Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Informacja o pozyskanych środkach finansowych i realizowanych zadaniach w latach 2019 - 2021 na połowę VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju (VIDEO)

Dodał: red Data: 2021-06-29 11:31:52 (czytane: 1150)

Powiat Biłgorajski w latach 2019 - 2020 realizował ważne cele publiczne i społeczne w ramach swoich kompetencji, na które to cele pozyskał znaczące środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych, jak też angażował znaczące środki własne.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpol

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, BiłgorajW czasie trwania VI kadencji Rady Powiatu z uwzględnieniem I półrocza bieżącego roku pozyskano na rozwój infrastruktury drogowej, szpitalnej, szkolnej, muzealnej, sportowej i geodezyjnej oraz realizację programów edukacyjnych i społecznych środki zewnętrzne w kwocie ponad 110,5 mln zł.

I. Na rozwój infrastruktury drogowej powiatu pozyskano z uwzględnieniem zapisów tegorocznego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej środki finansowe w kwocie 49,5 mln zł, z tego:
1. Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano kwotę niemal 32,3 mln zł.
2. Od samorządów gminnych ponad 13,8 mln zł.
3. Z budżetu państwa i źródeł unijnych pozyskano kwotę 3,4 mln zł.
Szanowni Państwo, wydatki powiatu biłgorajskiego na rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem już pozyskanych środków na kolejny rok wyniosą prawie 74 mln zł, czego efektem będzie zmodernizowanie prawie 75 km dróg powiatowych i ponad 10 km chodników.

II. Na rozwój bazy szkolnej i sportowej oraz na prowadzenie programów edukacyjnych pozyskano ze źródeł zewnętrznych prawie 22,3 mln zł, z tego:
1. Z programów unijnych z RPO Województwa Lubelskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego i programów ERAZAMUS pozyskano środki w kwocie ponad 20,6 mln zł;
2. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano kwotę prawie 1,3 mln zł. (budowa boiska przy ZSBiO);
3. Z innych źródeł pozyskano do szkół środki w kwocie 400 tys. zł;
Szanowni Państwo, wydatki powiatu na rozwój infrastruktury szkolnej, poprawy wyposażenia warsztatów szkolnych i prowadzenia programów edukacyjnych szkołach z uwzględniając już pozyskanych środków wyniosą ponad 34 mln zł.

III. Na modernizację szpitala pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę ponad 24,5 mln zł. Powiat jest obecnie na etapie prac projektowych.

IV. Na realizację programów społecznych skierowanych do osób starszych, osób niepełnosprawnych czy osób bezrobotnych w latach 2019 - 2021 pozyskano dodatkowe środki w kwocie prawie 27,5 mln zł, z tego:
1. Z środków Funduszu Pracy na programy aktywizacji bezrobotnych pozyskano środki w kwocie prawie 22 mln zł;
2. Z środków PFRON na wsparcie osób niepełnosprawnych i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych pozyskano środki w kwocie prawie 2,9 mln zł;
3. Z programów unijnych pozyskano środki na wsparcie osób starszych  i mieszkańców  domów pomocy społecznej w kwocie prawie 2,2 mln zł;
4. Z innych źródeł krajowych pozyskano środki w kwocie ponad 400 tys. zł.
Wsparciem objęto także przedsiębiorców, w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. W ramach Tarczy Antykryzysowej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie ponad 31,5 mln zł.    

V.  Na pozostałe zadania realizowane przez Powiat głownie w obszarze geodezji, ochrony przeciwpożarowej, ochrony dziedzictwa narodowego czy rozwoju kultury pozyskano w latach 2019-2021 środki kwocie ponad 14,2 mln zł, w tym:
1. Ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na rozwój e- geodezji pozyskano środki w kwocie prawie 11,9 mln zł;
2. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano na budowę Muzeum Partyzantów w Osuchach kwotę 2,2 mln zł;
3. Z budżetu państwa i innych źródeł krajowych pozyskano środki w  kwocie ponad 100 tys zł.   

flaga_powiatu_bilgorajskiego.jpg

Reasumując Powiat w latach 2019-2021 z uwzględnieniem pozyskanych na 2022 rok środków przeznaczył na cele inwestycyjne kwotę ponad 136 mln zł, a na realizację programów edukacyjnych i społecznych wspierających osoby niepełnosprawne i bezrobotne  oraz programów w ramach tarczy antykryzysowej wspierających przedsiębiorców wydatkowano kwotę 49 mln zł. Szanowni Państwo, jeśli jesteśmy już przy oświacie, to chciałbym jeszcze poinformować i zwrócić uwagę iż, w 2021 roku złożyliśmy wniosek w ramach funduszy EOG, przy którym pozyskaliśmy partnera z Norwegii. Ten projekt, o nazwie "Inwestujemy w siebie", realizowany byłby w Liceum Ogólnokształcących im. ONZ. Jego wartość to ponad 225 tys. EUR, czyli około miliona złotych. Projekt jest w ocenie, której wyniki powinny być około września 2021.

VI. Do głównych zadań Powiatu realizowanych w latach 2019 - 2020 należało:
1. Modernizacja dróg powiatowych przy udziale pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych;
2. Przeprowadzenie dwóch edycji „Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych”;
3. Zakończenie termomodernizacji szkół i domów pomocy społecznej;
4. Zakończenie modernizacji i wyposażania warsztatów naszych szkół czyli   Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Przemysłowej oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących;
5. Modernizacja hali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju.
6. Dostosowanie obiektów RCEZ w Biłgoraju do potrzeb osób niepełnosprawnych i instalacja oświetlenia awaryjnego w obiektach tej szkoły;
7. Zakończenie projektu „e-geodezja”, czyli cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego (koniec projektu czerwiec/lipiec 2021);
8. Zmodernizowano system łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej i zakupiono samochód specjalny na potrzeby KP PSP;
9. Zakupiono przy wsparciu środków PFRON samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Teodorówce;
10. Realizowano programy wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON, realizowano programy przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej, realizowano projekty edukacyjne w szkołach, pozyskano sprzęt komputerowy na wsparcie uczniów w dobie pandemii w ramach programu „zdalna szkoła”;
11. Realizowano szereg programów wsparcia osób bezrobotnych szczególnie osób młodych, osób z terenów wiejskich i osób zagrożonych wykluczeniem;
12. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy korzystając z instrumentów tzw. Tarczy Antykryzysowej  udzielono wsparcia przedsiębiorcom z terenu powiatu biłgorajskiego.     

VII. W roku 2021 rozpoczęto kolejne wieloletnie projekty zmierzające do dalszego  rozwoju powiatu biłgorajskiego:
1. W ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
-    Rozpoczęto prace nad modernizacją bazy szpitala w Biłgoraju,
-    Rozpoczęto prace związane z budową Muzeum Partyzantów w Osuchach.
-    Rozpoczęto prace związane z modernizacją boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących.
2. Rozpoczęto kolejne inwestycje drogowe w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Dróg;
3. Rozpoczęto III edycję „Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych”;
4.  Podjęto prace związane z przebudową i modernizacją basenu przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących;
5. W bieżącym roku rozpoczęto modernizację hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz auli Liceum Ogólnokształcącego  im. ONZ;
5.  W bieżącym roku zostaną wykonane nowe drogi przeciwpożarowe w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących;
6.  Rozpoczęto w ramach pozyskanych środków z PFRON i środków z RPO Województwa Lubelskiego realizację dwóch społecznych projektów skierowanych do osób starszych i osób niepełnosprawnych czyli projektu „Door to door” i projektu „Seniorzy na start”, które będą realizowane w latach 2021 - 2023;
7. Z końcem 2020 roku rozpoczęto kolejny wieloletni projekt skierowanych do uczniów i szkół  typu technicznego pn. „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”, który będzie realizowany do roku 2023;
8. Powiat także w bieżącym roku zorganizował dwa punkty szczepień w Tarnogrodzie i Biłgoraju.

Reklama.

Szanowni Państwo, powiat w kolejnych miesiącach biedzie aplikował o kolejne środki z programów krajowych i zagranicznych na najważniejsze zadania zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury powiatowej jak w zakresie realizacji ważnych społecznie programów dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego.

Chciałbym korzystając z udzielonego mi głosu podziękować wszystkim osobom, których praca i życzliwość przyczyniły się do tego, że mogliśmy pozyskać środki i realizować te wszystkie potrzebne zadania. Dziękuje panu wicepremierowi Jackowi Sasinowi, pani poseł Beacie Strzałce, panie europoseł Beacie Mazurek i wicemarszałkowi Michalowie Mulawa, za życzliwość, pomoc i wsparcie. Dziękuję kierownikom Starostwa Powiatowego i kierownikom jednostek podległych za zaangażowanie i ciężką merytoryczną pracę. Dziękuję pracownikom Starostwa i jednostek podległych za codzienną pracę i misję pełnioną na rzecz mieszkańców. W sposób szczególny chciałbym podziękować Państwo Radnym za konstruktywne uwagi, podpowiedzi, za konstruktywną krytykę, za zwracanie uwagi na szczegóły, za podpowiedzi i wspólne szukanie rozwiązań. Doskonale Państwo wiedza, ile rozumów było przeprowadzonych, niektóre odbyły się w bardzo burzliwej atmosferze ścierania się poglądów, rozwiązań i oczekiwań. Zawsze jednak szukaliśmy konsensusu mają na uwadze dobro mieszkańców. Dziękując zarówno radym koalicji jak i opozycji, i w imieniu Zarządu deklaruję pełną współpracę. Szanowni radni nasze gabinety są zawsze otwarte - zapraszamy do współpracy. Dziękuję także członkom Zarządu Powiatu.

Chciałbym również podziękować burmistrzom i wójtom oraz radom miast i gmin naszego powiatu. Przy współpracy z Państwem udało nam się zrobić bardzo dużo. Wierzę, iż ta współpraca będzie kontynuowana.

Andrzej Szarlip
starosta biłgorajski

Tagi: rada powiatu w biłgoraju   vi kadencja rady powiatu   powiat biłgorajski   inwestycje

Komentarze (3)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.215.177.171

s (2021-06-30 21:40:38)

Sasin to ten co zdefraudował 70 milionów na nielegalne wybory kopertowe?

(2021-06-30 14:42:32)

Oby jak najwięcej tych inwestycji także w przyszłości dla powiatu ,w tym dla miasta Biłgoraj. Wicepremier Sasin ostatnio przemawiając w Lublinie zapewniał, że nasz region zostanie priorytetowo uwzględniony w kwestii środków na inwestycje. Bardzo ładnie, że pamięta, że głosami wyborców z naszego terenu uzyskał doskonałe miejsce w wyborach, tak więc jest szansa, że pojawią się dotacje m.in. inwestycje dla szkoły nr 1 i inne pominięte mimo zasadnych wniosków. Powodzenia.

rady (2021-06-29 11:52:29)

Dziękuje za rady? Moja rada- nie łam pan prawa.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Wystawa dzieł sztuki Stefan Knapp 1921 - 2021 już otwarta

By uczcić 100. rocznicę urodzin artysty Stefana Knappa dział...

Wicemarszałek zapewnia: -Chcemy wyremontować W858 i wybudować obwodnice Biłgoraja i Tarnogrodu

Podczas wizyty w Biłgoraju, wicemarszałek województwa lubelskiego...

Gdzie jest telefon? Jak namierzyć urządzenie?

Z telefonów komórkowych korzystają dziś niemal wszyscy - rozwój...

Deratyzacja to ważna rzecz

Solidne odszczurzanie to konieczność. Szczególnie w dużych miastach...

Jak dbać o włosy przetłuszczające się?

Masz włosy tłuste, które się świecą i pokryte są tłustą warstwą...

Naprawa telefonów Warszawa tylko w miejscu godnym zaufania

Jest wiele powodów, które zmuszają nas do oddania smartfonu do serwisu....

Ogłoszenia