Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Deklaracje antyszczepionkowe kolportowane w biłgorajskich podstawówkach. Sprawie przygląda się Urząd Miasta (AUDIO)

Dodał: red Data: 2021-09-15 21:03:38 (czytane: 2768)

O pojawieniu się oświadczeń "antyszczepionkowców" w biłgorajskich szkołach podstawowych poinformował burmistrz Janusz Rosłan. Władze miasta podejrzewają, że jest to zorganizowana akcja, bo na gotowych formularzach należy jedynie wpisać dane rodzica lub opiekuna oraz dziecka.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgorajszczepienia.jpg

Posłuchaj:

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: antyszczepionkowcy   oświadczenie   biłgoraj   szkoła

Zobacz także

Koncert charytatywny wybudźmy Elżbietę (FOTO, VIDEO)

Dodane: 2021-10-17 22:54 - Komentarze  (0)  czytane (168)

TAGI: wybudźmy elżnietę, gmina józefów, ks. paweł dynaka, elżbieta buczkowskaKomentarze (30)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.236.239.91

Krzysztof (2021-09-18 22:03:17)

Opinia prawna dotycząca wykonywania TESTÓW PCR na Covid - Zespół Prawny PSLiN
Pobierz opinię prawną - dokument PDF

Przywołane w stanie faktycznym działania polegające na profilaktycznym (apriorycznym), a w praktyce często przymusowym poddawaniu pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych, a także kobiet w ciąży testom diagnostycznym w kierunku zakażenia wirusem SARSCov-2 jest niezgodne z prawem.

Niedopuszczalne jest także uzależnienie świadczenia medycznego od wykonania testu. Każdy pacjent ma możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na badanie, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 17 ustawy o prawach pacjenta.

OPINIA PRAWNA
I. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020 poz.1845) możliwe jest przeprowadzenie obowiązkowych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u osób zdrowych (nie wykazujących żadnych objawów zakażenia), w szczególności pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych z innymi schorzeniami oraz kobiet w ciąży w związku z medyczną opieką okołoporodową.

W opinii przedstawiono: podstawę prawną i faktyczną rozważań (pkt II i III niżej), analizę (pkt IV
niżej) oraz wnioski (pkt V). Opinię przygotował zespół adwokatów i radców prawnych
współpracujących z PSNLiN.

II. Podstawa prawna

Podstawę prawną opinii stanowią:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, dalej: "Konstytucja RP");
- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, dalej: "ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych");
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów, ograniczeń i nakazów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm., dalej: "rozp. RM w sprawie zakazów i ograniczeń zw. z epidemią").
- ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 849, dalej: "ustawa o prawach pacjenta");
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 711, dalej: "ustawa o działalności leczniczej").


III. Stan faktyczny

Podstawą ustaleń faktycznych dotyczących przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 u osób zdrowych (nie wykazujących żadnych objawów zakażenia) w szczególności pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych z innymi schorzeniami i kobiet w ciąży w związku z medyczną opieką okołoporodową są liczne informacje docierające do PSNLiN co do takich praktyk w placówkach medycznych.

Uwagi:
- stan prawny uwzględniono na dzień sporządzenia niniejszej opinii prawnej tj. 12 sierpnia 2021 r.
- informacje o szczepionkach, zawarte w charakterystyce produktów leczniczych i treści decyzji
wykonawczych Komisji Europejskiej, oparto o polskie wersje tych dokumentów, w brzmieniu na dzień
sporządzenia opinii prawnej tj. 9 sierpnia 2021 r.
Strona 3 z 10


IV. Analiza

Zasadniczą kwestią w analizowanym zagadnieniu jest odpowiedź na pytanie, jaki jest charakter testów diagnostycznych w kierunku zakażenia COVID-19, a ściślej rzecz biorąc, czy należą one do kategorii badań sanitarno-epidemiologicznych w rozumieniu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Zgodnie z definicja ustawową zawartą w art. 2 pkt. 1 w/w ustawy badanie sanitarnoepidemiologiczne to badanie, w którego skład wchodzą badania lekarskie, badania laboratoryjne, oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.

Stosowane w praktyce medycznej testy w kierunku koronawirusa: badanie genetyczne materiału z wymazu nosogardzieli (testy PCR), czy test antygenowy z wymazu z nosogardzieli mają na celu wykrycie materiału genetycznego lub antygenów wirusa SARS-CoV-2, zaś test serologiczny (z krwi) ma na celu zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

Wszystkie stosowane testy w kierunku koronawirusa zatem mają na celu wykrycie biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenie rozpoznania choroby zakaźnej, a tym samym należą do kategorii badań sanitarno-epidemiologicznych określonych w art. 2 pkt. 1 ustawy.

Stanowisko powyższe reprezentowane jest również w orzecznictwie. W uzasadnieniu wyroku z dnia 23 listopada 2020 r. (II SAB/Wa 469/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał: "Zatem test diagnostyczny w kierunku zakażenia COVID-19 jest badaniem sanitarno-epidemiologicznym".

Kategorię osób, które mają obowiązek poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym określa art. 6 ust. 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.
Stosownie do treści w/w artykułu obowiązkowym badaniom epidemiologicznym podlegają:

1) podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną:
2) noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko;
3) nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;
4) uczniowie, studenci o doktoranci kształcący się do wykonywani prac, przy wykonywaniu któ- rych istniej możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
5) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, nie posiadające aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do wykonywani prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Ustawa w art. 2 pkt. 21 definiuje, kogo uważa się za osobę "podejrzaną o zakażenie". Jest to osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku noworodków, niemowląt i kobiet w ciąży - aby zostały zaliczone do kategorii, której mowa w art. 6 ust. 1 pkt.2 muszą być "podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną" w rozumieniu definicji ustawowej, określonej w art. 2 pkt.21, przy czym przepis zawiera dodatkową przesłankę: choroba zakaźna musi być tego rodzaju, że może się szerzyć z matki na płód.

Kategoria "nosicieli", "ozdrowieńców" oraz osób narażonych na "styczność" z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym (art. 6 ust.1 pkt.3) jest również zdefiniowana ustawowo.

"Nosicielem" jest osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne czynniki chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób (art. 2 pkt.17).

"Ozdrowieńcem" jest osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej (art. 2 pkt.19), zaś "styczność" oznacza bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych (art. 2 pkt.25).

Kolejną kategoria osób obowiązanych do poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym stanowią osoby, które z racji na specyfikę wykonywanej pracy mają możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (art. 6 ust. 1 pkt. 4-5).

Z powyższego wynika, iż obowiązek poddania się badaniu sanitarno-epidemiologicznemu warunkowany jest koniecznością spełnienia dodatkowych przesłanek - wymaga stwierdzenia, że osoba poddawana testowi należy do jednej z kategorii osób wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt.1-5 ustawy zwalczaniu chorób zakaźnych.

Obowiązujący stan prawny nie przewiduje obowiązku poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym przez wszystkich, ani też nie pozwala na przyjęcie a priori, że każdy jest potencjalnym "nosicielem" bądź "podejrzanym o zakażenie", gdyż przynależność do tych kategorii uzależniona jest od spełnienia przesłanek ustawowych.

Istotny jest również fakt, iż do chwili obecnej Minister Zdrowia nie wydał rozporządzenia określającego zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, do czego jest zobligowany na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Zgodnie z w/w przepisem Minister właściwy do spraw zdrowia uzyskał delegację, aby określić
w drodze rozporządzenia:

1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne,
2) rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzenia tych badań,
3) sposób dokumentowania badań oraz sposób dokumentowania wyników tych badań,
4) wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych i wzór orzeczenia lekarskiego, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3,
5) rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
6) sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonania prac, o których mowa w pkt. 5
- mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz uwzględniając rodzaje zakażeń i chorób
zakaźnych, wywołujące je biologiczne czynniki chorobotwórcze i drogi ich szerzenia się.

Jak wskazano powyżej przedmiotowe przepisy wykonawcze nie zostały do chwili obecnej wydane, co de facto uniemożliwia w praktyce stosowanie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy.

Brak określenia katalogu zakażeń i chorób zakaźnych, uniemożliwia przeprowadzenie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, również w przypadku osób wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Mając na uwadze powyższe nie sposób uznać, aby - na podstawie przywołanych przepisów - możliwe było wyłączenie zgody na wykonanie badania w kierunku COVID-19.

Tryb wykonywania badań diagnostycznych w kierunku COVID-19 podlega zatem pod względem praw pacjenta regulacjom zawartym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U.2020. poz.849).

Każdy ma więc, co do zasady, możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na badanie, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 17 ustawy o prawach pacjenta.

Odnieść należy się w tym miejscu również do tzw. standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej, które stosują poszczególne placówki medyczne.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 c ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021 poz.711) standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dotyczą sposobu sprawowania opieki nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Stosownie do art. 22 ust. 5 w/w ustawy Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 22 ust. 5 ustawy Minister zdrowia wydał w dniu 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018. poz. 160) Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

W określonych w/w Standardzie badaniach, jakie przeprowadza się u ciężarnych, nie wskazuje się badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przy pomocy badań diagnostycznych, w tym testów, są przewidziane natomiast w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. (Dz.U.2020 poz. 1749) w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Standardy te stosowane są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na rzecz pacjentów podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 przewidziano również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. (Dz.U.2021 poz.965) sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Standardy te stosowane są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w izolatoriach.

Omówienia wymaga również kwestia wprowadzenia wymogu przeprowadzenia testów w kierunku zakażenia COVID-19 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U.2021 poz.861) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wydanego w oparciu o art. 46 a i art. 46 b pkt.1-6 i 8-13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W § 11-19 przedmiotowego Rozporządzenia wskazano, iż uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 jest warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej, turnusów leczniczo-profilaktycznych, turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, turnusów antystresowych, turnusów rehabilitacyjnych ZUS, rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, leczenia sanatoryjnego dzieci, przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum, oddziału medycyny paliatywnej, udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przyjęcia do domu pomocy społecznej.

Warunkując skorzystanie z w/w świadczeń koniecznością wykonania testu diagnostycznego w kierunku zakażenia COVID-19 przedmiotowe Rozporządzenie wprowadza de facto obowiązek poddania się w/w badaniom.

Stwierdzić jednak należy, iż zawarte w Rozporządzeniu uregulowania w zakresie obowiązku poddawania się w/w testom diagnostycznym, wykraczają poza delegację ustawową określoną w art. 46 a i 46 b pkt. 1-6 i 8-13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z art. 46 a w/w ustawy Rada Ministrów uzyskała delegację do ustanowienia w drodze
rozporządzenia określonych w art. 46 b nakazów, zakazów i ograniczeń.

W art. 46 b ustawy wskazano m.in. na możliwość ustanowienie:
- obowiązku poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie (art. 46 b pkt.4),
- obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (art. 46 b pkt. 4a).

Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera definicji ani "środka profilaktycznego", ani definicji "zabiegu", brak jest także definicji osoby "podejrzanej o zachorowanie" - jest "osoba podejrzana o zakażenie".

Brak jest tym samym podstaw prawnych do utożsamienia, czy zaliczenia badań sanitarno-epidemiologicznych (a do takich zaliczyć należy - jak wykazano powyżej - testy diagnostyczne w kierunku zakażeniaCOVID-19) do "środków profilaktycznych", czy też "zabiegów".

Zgodnie z podstawowymi zasadami wykładni przepisów prawa użycie przez ustawodawcę w jednym akcie prawnym różnych terminów jest równoznaczne z regulowaniem różnych stanów prawnych.

Tym samym stwierdzić należy, iż nie ma w art. 46 a i art. 46 b pkt.1-6 i 8-13 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi uprawnienia dla Rady Ministrów ustanowienia obowiązku poddania się określonej kategorii osób badaniom sanitarno-epidemiologicznym, do których zalicza się test diagnostyczny w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Upoważnienie ustanowienia w drodze rozporządzenia obowiązku poddania się badaniom sanitarnoepidemiologicznym przez określony krąg osób byłoby również sprzeczne z art. 6 ust. 1 ustawy, który w sposób ścisły określa krąg podmiotów zobowiązanych do poddania się takim badaniom. Rozporządzenie jako akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać ustawy będącej aktem wyższego rzędu (art. 87 Konstytucji RP).

Delegacja art. 46 a i art. 46 b pkt.1-6 i 8-13 ustawy zawiera zatem uprawnienie do ustanowienia określonych środków profilaktycznych i zabiegów, ale nie jest to równoznaczne z uprawnieniem ustanowienia obowiązku poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, które - jeśli chodzi o krąg podmiotów obowiązanych - są ściśle określone w ustawie.

Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów wykracza w tej części poza granice delegacji ustawowej, ponieważ nie może jej uzupełniać, rozbudowywać ani modyfikować.

Skoro Rada Ministrów nie została upoważniona do ustanowienia w rozporządzeniu wykonawczym obowiązku poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, do których należy test diagnostyczny w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, uregulowania zawarte m.in. w § 11-19 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydane zostały z naruszeniem art. 52 ust.1-3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 46 a i art. 46 b pkt.1-6 i 8- 13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


V. Wnioski

Przywołane w stanie faktycznym działania polegające na profilaktycznym (apriorycznym), a w praktyce często przymusowym poddawaniu pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych, a także kobiet w ciąży testom diagnostycznym w kierunku zakażenia wirusem SARSCov-2 jest niezgodne z prawem.

Testy te są badaniem sanitarno-epidemiologicznym. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych w art. 6 ust. 1 w sposób wyczerpujący i zamknięty określa kategorię osób, które mają obowiązek poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Są to przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną, tj. takie, które pomimo braku objawów miały styczność ze źródłem zakażenia, a czynnik zakaźny i okoliczności styczności z nim uzasadniają podejrzenie
zakażenia.

Przeprowadzanie profilaktycznych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2 wymaga spełnienia ściśle określonych przesłanek ustawowych.

Z uwagi na brak określenia katalogu zakażeń i chorób zakaźnych w drodze rozporządzenia wykonawczego, nie ma podstaw prawnych do przeprowadzenia obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, również w przypadku osób wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Niedopuszczalne jest także uzależnienie świadczenia medycznego od wykonania testu. Każdy pacjent ma możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na badanie, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 17 ustawy o prawach pacjenta.

Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej nie przewiduje badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rada Ministrów nie została upoważniona do ustanowienia w rozporządzeniu wykonawczym obowiązku poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, do których należy test diagnostyczny w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a uregulowania zawarte m.in. w § 11-19 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydane zostały z naruszeniem art. 52 ust.1-3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 46 a i art. 46 b pkt.1-6 i 8-13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zespół Prawny PSNLiN

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 r.

..............

Poniżej przekazujemy prawidłową wersję opinii. W wersji zamieszczonej w dniu 07 września 2021 r. pojawił się błąd językowy, sugerujący, że test antygenowy jest testem PCR.

Pobierz opinię prawną - dokument PDFŹródło: PSNLiN

Krzysztof (2021-09-18 21:52:44)

Kodeks Karny traktuje każde zabicie człowieka jako przestępstwo – zbrodnię. I nie ma znaczenia czy ktoś zabija człowieka narzędziem, szczepionką czy w inny sposób np. odwołując planowane operacje onkologiczne ratujące życie lub poprzez Paraliż Służby Zdrowia. Są to karalne działanie gdyż skutkują nie tylko narażaniem zdrowia ludzi (dożywotnim kalectwem - Art. 156 kk) ale przede wszystkim ich życia. A w związku z tym, że zgonów po szczepieniach jest ogromna ilość mamy do czynienia z ludobójstwem.
Jeżeli więc... Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kuratorzy Oświaty - nie podejmą żadnych działań „zapobiegających” i „wstrzymujących” szczepienia... a u osób zaszczepionych wystąpi choć jedno powikłanie poszczepienne lub zgon... to wszystkie osoby, które współuczestniczyły w tym procederze - będą odpowiadały karnie za współudział w morderstwie (Art. 148 kk + Art. 18 kk) a w przypadku dużej ilości zgonów - za współudział w Ludobójstwie (Art. 118 kk + Art. 18 kk)

Krzysztof (2021-09-18 21:44:12)

Jeszcze nic nie napisalem a juz jest komunikat,ze to co pisze zawiera slowa ,ktorych nie mozna zaakceptowac. kto czzta to co wlasnie zamieryam napoisac.

do Kryzsytof (2021-09-16 23:49:52) (2021-09-17 11:35:18)

O co co ci chłopie chodzi? Czego nie zrozumiałeś?

(2021-09-17 11:33:28)

Tadzik, tymi wklejkami antyszczepionkowymi tak zamieszałeś ludziom w głowach, że Biłgoraj zyska sławę stolicy ciemnogrodu na ścianie wschodniej.

Kryzsytof (2021-09-16 23:49:52)

Szanowny Panie Burmistrzu,jest Pan pewnien tego co Pan mowi..Jesli tak to prosze o argumenty merztoryczne._

(2021-09-16 17:06:39)

Znacznie ciekawsze jest to, że opuszczający Afganistan żołnierze amerykańscy zostawiają pełne magazyny broni ( sprzętu i amunicji), zaopatrzenia mundurowego, żywości, lekarstw itd.? I między bajki trzeba włożyć opinie, że nie mają czasu i środków, aby to zabrać, gdyż jaką drogą i jakim sposobem te zasoby dotarły, tak i mogły być wywiezione z Afganistanu. A poza tym Amerykanie nie wycofują się na pewno wskutek naporu działań wojennych oddziałów militarnych Talibanu.

Krótko mówiąc, wszystkie okoliczności i cały przebieg opuszczania Afganistanu przez jednostki armii amerykańskiej, towarzyszący im personel urzędniczy oraz miejscowych kolaborantów – dowodzą, że wszystko odbywa się zgodnie ze z góry przyjętymi dwustronnie uzgodnieniami i scenariuszem.

Warto więc w takiej sytuacji zadać sobie pytanie: a co jest celem obu stron ( a może nawet więcej niż dwóch ?) tego przedsięwzięcia ?!

(2021-09-16 16:51:41)

„Żyd pyta Żyda, kiedy skończy się epidemia? – Icek, bądź mądry. Poważni ludzie zainwestowali poważne pieniądze. Jak zarobią, to się skończy”.

(2021-09-16 16:22:40)

Krótko mówiąc, wojna z terrorem i terrorystami jest w porządku, jeśli chcesz rządzić krajem , ale co jeśli chcesz rządzić planetą ?
Cóż, potrzebujesz wtedy nowego wroga.
Wróg, który może być wszędzie, i na pewno nie jest człowiekiem.


Wojna z Covid


„Pandemia” Covid19 od początku była przedstawiana opinii publicznej jako wojna.

Już w marcu 2020 r. Sekretarz Generalny ONZ wzywał kraje do „wypowiedzenia wojny wirusowi” i już nazwał Covida „największym zagrożeniem od II wojny światowej” .
Odczucie, które powtórzyli rzecznicy ONZ .
Dużo .
Przywódcy narodowi byli równie chętni do zrównania Covida jako nowej wielkiej sprawy, zgodnej z walką z faszyzmem.

Premier Włoch odniósł się do „najciemniejszej godziny” w kraju .

Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian powiedziała prasie „to jest dosłownie wojna” zaledwie w zeszłym miesiącu.

W Wielkiej Brytanii rząd podjął wiele przejrzystych prób zaszczepienia Churchillian „ducha wojny błyskawicznej ” .

Bezwstydnie działające paralele z II wojny światowej we wszystkich ich przekazach Covid, mdłe publiczne przemówienie królowej bezwstydnie używające linijki Spotkamy się ponownie .

W Ameryce, która zawsze była centrum militarnych metafor, Trump nazwał siebie „prezydentem wojny” walczącym z „niewidzialnym wrogiem” .
Były gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo nazwał pracowników służby zdrowia „żołnierzami” w walce z Covid .

Na całym świecie eksperci często porównują Covid do wojny z terrorem, a Covid do terrorystów.
Metafora wojny była wszechobecna w przemówieniach, gazet i spotach telewizyjnzch.

Przesłanie jest jasne i proste: wirus jest naszym wrogiem.
Jesteśmy w stanie wojny.

A ta wojna jest naprawdę doskonała.
Ma wszystkie zalety prawdziwej wojny i żadnych wad.
Cała efemeryczna plastyczność „wojny z terrorem” i żadnych jej potencjalnych komplikacji.

Pomyśl o tym…

W imieniu Covida mieliśmy wzrost podatków, cenzury, nadzoru, wydatków państwa na sektor prywatny i władzy państwowej.
To są wszystkie banalne „moce nadzwyczajne”, których państwo poszukuje w czasie wojny.

I osiągnęli to za pomocą prostej trójstopniowej sztuczki.

Najpierw weź wirusa, nadaj mu nazwę i przypisz mu dokładnie te same objawy, co każdy inny wirus przeziębienia i grypy.
Właśnie stworzyłeś nową chorobę.

Po drugie, zrób test, który może „znaleźć wszystko w każdym”, przeprowadź go na każdym, kto trafia do szpitala (zwłaszcza nieuleczalnie chory) i zmień definicję prawną „przyczyny śmierci”.
Właśnie stworzyłeś „zgony” z twojej nowej choroby.

Po trzecie, zacznij przeprowadzać ten sam test na wszystkich, wiele razy w tygodniu.
Właśnie stworzyłeś miliony „bezobjawowych przypadków”.

Połącz te trzy rzeczy, a stworzysz „pandemię”.

Stworzyli wroga z powietrza, za pomocą fali propagandy i statystycznej manipulacji. „Covid” to nic innego jak filtr, soczewka umieszczona na oczach opinii publicznej, która zniekształca rzeczywistość, nie zmieniając niczego.

Podobnie jak w przypadku „wojny z terrorem”, realne zagrożenie jest niemal całkowicie wyimaginowane, ale tym razem optyka jest o wiele lepsza.
Zamiast czcić żołnierzy, oddajemy hołd „bohaterom służby zdrowia” , „żołnierzom na froncie przeciwko wirusowi” .
Bez bomb, bez przemocy, tylko tańczące pielęgniarki.

A co nie może się stać tak z Covidem?

Proste, wszystko, czego nie chcą, aby się wydarzyło .
Ze względu na samą naturę wytworzonej pandemii mają całkowitą kontrolę nad narracją.

Mogą kontrolować „przypadki” poprzez testy.
Mogą kontrolować „zgony” poprzez definicję „przyczyny śmierci”.
Mogą po prostu zmienić znaczenie słowa tu i tam i rozpocząć, a potem i zatrzymać „pandemię” według własnego kaprysu.
Mogą spowolnić „rozprzestrzenianie się” lub go przyspieszyć.
Wprowadź nowy test, lub terapię, lub „wylecz” go, a następnie stwórz nowy wariant, aby go przywrócić.

Ta wojna nawet tak naprawdę nie istnieje, więc nigdy się nie kończy i na pewno nie mogą przegrać.

Tymczasem każde nowe prawo, które uchwalają, rozszerza władzę państwa nad obywatelem, a na każdym kroku pojawiają się nowe, rozdęte kontrakty sektora prywatnego.
Testowanie i śledzenie oraz notoryczne testy osobiste.
Szczepionki i respiratory oraz hotele kwarantanny.
Pieniądze publiczne trafiają w ręce prywatne.

A najlepsza część?
Wszystko to odbywa się w imię „pomagania ludziom”.

Po 11 września ustawa Patriot umożliwiła masową inwigilację, zatrzymanie bez postawienia zarzutów i ogromne naruszenie praw obywatelskich, ponieważ ludzie mogą być terrorystami.

Teraz rzekomo anty-Covid „środki zdrowia publicznego” zezwalają na dokładnie to samo … ponieważ ludzie mogą być chorzy.

Państwo się zmieniło.
To, co kiedyś uważano za paranoidalne i agresywne, teraz jest po prostu dobroczynne i paternalistyczne.

To geniusz wojny z Covid.

(2021-09-16 16:15:47)

Prawdziwa wieczna wojna


Więc… jak są ze sobą połączone Covid i 11 września?

Jedno wpada bezpośrednio w drugie.
Tworzą one kontinuum narracji kontrolnych, które mają na celu przestraszenie ludzi dla zaakceptowania drakońskich ograniczeń ich wolności, jednocześnie usprawiedliwiając trwałą mentalność wojenną obejmującą całe społeczeństwo.

„Wojna z terrorem” i „wojna z Covidem” to bliźniacze psy-opy, które pokazują transformację „wojny” z polityki zagranicznej w czysto krajową.

Orwell opisał to doskonale w 1984 roku :


Jak widać, wojna jest teraz sprawą czysto wewnętrzną.
W przeszłości grupy rządzące wszystkich krajów, choć mogły uznać swój wspólny interes i przez to ograniczyć niszczycielskie skutki wojny, walczyły ze sobą, a zwycięzca zawsze plądrował pokonanych.
W naszych czasach w ogóle ze sobą nie walczą.
Wojna jest prowadzona przez każdą grupę rządzącą przeciwko jej własnym poddanym, a celem wojny nie jest dokonywanie, lub zapobieganie podbojom terytoriów, ale utrzymanie nienaruszonej struktury społeczeństwa.W ciągu ostatnich dwóch lat wszyscy widzieliśmy prawdę o tym.
Covid pokazał nam, że rzekomo wrogie narody nagle doszły do ​​porozumienia i zademonstrowały niemal całkowitą jedność celu, by szerzyć jedno wielkie kłamstwo.

Globalna hegemonia kapitalistyczna nie musi już podbijać ziemi ani kraść zasobów.
Oni już posiadają wszystko, co warto posiadać, wszystko, czego teraz potrzebują, to kontrolować swoich pracowników i zachować nierówności, które stworzyli.

To jest prawdziwa wojna, która się tutaj toczy.
Nie śmieszna wojna z terrorem.
I nie śmieszna wojna z Covidem.
Nie, prawdziwa „wieczna wojna” jest tym, co Niels Harrit nazywa wojną pionową , toczoną przez samą górę przeciwko wszystkim pod nimi.

Covid jest najnowszym i najbardziej jawnym tego wyrazem, ale od lat media korporacyjne są rzecznikiem autorytarnego serca państwa.

Pisałem wcześniej, że wkraczamy w erę „postępowego” etatyzmu .
Tam, gdzie tyrania jest sprzedawana jako godna ubolewania nieuchronność, a nasi przywódcy są przedstawiani jako nowy rodzaj niechętnych dyktatorów, rzeźbiących dystopijne krajobrazy polityczne z konieczności i tylko z najczystszymi intencjami.

Mówi się nam, że nasi troskliwi panowie nie kontrolują ani nie dyktują, ponieważ chcą być, ale dlatego, że muszą być, ze względu na nas.

„Wielki reset” nie jest złośliwą „teorią spiskową”, to tylko nasi życzliwi panowie, chroniący świat przed dziećmi, aby chronić nas przed samymi sobą.
Zburzenie naszego społeczeństwa, aby mogli lepiej je odbudować w neofeudalną utopię, w której nikt niczego nie posiada, wszyscy są szczęśliwi i wszyscy robią, co im się każe… albo inaczej.

Ta „pandemia” to wąski koniec szybko rozszerzającego się klina.
Dalej jest grypa, otyłość i globalne ocieplenie.
Nigdy więcej mięsa.
Nigdy więcej cukru.
Nigdy więcej wakacji.
Są złe dla ciebie, złe dla planety i złe dla niedźwiedzi polarnych.

Zakaz szkół domowych, protestów i dezinformacji.
Zakaz niewłaściwego rodzaju książek, niewłaściwej mowy i niewłaściwych myśli.

Załóż maskę, przyjmij zastrzyk i zamieszkaj w kapsule, a potem zjedz robaki.

Globalna hegemonia nie pojawi się w wyniku tradycyjnych działań wojennych czy imperialnych podbojów, zamiast tego jest kształtowana przez konglomerat ograniczeń wolności jednostki.

To wojna, która łączy 11 września i Covid.
Prawdziwa wojna, i to nie z narkotykami, lub terroryzm - czy nawet Covid ... dopiero przed nami.

(2021-09-16 15:40:30)

Zaskakujące ognisko zakażeń na covidowej mapie Niemiec. Potwierdzono już 63 przypadki zakażeń koronawirusem wśród uczestników imprezy „tylko dla zaszczepionych” w Münster w kraju Nadrenia Północna-Westfalia.

O sprawie informuje „Bild”. W czwartek wciąż mówiono o co najmniej 26 zakażonych, w piątek liczba ta musiała zostać skorygowana do 39, w poniedziałek do 63.

„Według miasta osoby dotknięte chorobą to głównie osoby zaszczepione. Zgodnie z wiedzą urzędu ds. Zdrowia, przebieg choroby do tej pory był łagodny lub bezobjawowy. Z Münster pochodzi 46 zakażonych osób” – podaje „Bild”.
Reklama

Do zakażeń miało dojść podczas imprezy na 380 gości, na którą wstęp mieli tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy.

Departament zdrowia zalecił wszystkim gościom imprezy przeprowadzenie testu w ramach odpowiedzialności obywatelskiej. W przypadku wystąpienia objawów zakżenia koronawirusem, goście przyjęcia powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Władze Münster od samego początku są za zasadami segregacji sanitarnej, które jest de facto dyskryminacją osób niezaszczepionych. Trudno wierzyć, by opisywane wydarzenia zmieniły pogląd włodarzy na tę kwestię.

Źródło: Bild

(2021-09-16 15:35:34)

Rodzice podczas rekrutacji do żłobka lub przedszkola podadzą, czy dziecko przyjęło obowiązkowe szczepienia – pisze w czwartek „Rzeczpospolita”.

Jak podaje gazeta, rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym będzie musiał przedstawić oświadczenie lub zaświadczenie o tym, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom.

„W trakcie rekrutacji do przedszkola będzie wymagane zaświadczenie. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz prawa oświatowego, którego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Projekt ma poparcie rządu” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

„Zasady rekrutacji do publicznych żłobków i klubów dziecięcych są ustalane w statutach. Samorządy będą miały rok na uwzględnienie w nich, że podczas zapisów do placówki będzie brane pod uwagę to, czy dziecko jest zaszczepione. Dzięki nowelizacji prawa oświatowego zaszczepienie będzie kryterium ustawowym podczas rekrutacji do przedszkola” – pisze dziennik.

Według gazety, obecnie tylko niektóre gminy zdecydowały się na wprowadzenie takiego kryterium podczas rekrutacji do przedszkola czy żłobka.

„Rodzice skarżyli się do sądów administracyjnych, ale te z reguły przyznawały rację gminom – miały prawo zbierać informacje o szczepieniach i premiować dzieci, które je przyjęły. Nie powinny jednak wymagać od rodziców przedkładania zaświadczeń, bo lekarze nie mają podstaw, by je wydać” – zaznacza.

„Od września 2017 r. gminy muszą zapewniać miejsce w przedszkolach wszystkim dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, jeśli rodzice chcą zapisać je do placówki. W publicznych przedszkolach nie zawsze starcza jednak miejsc. Zaszczepienie będzie więc mogło zaważyć na tym, czy dziecko dostanie się do wybranej przez rodzica placówki. Wymóg przedkładania informacji o szczepieniu nie będzie dotyczył sześciolatków objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym, czyli zapisywanych do tzw. zerówki” – dodaje.

Źródło: PAP

(2021-09-16 15:22:33)

Mimo bardzo niskiego poziomu zaszczepienia czwartej fali w Egipcie nie widać. Północnoafrykański kraj notuje niewielką dzienną liczbę nowych przypadków zakażeń koronawirusem i zgonów osób z COVID-19.

Kampania szczepień rozpoczęła się w Egipcie jeszcze w styczniu 2021 roku. Na początek szprycę skierowano do personelu medycznego, a już w marcu zaczęto szczepić osoby starsze i te z chorobami przewlekłymi.

Jak na razie liczba zaszprycowanych osób pozostaje jednak na bardzo niskim poziomie. W pełni zaszczepionych jest zaledwie nieco ponad 4,7 procent mieszkańców.
Reklama

Co najmniej jedną dawkę szprycy przyjęło ponad 7,1 procent obywateli.

Tymczasem mimo scenariuszów grozy, które się pojawiały i wieszczyły w Egipcie czwartą falę, tej jak na razie nie widać, choć liczba zakażeń nieco wzrosła w ostatnich dniach.

W dwóch ostatnich dniach (14 i 15 sierpnia – red.) w ponad stumilionowym Egipcie zanotowano po raz pierwszy od czerwca ponad 500 przypadków nowych zakażeń dziennie.

We wcześniejszych dniach liczba nowych zakażeń dziennie wahała się od 300 do 500.

Pomimo niskiego poziomu szczepienia liczba nowych zakażeń, choć rośnie w ostatnich dniach, ciągle jest na bardzo niskim poziomie.

– Egipt. Populacja 100 milionów ludzi. Poziom szczepień: 4,9%. 400 przypadków dziennie. Ktoś nas mocno okłamuje. Magia – napisał na Twitterze Piotr Schramm.

xxx (2021-09-16 13:00:41)

Pytam jak pierwszy lepszy pan czy pani moze mi zabronic sie zaszczepic........

xxx (2021-09-16 12:39:27)

Pytam jak pierwszy lepszy pan czy pani moze mi zabronic sie zaszczepic........

(2021-09-16 11:49:56)

Przerażony tym wszystkim, zacząłem szperać w twórczości Nostradamusa, o przepowiedniach tego najsłynniejszego proroka na temat końca świata. Oto jego przepowiednia po lacinie- FINIS MUNDI VENIET CUM DUDA SUUM CONSILIUM FACIT ET KACZYŃSKI LICENTIAM SUAM ACCIPIT.!!!!! Już śpieszę z tłumaczeniem. Koniec świata nastąpi, kiedy Duda podejmie niezależna decyzję a Kaczyński zrobi prawo jazdy. Czyli nigdy i nie ma się co bać pandemii......

(2021-09-16 11:49:18)

Przerażony tym wszystkim, zacząłem szperać w twórczości Nostradamusa, o przepowiedniach tego najsłynniejszego proroka na temat końca świata. Oto jego przepowiednia po lacinie- FINIS MUNDI VENIET CUM DUDA SUUM CONSILIUM FACIT ET KACZYŃSKI LICENTIAM SUAM ACCIPIT.!!!!! Już śpieszę z tłumaczeniem. Koniec świata nastąpi, kiedy Duda podejmie niezależna decyzję a Kaczyński zrobi prawo jazdy. Czyli nigdy i nie ma się co bać pandemii......

(2021-09-16 11:49:11)

Przerażony tym wszystkim, zacząłem szperać w twórczości Nostradamusa, o przepowiedniach tego najsłynniejszego proroka na temat końca świata. Oto jego przepowiednia po lacinie- FINIS MUNDI VENIET CUM DUDA SUUM CONSILIUM FACIT ET KACZYŃSKI LICENTIAM SUAM ACCIPIT.!!!!! Już śpieszę z tłumaczeniem. Koniec świata nastąpi, kiedy Duda podejmie niezależna decyzję a Kaczyński zrobi prawo jazdy. Czyli nigdy i nie ma się co bać pandemii......

(2021-09-16 11:06:31)

W bastionach PiS, jest najmniej zaszczepionych,i to jest normalne. To tak jakby dziwić się, że koza nie zmądrzała, biorąc przez lata trawę plus

(2021-09-16 10:07:06)

Proponuję observerowi, żeby zakaził się covidem ze skutkiem ostatecznym, będzie jednej ciemnoty mniej.

(2021-09-16 10:05:12)

Antyszczepionkowców za kraty! Z takimi nie ma się co cackać, gdyż zagrażają zdrowiu i życiu wielu luidzi. Obrzydliwa ciemnota w naszym wojewódzwtie ,c o wynika z etatystyk, dlatego najwięcej tu żarażonych i umiewrających na covid. Niestety antyszczxepionkowcom i trolom ze Wsschodu zależy na tym, żeby jak najwięcej Polskiów zmarło z porodu koronawirusa.

Observer (2021-09-16 10:02:22)

Bo jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych?!

igbo87 (2021-09-16 09:50:22)

Proponuję nich burmistrz ze swojej wyplaty placi za powiklania po tych szczepieniach które i tak nie gwarantują że się biorca tego preparatu nie zarazi

J (2021-09-16 09:40:36)

W lubelskim najwięcej zachorowań na COVID i najmniej zaszczepionych. Nie trzeba być filozofem, aby połączyć te fakty. Oczywiście każdy ma prawo być idiotą, ale na własny rachunek, a nie kosztem innych. Jakim trzeba być debilem, aby dalej wierzyć w ten antyszczepieniowy bełkot.

(2021-09-15 23:10:48)

Boże chroń DZIECI

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Wykopki

W Biłgoraju uczczono ofiary sowieckiej agresji na Polskę

II Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego

Pokaz laserów

Szlakami Roztocza Zachodniego

Kapsułą czasu upamiętni rewitalizację Śródmieścia Biłgoraja

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wystawa dzieł sztuki Stefan Knapp 1921 - 2021 już otwarta

By uczcić 100. rocznicę urodzin artysty Stefana Knappa dział sztuki Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju przygotowało wystawę czasową...