Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim według stanu na koniec grudnia 2016 roku

Dodał: red Data: 2017-08-10 12:27:24 (czytane: 1445)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wynosiła 3 083 osoby, w tym 1 509 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 700 osób tj. 18,5% (w grudniu 2015 roku zarejestrowane były 3 783 osoby).

RESTAURACJA PIZZERIA COUNTRY
www.country.bilgoraj.com.pl,pizzeria, pizza, Biłgoraj, w Biłgoraju, restauracja

ul Dąbrowskiego 6B. 23-400, Biłgoraj

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolLiczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. W dniu 31 grudnia ubiegłego roku w ewidencji PUP w Biłgoraju figurowało 65 osób poszukujących pracy. W roku 2016 w PUP w Biłgoraju zarejestrowano łącznie 6 011 osób bezrobotnych, z tego w grudniu 556 osób. Średnio w miesiącu rejestrowano 501 osób. Spośród ogółu zarejestrowanych 1 005 osób zarejestrowało się po raz pierwszy. Zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż 5 006 osób zarejestrowało się po raz kolejny (tj. 83,3% ogółu rejestrujących się). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba rejestracji zmniejszyła się o 539 osób tj. 8,2%. W roku 2015 w PUP zarejestrowało się łącznie 6 550 osób.

Do końca roku 2016 roku z ewidencji Urzędu wyrejestrowano łącznie 6 711 osób, w tym w miesiącu grudniu 537 osób. W analogicznym okresie 2015 roku wyrejestrowano 6 718 osób. Liczba wyrejestrowań zmniejszyła się o 0,1% (7 osób) w stosunku do roku ubiegłego. W 2016 roku z powodu podjęcia pracy (bez staży, przygotowań zawodowych dorosłych i prac społecznie użytecznych) z ewidencji bezrobotnych wyłączonych zostało 2 718 osób, co stanowi 40,5% ogółu wyrejestrowanych. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy z powodu podjęcia pracy wyłączono 2.517 osób (37,5% ogółu wyrejestrowanych). Spośród osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy 593 osoby bezrobotne (21,8%) podjęły pracę subsydiowaną, a 2 125 (78,2%) niesubsydiowaną.

bilgoraj_pup_bezrobocie.JPG


Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia I dla całego kraju na koniec 2016 roku wynosiła 8,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 1,5 punktu procentowego (9,8% w grudniu 2015 roku). Spadek stopy bezrobocia odnotowano również w województwie lubelskim tj. o 1,3 punktu procentowego: w grudniu 2015 roku wynosiła 11,7%, zaś w grudniu 2016 roku - 10,4%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na koniec grudnia ubiegłego roku wynosiła 6,6% i jest to spadek o 1,4 punktu procentowego w stosunku do końca grudnia 2015 roku, kiedy wynosiła 8%. W grudniu 2016 roku, Powiat Biłgorajski osiągnął najniższy wskaźnik bezrobocia
w województwie lubelskim. W dalszej kolejności najniższe stopy bezrobocia na obszarze Województwa Lubelskiego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, w PUP zarejestrowanych było 1 509 bezrobotnych kobiet. W stosunku do roku 2015 liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 324 osoby. Udział procentowy kobiet w liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,4 punktu procentowego. Na koniec grudnia 2016 roku kobiety stanowiły 48,9% ogółu bezrobotnych, natomiast w analogicznym okresie 2015 roku 48,5%. W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku do 34 lat - jest to grupa 1 732 osoby, co stanowi 56,2% ogółu bezrobotnych, 18% to bezrobotni w wieku 35-44 lata, natomiast 12,7% - osoby pomiędzy 45 - 54 rokiem życia. Najmniej liczną grupą wiekową byli bezrobotni powyżej 60 lat tj. 4,6% ogółu bezrobotnych. Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia zauważa się, że najliczniejsze grupy wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 25,6% (789 osób) oraz zasadniczym zawodowym - 24,5% (755 osób). Trzecią, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem wyższym - 20,6% (636 osób). Z kolei 17,6% ogółu bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej (449 osób).
Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 11,7% (361 osób).

Reklama.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy tj. 868 osób (28,2%). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego wskaźnika byli bezrobotni ze stażem pracy do jednego roku - 658 osób (21,3%), trzecią grupę stanowili bezrobotni ze stażem od 1 roku do 5 lat - 616 osób (20%), następnie bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat - 345 osób (11,2%), od 10 do 20 lat - 312 osób (10,1%), od 20 do 30 lat - 206 osób (6,7%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat - 78 osób (2,5%). Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych kobiet aż 32,2% stanowiły kobiety bez stażu pracy. Najliczniejszą grupę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec 2016 roku stanowiły osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy (27,2%) tj. 836 osób. W dalszej kolejności są osoby pozostające w ewidencji urzędu od 3 do 6 miesięcy (17,4%), osoby będące bezrobotnymi powyżej 24 miesięcy (15,1%), do 1 miesiąca (13,8%) oraz zarejestrowani od 12 do 24 miesięcy (13,7%). Najmniejszą grupę stanowią osoby będące bez pracy od 6 do 12 miesięcy tj. 205 osób (12,8%).

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec 2016 roku wynosiła 2 097 osób czyli 68% ogółu zarejestrowanych (w tym 1032 kobiety). W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku liczba ta zmniejszyła się o 431 osób tj. 17%. W dniu 31 grudnia 2015 roku w PUP zarejestrowanych było 2 528 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich. Według stanu z dnia 31 grudnia ubiegłego roku, największa liczba osób bezrobotnych występowała w Mieście Biłgoraj - 778 osób (25,2% ogółu), Gminie Biłgoraj – 527 osoby (17,1% ogółu) i Mieście i gminie Józefów - 247 osób (8% ogółu); najmniej bezrobotnych było w gminach Łukowa - 94 osoby (3% ogółu), Aleksandrów - 98 osób (3,2% ogółu) i Obsza - 104 osoby (3,4% ogółu). Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na koniec grudnia 2016 roku wynosiła 2 685 osób (87,1% ogółu bezrobotnych), w tym 1 350 kobiet. W odniesieniu do roku ubiegłego liczba ta zmniejszyła się o 632 osoby tj. 19,1% (w grudniu 2015 roku zarejestrowanych było 3 317 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy).

Z danych wynika, że na koniec 2016 roku w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 1 319 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 717 kobiet. Bezrobotna młodzież stanowiła 42,8% ogółu bezrobotnych. Opisując tą grupę bezrobotnych do 30 roku życia można zauważyć, że dominują tu osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały – czyli nie posiadające doświadczenia zawodowego - 50,1% (661 osób). Pozostałe osoby legitymowały się niewielkim stażem pracy tj. do 1 roku – 30,8% (406 osób), stażem pracy od 1 roku do 5 lat - 17,7% (234 osoby) natomiast stażem od 5 do 10 lat tylko 1,3% (17 osób). Jedynie 1 osoba posiadała staż w przedziale od 10 do 20 lat pracy. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 30. roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 421 osób tj. 31,9%. Bezrobotni z wykształceniem wyższym - 353 osoby (26,8%), średnim ogólnokształcącym - 236 osób (17,9%), zasadniczym zawodowym - 188 osób (14,2%), gimnazjalnym i niższym - 121 osób (9,2%). Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 664 osoby do 25 roku życia. Jest to 21,5% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 51,5% (342 osoby) to kobiety. W grupie osób bezrobotnych do 25 roku życia aż 62,9% (418 osób) stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały, 26,4% (175 osób) legitymowało się stażem pracy do 1 roku, 10,7% (71 osób) stażem pracy od 1 roku do 5 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 25 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 257 osób tj. 38,7%. W dalszej kolejności bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 21,5% (143 osoby), zasadniczym zawodowym - 17,6% (117 osób), wyższym - 12,8% (85 osób), gimnazjalnym i niższym - 9,3% (62 osoby).

Na dzień 31grudnia 2016 roku w ewidencji Urzędu figurowały 1 402 osoby długotrwale bezrobotne (tj. 45,5% ogółu), w tym 758 kobiet tj. 50,2% ogółu bezrobotnych kobiet.
W porównaniu do grudnia 2015 roku liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 293 osoby tj. 17,3%. W ewidencji wówczas figurowało 1.695 osób długotrwale bezrobotnych. W grupie długotrwale bezrobotnych największy udział stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 27,9% (391 osób), z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 21,8% (305 osób), wykształceniem gimnazjalnym i poniżej stanowiły 21,7% (304 osoby), z wykształceniem wyższym 17,5% (246 osób). Najmniejszy był udział bezrobotnych posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące - 11,1% (156 osób).

Szczególną grupą wśród bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Na koniec roku zareje-strowane były 182 osoby niepełnosprawne, w tym 69 kobiet. Niepełnosprawni stanowili 5,9% ogółu bezrobotnych. Spośród grupy niepełnosprawnych 31,3% (57 osób) posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, 30,3% (55 osób) legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, 23,1% (42 osoby) wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 10,4% (19 osób) posiadało wykształcenie wyższe. Najmniejszą grupę niepełnosprawnych stanowią osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 4,9% (9 osób). Osoby niepełnosprawne są niewątpliwie grupą bezrobotnych najsilniej odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem zatrudnienia, dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale także najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno - zawodowej. Potwierdza to fakt, że w grupie niepełnosprawnych osób bezrobotnych aż 50% osób pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy (91 osób).

W ramach prowadzonej współpracy z podmiotami gospodarczymi w 2016 roku pośrednicy pracy nawiązali 4 576 kontaktów z pracodawcami pozyskując tym samym 2 569 ofert pracy, tj. 96,9% ogółu ofert którymi dysponował urząd. W celu realizacji pozyskanych ofert pracy pośrednicy pracy wydali 2 526 skierowań do pracy. Uzyskano 73,3% efektywności zatrudnieniowej – 1 853 osoby podjęły pracę w ramach skierowania z urzędu. Realizując zadania w ramach posiadanych przez urząd środków finansowych na dzień 31 grudnia 2016 roku zaktywizowano ogółem 1 406 osób, w tym:
- staże - 739 osób (w tym 2 osoby PFRON), 497 kobiet (w tym 1 osoba PFRON),
- bony stażowe - 10 osób,
- prace interwencyjne - 140 osób,
- szkolenia - 100 osób,
- bony szkoleniowe - 2 osoby,
- dotacje - 82 osoby (w tym 2 osoby ze środków PFRON),
- wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy - 77 osób (w tym 4 osoby PFRON),
- roboty publiczne - 16 osób,
- prace społecznie - użyteczne - 10 osób.
- bony zatrudnieniowe - 5 osób,
- bony na zasiedlenie - 60 osób (w tym 7 zwrotów),
- dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia - 36 osób,
- refundacja wynagrodzeń, nagród i składek ZUS dla osób do 30 roku życia - 129 osób.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: powiatowy urząd pracy w biłgoraju   pup biłgoraj   stan i struktura bezrobocia za 2016 rok   bezrobocie powiat biłgorajski

Zobacz także

Przetarg na drogę Zamch - Zamosty

Dodane: 2018-07-17 10:38 - Komentarze  (0)  czytane (251)

TAGI: remonty drogowe, inwestycje drogowe, gmina obsza, powiat biłgorajskiKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.161.40.41

Avia777BoR (2017-08-16 19:06:54)

[b]Ŕâčŕáčëĺňű ďî ĐÓ çŕ 60 ďđîöĺíňîâ îň öĺíű ęŕńńű.[/b] ďî ĚČĐÓ - 50%| [b]Ňĺëĺăđŕěě @AviaRussia[/b] ňîëüęî ýňîň, äđóăčĺ íĺ čńďîëüçóĺě.

Íŕäĺćíî. Âűăîäíî. Áĺç ńë¸ňîâ. Č ÁĹÇ ęŕęčő-ëčáî ďđîáëĺě.

Îďëŕňŕ:
ßíäĺęńÄĺíüăč, Webmoney (ďđîôĺńńčîíŕëüíűĺ ń÷ĺňŕ)
Đŕäű ńîňđóäíč÷ĺńňâó!
________

ęóďčňü áčëĺň +íŕ ńŕěîëĺň äĺřĺâî îôčöčŕëüíűé ńŕéň
ŕâčŕáčëĺňű ěîńęâŕ ňŕřęĺíň íĺäîđîăî
ŕâčŕáčëĺňű äĺřĺâî ęóďčňü îíëŕéí ŕâčŕáčëĺň đó
ęóďčňü áčëĺňű +íŕ ńŕěîëĺň äĺřĺâî ňóäŕ îáđŕňíî
ęóďčňü äĺřĺâűé ŕâčŕáčëĺň ŕâčŕęîěďŕíčč

Avito777Mn (2017-08-16 01:45:34)

[b]Ďîďîëĺíčĺ áŕëŕíńŕ Ŕâčňî (Avito) çŕ 50%[/b] | [b]Ňĺëĺăđŕěě @a1garant[/b]

[b]Çäđŕâńňâóéňĺ, äîđîăčĺ äđóçü˙![/b]

Ăîňîâű ďđĺäîńňŕâčňü Âńĺě âŕě óńëóăč ďî ďîďîëíĺíčţ áŕëŕíńŕ íŕ äĺéńňâóţůčĺ ŕęňčâíűĺ ŕęęŕóíňű Avito (ŕ ňŕęćĺ, ńîâĺđřĺííî íîâűĺ). Ĺńëč Âŕě íĺîáőîäčěű îďđĺäĺëĺííűĺ áŕëŕíńű - ďčřčňĺ, áóäĺě đĺřŕňü. Ďîňđŕňčňü ěîćíî íŕ ňóđáî ďđîäŕćč, ëţáűĺ ďëŕňíűĺ óńëóăč Ŕâčňî (Avito).

[b]Ŕęęŕóíňű íĺ Áđóň. Ćčâóň äîëăî.[/b]

Ďđîöĺíň ďîďîëíĺíč˙ â íŕřó ńňîđîíó č ńňîčěîńňü ăîňîâűő ŕęęŕóíňîâ: [b]50% îň áŕëŕíńŕ íŕ ŕęęŕóíňĺ.[/b]
Ĺńëč íĺîáőîäčě çŕëčâ íŕ âŕř ŕęęŕóíň, â ýňîě ńëó÷ŕĺ ňđĺáóţňń˙ ëîăčí č ďŕđîëü Âŕřĺăî ŕęęŕ äë˙ äîńňóďŕ ę ôîđěĺ îďëŕňű, ďîďîëíĺíč˙ áŕëŕíńŕ.
Äë˙ ďîńňî˙ííűő ęëčĺíňîâ ăčáęŕ˙ ńčńňĺěŕ áîíóńîâ č ńęčäîę!
Ăŕđŕíňč˙:

[b]Č, ęîíĺ÷íî ćĺ íč÷ňî íĺ óęđĺďë˙ĺň äîâĺđčĺ, ęŕę - Ďîńňîďëŕňŕ!!![/b] Âďĺđĺä äĺíĺă íĺ ďđîńčě... [b]Ŕ ňŕęćĺ, ăŕńčě Řňđŕôű ĂČÁÄÄ çŕ 65% ...[/b]

Îďëŕňŕ:
ßíäĺęńÄĺíüăč, Webmoney (ďđîôĺńńčîíŕëüíűĺ ń÷ĺňŕ)
Đŕäű ńîňđóäíč÷ĺńňâó!

Çŕëčâ Ŕâčňî [b]ęŕíŕë Ňĺëĺăđŕěě @t.me/avito50 [/b]
________

ďđîäŕě ŕęęŕóíňű ŕâčňî +ń áŕëŕíńîě
ŕâčňî íîâăîđîä
ŕâčňî áĺńďëŕňíűĺ îáú˙âëĺíč˙ ŕâňî +ń ďđîáĺăîě
ęóďčňü âĺůč ďŕęĺňîě +â ŕâčňî
ďîďîëíĺíčĺ ŕâčňî

B. (2017-08-10 20:42:50)

Ja jeżdżę cyklicznie za granicę bo tam w 3 miesiące zarobię więcej niż u biłgorajskich fabrykantów w rok! W PUP rejestruję się tylko po to by mieć ubezpieczenie zdrowotne gdy jestem Polsce. Robi tak bardzo dużo osób!!! Urząd Pracy w obecnej formie to jest jakiś wielki bezsens! Całe te statystyki to "pic na wodę, fotomontaż"!

abp (2017-08-10 20:06:54)

UP, ZUS, KRUS, ARiMR wyburzyć a teren zalesić. Likwidacja.

Silk (2017-08-10 15:19:25)

Dane wskazujące na spadek bezrobocia, to nie zasługa rządu. Po prostu wyjeżdżają za granicę, aby nie tyrać w tym bandyckim kraju za psie pieniądze. A róbta tak dalej... :(I)

tak (2017-08-10 14:48:08)

Jak zlikwidować bezrobocie w pięć minut?
Wystarczy zapewnić ludziom ubezpieczenie którego koszt będzie i tak niższy niż utrzymywanie urzędu pracy.
Google;Ile kosztuje podatników walka z bezrobociem w powiecie biłgorajskim?
Powiat biłgorajski 18,5 mln. Kraj 16 mld.Dane za rok 2016

Jan (2017-08-10 13:14:00)

Stan bezrobocia!!1
Gdzie są osoby z powiatu biłgorajskiego w liczbie ponad 3500osób
nie zarejestrowane bo po co . Tyramy za granicą.
Powiedzcie tej Posłance Agacie Borowiec, że nie chcemy takich ludzi w rządzie co nic nie robią.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Cult Style 2018

I Biłgorajska Wyprzedaż Garażowa

Pokaz musztry - Osuchy 2018

Apel poległych /fragment/. 74. rocznica Bitwy pod Osuchami

Zakończyły się Dni Biłgoraja

Festyn Prozdrowotny "Czas na zdrowie"

Konkursy

BIŁGORAJ: Kabaret JURKI w Biłgoraju
Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

LKS Metalowiec Goraj zdobywcą Pucharu Starosty Biłgorajskiego

W dniu 6 sierpnia br. na boisku Metalowca rozegrany został Finał Pucharu Starosty Biłgorajskiego. LKS Metalowiec Goraj podejmował...