Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Jest budżet powiatu na 2021 rok (VIDEO)

Dodał: red Data: 2020-12-22 21:49:20 (czytane: 2302)

Rada powiatu biłgorajskiego, jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2021. Jak podkreślał starosta Andrzej Szarlip, na inwestycje w przyszłym roku zapisano około 60 mln zł. -To będzie rekordowy budżet, przygotowany z myślą o potrzebach mieszkańców powiatu i nastawiony przede wszystkim na rozwój - zaznacza przewodniczący Zarządu Powiatu.

Usługi fotograficzne Foto-Mikado Marek Ziemichód
www.fotografiaslubnabilgoraj.pl,fotografia ślubna, fotograf ślubny, zdjęcia Biłgoraj, reportaż, fotografia portretowa, studyjna, fotomikado, Ziemichód, fotograf Lublin, zdjęcia plenerowe, fotograf na wesele, fotograf lubelskie, fotograf podkarpackie

ul. Narutowicza 88 a. 23-400, Biłgoraj

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolGłosowany dziś budżet powiatu na rok 2021 był szczegółowo omawiany na komisjach stałych Rady Powiatu, zakłada on po stronie dochodów wpływy budżetowe w wysokości niespełna 131 mln zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 134,5 mln zł. Wobec tego budżet powiatu na 2021 rok zakłada deficyt budżetu (dochody – wydatki) w wysokości 3,6 mln zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym. Powiat planuje zaciągniecie kredytu w kwocie 7,9 mln zł na cele inwestycyjne i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Jak podkreślał Grzegorz Płecha, skarbnik powiatu, prognozowane zadłużenie powiatu na 1 stycznia 2021 roku wynosi 28,9 mln zł i będzie spłacane do 2030 roku. -Według szacunków, całkowity koszt spłaty tego zadłużenia w roku 2021 wyniesie kwotę 5 mln zł, tj. raty kredytów ponad 4,3 mln zł plus odsetki w wysokości 700 tys. zł - dodaje.

Pokrótce najważniejsze zadania inwestycyjne i remontowe ujęte w przedstawionym Radzie Powiatu projekcie budżetu na 2021 rok przedstawił starosta Szarlip. Jak podkreślał, na realizację inwestycji i remontów drogowych w powiecie zabezpieczono środki w łącznej kwocie prawie 20 mln zł, gdzie do najważniejszych zadań planowanych w 2021 roku należą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901L Zagroble - Czernięcin, 2906L Gilów - Teodorówka i Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin”, zadanie to realizowane jest w latach 2020 - 2021 z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych i środków samorządów gminnych a jego wartość wyniesie ponad 7,5 mln zł. -„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2948L od drogi wojewódzkiej 849 - Stanisławów i drogi powiatowej Nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt, zadanie to realizowane jest w latach 2020 - 2021 z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych i środków samorządów gminnych a jego wartość wynosi ponad 9,3 mln zł - wylicza Andrzej Szarlip. -„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2956L Płusy – Babice i drogi powiatowej Nr 2953L Babice - Susiec”, również realizowane jest w latach 2020 - 2021 z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych i środków samorządów gminnych, a jego wartość wynosi ponad 5,8 mln zł; „Remont dróg powiatowych Nr 2912L Teodorówka - Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn - Wola Kątecka, Nr 2915L Wola Kątecka - Czarnystok”, zadanie to realizowane jest w latach 2020 - 2021 z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych i środków samorządów gminnych a jego wartość wynosi  ponad 7,6 mln zł; „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska - Tarnogród”, gdzie zabezpieczyliśmy środki własne powiatu jako wkład własny do wniosku złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021 - 2022, a planowana wartość zadania wynosi ponad 8,1 mln zł - dodał.

budzet_powiatu_1.JPG

Starosta wymienił także "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2908L Bononia - Wola Radziecka”, gdzie zabezpieczono środki własne powiatu jako wkład własny do wniosku złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021 - 2022, (wartość zadania wynosi ponad 8,6 mln zł) czy „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia - Budziarze”, jako wkład własny do wniosku złożonego do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 (wartość zadania wynosi ponad 2,5 mln zł). -Na dotacje dla gmin na realizację kolejnej edycji „Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych” zabezpieczono środki własne w kwocie 800 tys. zł. Z kolei na przygotowanie dokumentacji projektowej pod kolejne zadania w zakresie przebudowy i remontów dróg powiatowych zabezpieczyliśmy łącznie kwotę 225 tys. zł. Natomiast na bieżące remonty dróg powiatowych zamierza się przeznaczyć środki własne powiatu w kwocie 1,9 mln zł - wyliczał Szarlip.

Część środków przeznaczonych będzie na modernizację bazy infrastruktury oświatowej . Powiat w 2021 roku zamierza wydatkować na ten cel kwotę w wysokości prawie 2,4 mln zł. Do najważniejszych zadań w tym obszarze należą „Modernizacja i remont hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju” (na realizację tego zadania zabezpieczono środki jako wkład własny do wniosku zgłoszonego do Ministra Sportu, planowana wartość tego zadania wynosi prawie 2,5 mln zł); "Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju (w tym dokumentacja)” - na opracowanie koncepcji i prace dokumentacyjne związane z tym zadaniem ujęto w budżecie środki własne w kwocie 700 tys. zł; „Budowa nowej i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej” w ramach realizacji tego zadania ujęto w budżecie środki w kwocie 70 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Na „Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynków hali sportowej i internatu oraz wewnętrzny kanał deszczowy wraz z dokumentacją techniczną zgodnie z decyzją KP PSP w Biłgoraju” władze powiatowe planują wydatkować w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących kwotę 200 tys. zł. Z kolei ponad 140 tys. zł to koszt „Przebudowy drogi pożarowej w ZSZiO w Biłgoraju”.

Reklama.

-Na pozostałe zadania inwestycyjne powiatu planuje się przeznaczyć środki w kwocie ponad 2,8 mln zł. Do zadań planowanych na rok 2021 należą „E – geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 1,6 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach RPO WL w latach 2016 - 2021, a jego wartość wyniesie prawie 14,5 mln zł; na odpłatne przejecie gruntów pod drogi powiatowe oraz wykup gruntów pod inwestycje (planowana budowa Muzeum Osuchy 44) zabezpieczono środki własne w kwocie 350 tys. zł, na inwestycje i zakupy wyposażenia technicznego dla potrzeb Starostwa zabezpieczono środki w kwocie 256 tys. zł (elektroniczny obieg dokumentów 110 tys. zł, przebudowa parkingu przy Starostwie 70 tys. zł,  opłatomat dla GK 26 tys. zł, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla potrzeb zasobu geodezyjnego 50 tys. zł - przyp. Red.) - podkreśla w rozmowie z Portalem bilgoraj.com.pl starosta Szarlip. Jak dodaje, na inwestycje w domach pomocy społecznej w zakresie modernizacji i wymiany wind zabezpieczono środki w łącznej kwocie niespełna 250 tys. zł (pozostałe środki niezbędne do realizacji tych zadań planuje się pozyskać z funduszu PFRON - przyp. Red.). -Na zakupy inwestycyjne dla Komedy Powiatowej Policji i Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczyliśmy środki w kwocie 185 tys zł, w tym na dofinansowanie samochodu z wideorejestratorem dla potrzeb KP Policji ujęto w budżecie środki w kwocie 125 tys. zł, a na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb KP PSP zabezpieczono środki w kwocie 60 tys. zł jako wkład własny do wniosku składanego do WFOŚ i GW w Lublinie. W budżecie powiatu zaplanowane są także środki w kwocie 100 tys. zł na wstępne prace dokumentacyjne związane z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy 44 wraz z koncepcją i dokumentacją projektową”. Źródłem sfinansowania wyżej omówionych inwestycji powiatowych i remontów są już pozyskane dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad 8,7 mln zł; środki od gmin w kwocie prawie 3 mln zł; środki unijne w kwocie prawie 1,5 mln zł; natomiast środki własne powiatu, które zostaną zaangażowane na realizację inwestycji i remonty dróg powiatowych wyniosą prawie 12 mln zł - zapewnia Andrzej Szarlip.

budzet_powiatu.JPG

Należy w tym miejscu nadmienić, że powiat w roku 2021 wprowadzi do budżetu środki już pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 24,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne w rozwój infrastruktury szpitala powiatowego w Biłgoraju, środki pozyskane z budżetu państwa w kwocie 1,2 mln na modernizacji hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, ponadto powiat złożył kolejne wnioski o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę ponad 9,5 mln zł. Oprócz powyższych środków budżetowych Powiat pozyskał z funduszu PFRON środki poza budżetowe w kwocie 1 mln zł na wdrożenie w 2021 roku na terenie powiatu usług transportowych door-to-door, skierowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową.

-Pragnę pokreślić, że po wprowadzeniu do budżetu środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, Budżetu Państwa, PFRON, gmin i innych źródeł zewnętrznych wartość inwestycji realizowanych przez Powiat w roku 2021 wyniesie ponad 60 mln zł. Podsumowując należy stwierdzić, że proponowany budżet powiatu uwzględnia najpilniejsze zadania powiatu w ramach aktualnych możliwości finansowych. Zabezpieczone w budżecie powiatu środki na zadania inwestycyjne oraz pozyskane środki, które niebawem zostaną wprowadzone do budżetu powiatu pozwolą na realizację dużych zadań w zakresie znaczącej poprawy infrastruktury powiatowej zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia i sieci drogowej powiatu, co jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców powiatu. Wobec powyższego proszę Państwa o uchwalenie budżetu w  proponowanym przez Zarząd kształcie - apelował starosta. Ostatecznie obecni na sesji radni, jednogłośnie poparli przyszłoroczny budżet. Dziękując za poparcie uchwały budżetowej, starosta apelował, by wszyscy radni niezależnie od opcji politycznej pomagali w jego realizacji.

Podczas dyskusji radny Mirosław Późniak mówił o konieczności inwestycji w halę sportową przy RCEZ, a radny Mirosław Tujak o konieczności inwestycji w drogi powiatowe na terenie miasta Biłgoraj.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: starosta biłgorajski   andrzej szarlip   budżet powiatu biłgorajskiego   budżet na 2021 rok

Zobacz także

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (FOTO, VIDEO)

Dodane: 2021-03-01 19:43 - Komentarze  (13)  czytane (1626)

TAGI: powiatowe obchody narodowego dnia pamieci żołnierz, wyklęci, powiat biłgorajski, dzień żołnierzy wyklętychKomentarze (13)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.237.71.247

(2020-12-24 12:51:31)

Takie zachowanie Radek Sikorski określił jako "robienie laski amerykanom"

Panie ten tego (2020-12-24 08:47:23)

kiedyś jak ktoś był Przewodniczącym Gminnej Rady to musiał być po stronie komunistów

(2020-12-24 00:20:56)

Bardzo dobrze, że radny zachowuje się rozsądnie, polityczne awanturki bez powodu ośmieszają awanturników. Obiektywizm należy zachować.

(2020-12-23 21:23:45)

Przykro patrzeć na to wszystko.

iwiolna (2020-12-23 17:54:22)

z myśla o mieszkancach powiatu też bierzesz rocznie ponad 120tysiecy złotych i polityka dla mazurek sasina,skiby,romanowskiego strzalki i popelina dla nich i pozniej potajemne spotkania do glosowania za strzalkowa a pozostali wypluci,oni wszystko wiedzą

Silk (2020-12-23 16:06:48)

Spokojnie, spokojnie! Wiecie ilu jest policjantów w mieście? A ilu mieszkańców? W noc sylwestrową i tak będą wychodzić na ulicę i strzelać fajerwerkami. A tymi mandatami to mogą się podetrzeć. Róbta tak dalej... :)

(2020-12-23 15:56:00)

Po prostu, nie przyjmować żadnych mandatów. Sprawa pójdzie do sądu. Sprawa wg. prawników - wygrana.

ciekawy (2020-12-23 14:54:00)

Po drugiej stronie czego?

zapytam (2020-12-23 14:11:39)

Michale D. Czy to prawda ? Jesteś już po drugiej stronie ?

taka rzeczywistość (2020-12-23 14:09:49)

A po co gadać o szpitalu ?. Przecież jest dobrze. Czy tak panowie radni. ?

Grzegorz z Chetyna (2020-12-23 11:18:38)

Nazywają to "magią świąt". Podobno wówczas, nawet politycy mówią ludzkim głosem.

Kim Pan jest? (2020-12-23 10:11:56)

Czołowy działacz Platformy Obywatelskiej - totalnej opozycji, która bezpardonowo atakuje rząd PiS, podczas swojego wystąpienia kieruje ukłony w stronę v-ce Marszałka Michała Mulawy i z-cy Starosty Tomasza Rogali. Składa wnioski o zakończenie dyskusji na budżetem. Przecieram oczy ze zdumienia i niedowierzam własnym uszom. Kim Pan jest Panie Dec? Czyżby przyszło olśnienie i opamiętanie!?

biłgorajak (2020-12-23 09:39:37)

Ani słowa o szpitalu?

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (FOTO, VIDEO)

Z inicjatywy starosty biłgorajskiego odbyły się dziś w Biłgoraju...

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2021 roku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania i ochrony ludności

Na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratowania...

Rusza remont hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Dziś w starostwie powiatowym w Biłgoraju podpisana została umowa...

Ubezpieczenie turystyczne na ferie zimowe – dlaczego warto?

W okresie ferii zimowych wiele rodzin decyduje się na zimowe...

Zarejestruj umowę o dzieło w ZUS

Od 2021 roku o zawartych umowach o dzieło trzeba będzie informować...

Trzy oblicza pizzy - poznaj je wszystkie

Pizza to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych przysmaków...

Ogłoszenia