Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu 2018 roku

Dodał: red Data: 2019-06-19 19:53:36 (czytane: 2469)

Najważniejsze założenia zeszłorocznego budżetu przedstawił Starosta Biłgorajski i Skarbnik Powiatu. Mówili o dochodach i wydatkach budżetowych oraz najważniejszych inwestycjach zrealizowanych w ubiegłym roku.

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, BiłgorajZ przedstawionych danych wynika, że dochody budżetu powiatu w 2018 roku wykonano w wysokości ponad 111 mln zł, co stanowiło 94,33% planu. -Dochody bieżące zrealizowano w 100,31% i wyniosły 97,1 mln zł. Natomiast dochody majątkowe wykonano zrealizowano w 66,59% planu na kwotę niespełna 14 mln zł. Natomiast wydatki budżetu powiatu zamknęły się kwotą ponad 118 mln zł, co stanowiło 93,69% założonego planu. Wydatki bieżące stanowiły 75,75% wszystkich wydatków i wyniosły 89,5 mln zł (95,19% planu), a wydatki inwestycyjne wyniosły 28,6 mln zł, tj 89,30% planu, co stanowiło 20,25% ogółu wydatków powiatu - poinformował Skarbnik Powiatu, Grzegorz Płecha.

Budżet powiatu zamknął się w 2018 roku deficytem w wysokości  7,1 mln zł, którego źródłem pokrycia były wolne środki pozostające z 2017 roku na rachunkach bankowych powiatu w kwocie 3 mln zł oraz kredyt bankowy w kwocie 4 mln zł. Powiat w 2018 roku zaciągnął kredyt bankowy w kwocie blisko 7 mln zł na cele inwestycyjne i spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. -Natomiast jeżeli chodzi o nadwyżkę operacyjną powiatu rozumianą jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która determinuje przede wszystkim zdolności sfinansowania inwestycji środkami własnymi to wyniosła ona kwotę 7,6 mln zł - wyliczał Płecha.

absolutorium_powiat.JPG

Głównymi źródłami dochodów powiatu były w 2018 roku subwencja ogólna dla powiatów w kwocie 49,1 mln zł, która stanowiła 44,28% dochodów powiatu (w tym subwencja oświatowa - 32,5 mln zł, wyrównawcza - 11,7 mln zł i równoważąca - 4 mln zł oraz uzupełniająca 822 tys. zł); dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13,5 mln zł, które stanowiły 12,19% dochodów ogółem; udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 13,4 mln zł, co stanowi 12,14% dochodów powiatu. Do tego dochodzą dochody dotacji unijnych na inwestycje powiatowe i realizację programów edukacyjnych w szkołach wyniosły łącznie 9,2 mln zł (8,35% dochodów powiatu); dotacje od gmin i powiatów głownie na zadania z zakresu drogownictwa i pomocy społecznej w kwocie 7,8 mln zł (7,05% dochodów ogółem); dochody z opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej wyniosły 6,4 mln zł, co stanowi 5,80% dochodów ogółem; dochody z funduszy celowych, lasów państwowych i innych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie kwotę 3,9 mln zł (3,58% dochodów ogółem); dochody z opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat środowiskowych i innych opłat wyniosły 3,3 mln zł, co stanowi 3,03% dochodów ogółem oraz dochody z czynszów i dzierżaw, sprzedaży mienia, usług geodezyjnych i innych usług świadczonych przez szkoły oraz jednostki powiatowe, które wyniosły 3,3 zł, co stanowi 2,98% dochodów ogółem. Pozostałe dochody powiatowe z innych tytułów wyniosły 660 tys. zł, co stanowi 0,60 % dochodów.

-W ramach zrealizowanych dochodów w roku 2018, dochody ze źródeł zewnętrznych wyniosły kwotę 97 mln zł, co stanowiło 87,59% wszystkich dochodów powiatu, natomiast dochody bezpośrednio pobierane przez powiat wyniosły 13,7 mln zł, co stanowi tylko 12,41% dochodów powiatu. Wydatki budżetu powiatu w 2018 roku wyniosły ponad  118 mln zł, tj. 93,69% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi powiat w 2018 roku wydatkował kwotę 59,5 mln zł, co stanowiło ponad 50,42 % wszystkich wydatków powiatu, natomiast w stosunku do wydatków bieżących to udział wynagrodzeń wynosi 66,55%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach powiatowych w stosunku do 2017 roku wzrosły o 2,1 mln zł. tj. o 3,80%  - poinformował Starosta Andrzej Szarlip.

Reklama.

Wydatki powiatu według realizowanych zadań przedstawiają się następująco: 
- Na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji wraz utrzymaniem bazy oświatowej i inwestycjami jej rozwój wydatkowano 49,8 mln zł (co stanowi 42,18 % wydatków powiatu); 
- Na utrzymanie dróg powiatowych w tym na remonty i inwestycje drogowe wydatkowano 23,9 mln zł (co stanowi 20,27% wydatków powiatu);
- Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji bezrobotnych i niepełnosprawnych wydatkowano 22,4 mln zł
(co stanowi 19,0% wydatków powiatu);
- Na administrację publiczną powiatową i realizującą zadania rządowe, wydatkowano  11.044.866,94 zł (co stanowi 9,35 % wydatków powiatu)
- Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano  4,9 mln zł (co stanowi 4,16 % wydatków powiatu),
- Na zadania z zakresu gospodarki gruntami, geodezji, leśnictwa
i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3,8 mln zł (co stanowi 3,30 % wydatków powiatu);
- Na kulturę, sport, turystykę, promocję, ochronę dziedzictwa narodowego i ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 1,6 mln zł (co stanowi 1,39 % wydatków powiatu);
- Na obsługę długu (odsetki od kredytów) wydatkowano łącznie kwotę 415 tys. zł (co stanowi 0,35 % wydatków powiatu).

-Powiat w 2018 roku na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę 28,6 mln zł, co stanowiło 24,24% naszych wydatków. W ramach tych wydatków środki własne Powiatu wyniosły 14,7 mln zł, natomiast środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wyniosły 13,8 mln zł czyli 48% wszystkich środków inwestycyjnych, w tym ramach programów unijnych pozyskano 7,7 zł, od innych samorządów pozyskano 4 mln zł., z budżetu państwa pozyskano 694 tys zł., od Lasów Państwowych pozyskano 524 tys. zł., a z WFOŚ i GW pozyskano kwotę 44 tys. zł - dodaje w rozmowie z bilgoraj.com.pl Starosta.

Na inwestycje w obszarze rozwoju sieci drogowej powiatu w 2018 roku wydatkowano kwotę 15,9 mln zł, gdzie do najważniejszych zadań należy zaliczyć „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol - Jedlinki - w ramach projektu pn. „Wygodniej szybciej, bezpieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”,  zadanie to  było realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego, gdzie na realizację tego zadania wydatkowano w roku 2019 środki w kwocie 7,2 mln zł, Zadanie to w części dotyczącej Powiatu Biłgorajskiego zostało zakończone już w bieżącym roku, a jego wartość wyniosła prawie 12 mln zł. Na „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2914L - w miejscowości  Sokołowka”, wydatkowano kwotę 1,1 mln zł., zadanie to było w części współfinasowane ze środków rezerwy drogowo - mostowej budżetu państwa. -W 2018 roku dokończono budowę ulicy Sitarska i ulicy 400-lecia na terenie Miasta Biłgoraja, wydatkując na ten cel kwotę 1,1 mln zł. Ponadto udzielono Miastu Biłgoraj dotacji w kwocie 550 tys. zł na przebudowę ulicy Cegielnianej, ulicy Różnówka Stawy i ulicy Batalionów Chłopskich. Z kolei na „Przebudowę drogi Nr 2808L Otrocz - Tokary - Huta Turobińska”,  wydatkowano środki w kwocie 903 tys. zł., zadanie to było realizowane wspólnie z Gminą Turobin”. Na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów - Dąbrówka”,  wydatkowano środki w kwocie 843 tys. zł, zadanie to było realizowane wspólnie z Gminą Potok Górny - informuje Andrzej Szarlip.

absolutorium_powiat_1.JPG

W 2018 roku zakończono „Budowę drogi powiatowej Tereszpol - Smólsko etap II”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 535 tys. zł., zadanie to było kontynuacją zdania z roku poprzedniego realizowanego we współpracy z Lasami Państwowymi. Na „Modernizacje drogi powiatowej Nr 2900L Żółkiewka - Turobin” wydatkowano środki w wysokości 523 tys. zł., zadanie to było współfinansowane środkami Samorządu Województwa w ramach programów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. -Na pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych realizowanych wspólnie z gminami wydatkowano środki w wysokości 3 mln zł. Warto także zaznaczyć, że oprócz prowadzonych inwestycji drogowych na bieżące remonty dróg powiatowych wydatkowano środki w kwocie  3,8 mln zł. Podsumowując wydatki Powiatu w 2018 roku na inwestycje i remonty drogowe  wyniosły łącznie prawie 20 mln zł. czego efektem było przebudowanie oraz wyremontowanie 32,5 km dróg powiatowych - dodał Starosta.

Na inwestycje w obszarze edukacji wydatkowano w 2018 roku środki w kwocie 11,1 mln zł, do najważniejszych zadań realizowanych w ubiegłym roku należało:
1. Zakończenie prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w ramach wieloletniego zadania z udziałem środków unijnych pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego” na ten cel wydatkowano kwotę 9,4 mln zł., wydatki na to zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego  będą kontynuowane w bieżącym roku, a szacunkowa wartość zadania prowadzonego w latach 2016 - 2020 wyniesie ponad 22,5 mln zł;
2. Na realizację unijnego projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego obejmującego warsztaty szkolne pn. „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia” wydatkowano środki w kwocie 1,4 mln zł w ramach tej kwoty dokonano modernizacji warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  oraz warsztatów  ZSBiO, zadanie to będzie dalej realizowane w kolejnym roku, a jego wartość wyniesie ponad 3,6 mln zł;
3. Na inne inwestycje oświatowe powiat wydatkował kwotę 185 tys. zł;

Należy w tym miejscu zauważyć, że powiat w ubiegłym roku prowadził w szkołach i placówkach oświatowych  projekty edukacyjne skierowane do uczniów naszych szkół, obejmujących szerokie spektrum działań od wyjazdów zagranicznych naszej młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej, poprzez programy edukacyjne i możliwość odbywania staży u pracodawców. Wartość tych projektów finansowanych ze źródeł unijnych jak i krajowych wyniosła
w ubiegłym roku kwotę 1,3 mln zł. Największym projektem zrealizowanym w 2018 roku szkołach był program skierowany do uczniów szkół typu zawodowego oraz pracodawców pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse zatrudnienia”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 886 tys. zł., projekt ten jest realizowany w szkołach typu technicznego w latach 2017-2020, a jego wartość wynosi 3,6 mln zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne powiatu poniesione w ubiegłym roku wyniosły 1,5 mln zł
- poformował Starosta.


W głosowaniu Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. nie było uwag, pytań czy dyskusji.
/bilgoraj.com.pl/

Tagi: sesja absolutoryjna   absoluorium   zarząd powiatu   sesja absolutoryjna

Komentarze (14)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.234.241.200

ciekawy (2019-06-22 15:05:49)

Czy się zajmuje czyli co robi w Starostwie ta kobieta co pełni funkcję etatowego członka zarządu?

A kto Starostą zostanie? (2019-06-21 20:36:42)

Jak Szarlip do sejmu ucieknie? Jest taki jeden co ma ochotę ino mu grzechy nie pozwalajo

Na czym polegała dyskusja (2019-06-21 16:52:37)

i kto mógł w niej zabrać głos

(2019-06-21 11:09:19)

do j67 -rozważny szef zazwyczaj nie zwalnia z pracy doświadczonych kompetentnych urzędników.

ksiegowy2 (2019-06-21 07:58:40)

zwalniając pracowników,wszyscy zwolnieni wygrywają w Sądzie Pracy, i dodatkowe koszty.

księgowy (2019-06-20 20:16:03)

Z zestawienia Starostwa wychodzi mi, że Powiat całe środki zebrane z podatków wydał na utrzymanie Powiatu i jego urzędników. Smok który zjada sam siebie.

j67 (2019-06-20 20:13:20)

Mialy byc zmiany na stanowiskach tz. czystki i co po staremu

Gienek (2019-06-20 15:32:41)

Szpital w Biłgoraju to nie szpital tylko miejsce na eutanazję, teoretyczne zabronioną

(2019-06-20 12:13:34)

PiS (2019-06-20 08:55:06)

Mówią że Poseł Zawiślak jako odpowiedzialny z ramienia centrali musi zrobić porządek
z miłośnikami poprzedniej koalicji bo PiS ma g...o do gadania. Tak sądzą u nas
ludzie...... no każdy ma prawo.

M. (2019-06-20 08:24:54)

Panie starosto PSL PO i SLD zagłosowali jak trzeba i poparli to teraz pora na porządki po audycie.

pijaro (2019-06-19 23:36:02)

cały ten szrlipi ucieka do mazurek do unii ,bo go przerosło wyzwanie,już ocieplił domy i system ogrzewania zmienił i teraz w powiecie szpitalem się zajął,uzdrowienie wprowadzili , bo wcześniej paska ,czy strzałka co chwila leczyli w szpitalu a teraz cisza,

Cichy (2019-06-19 21:52:32)

A o szpitalu nadal cicho sza.

jomag (2019-06-19 20:45:52)

I ani grosza na umierający szpital

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Rowerzyści dotarli do Częstochowy i pokłonili się Królowej Polski

Na początku tygodnia, z Biłgoraja i Księżpola wyruszyły rowerowe...

Wskazówki przy zakupie pralki

Chcesz kupić pralkę i nie wiesz, na jakie parametry zwrócić szczególną...

Inwestycje w drogi wojewódzkie w powiecie biłgorajskim. Będzie remont odcinka Tarnogród - Obsza (AUDIO)

Dziś w Tarnogrodzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem...

77. rocznica pacyfikacji Łukowej (FOTO, AUDIO)

W pierwszą niedzielę lipca mieszkańcy Łukowej wspominają wysiedlenie...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia