzorowanie prawidłowości wydatkowania środków publicznych,
3) opracowywanie projektów zarządzeń, regulaminów pracy komisji przetargowej oraz zasad wydatkowania środków publicznych,
4)opracowywanie rocznego planu zamówień,
5)prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.
33.Obsługa administracyjna sekretariatu;
34.Obsługa informatyczna Starostwa;
35.Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
36. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
37. Wykonywanie zadań związanych z wyborami;
38. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych.
39. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i stowarzyszeń zwykłych;
40. Przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę;
41. Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych na ich wniosek;
42. Prowadzenia spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia zna emeryturę;
43 .Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
44. Organizowanie akcji kurierskiej;
45. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym;
46. Opracowywanie i aktualizacja planów obronnych funkcjonowania Powiatu;
47. Prowadzenie spraw obronnych w jednostkach służby zdrowia funkcjonujących na terenie Powiatu;
48. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
49. Przygotowywanie projektów uchwał w celu przekazywania zbędnych środków trwałych;
50. Dokonywanie przyjmowania na stan środków trwałych i wyposażenia oraz dokonywania przemieszczeń;
51.Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Starostwa;
52. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
53.Obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu:
1) protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu,
2) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu,
3) przekazywanie do realizacji uchwał Zarządu Powiatu zainteresowanym Kierownikom Wydziałów oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych,
4) przekazywanie do Biura Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd Powiatu.
54  Obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
55. Obsługa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
56. Obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
1) monitorowanie zagrożeń i tworzenie bazy (mapa cyfrowa, opracowania) możliwych zagrożeń z bieżącą aktualizacją sił i środków ratowniczych pozostających w dyspozycji operacyjnej,
2) przygotowanie do dysponowania przez Zespół Reagowania Kryzysowego ekipami ratowniczymi i do koordynowania działań,
3) prowadzenie szkoleń obsady stałego dyżuru i prowadzenie ćwiczeń praktycznych,
4) koordynacja działań zmierzających do zapobiegania, reagowania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń,
5) działania planistyczne w zakresie tworzenia planów reagowania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej,
6) prowadzenie działalności w zakresie OC na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów
7) realizacja zadań obronnych.

Do zadań pionu ochrony należy:
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2. Prowadzenie kancelarii niejawnej;
3. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznej;
4. Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej przechowującej informacje niejawne;
5. Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
6. Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
7. Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
8. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa, bieżąca informacja Starosty o przebiegu tej współpracy.
10. Opracowywanie szczegółowego planu postępowania z materiałami niejawnymi w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
11. Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadomieni o tym Starosty, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, lub wyższą, właściwą służbę ochrony państwa.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: małgorzata fusiarz - żołopa   kierownik wydziału organizacyjnego   starostwo powiatowe w biłgoraju   powiat biłgorajski

Zobacz także

Wojewoda nakazał usunięcie pomnika Józefa Dechnika

Dodane: 2018-06-19 16:07 - Komentarze  (19)  czytane (2599)

TAGI: pomnik józefa dechnika, biłgoraj, józef dechnik, usunięcie pomnika józefa dechnikaBiura rachunkowe

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości (FOTO, VIDEO)

Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego spotkali się z wiceministrem sprawiedliwości. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju na konferencji z Michałem Wójcikiem zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Rozmawiano o reformie wymiar sprawiedliwości w Polsce. Spotkanie zorganizowało biuro poselskie poseł Agaty Borowiec. więcej»

Konkursy

BIŁGORAJ: Kabaret JURKI w Biłgoraju

bilgoraj.com.pl poleca

Tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Biłgoraju zastosował środek zapobiegawczy...

Zabytkowe auta i motocykle na zlocie w Biłgoraju (FOTO)

W 8. Biłgorajski Zlotu Pojazdów Zabytkowych i Kolekcjonerskich,...

Kosiniak - Kamysz w Biłgoraju (FOTO, AUDIO)

Ponad 100 osób spotkało się z liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego,...

Ewangelia zaufania i spokoju

-Musimy być przekonani, że nie robimy nic, tylko pomagamy, w dziele,...

Powołano 74 nowych lektorów (FOTO)

O byciu lektorem świadczy nie tylko ten strój, ale świadczy sposób...

Biłgoraj Business Class. Pilotażowy program podsumowany (FOTO)

Sukcesem okazała się realizacja programu promującego wśród młodzieży...

Ogłoszenia