Strona startowa

Patronat

CIOSMY: XII Lato na żurawinowym szlaku

Data:29 07 2018
godz. 13:00
Miejsce: Ciosmy, plac przy szkole

XII rajd rowerowy:
Start o godz. 13:00 - parking przy stacji paliw lotos optima, przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju. Zapisy bezpośrednio przed startem od godz. 12:15. Wpisowe 10 zł (w cenie talon gastronomiczny) ubezpieczenie we własnym zakresie, trasa rajdu około 25 km + powrót we własnym zakresie. Meta w Ciosmach na miejscu pikniku (boisko sportowe przy szkole).

 

lato_na_zurawinowym_szplaku_plakat.jpg

Piknik:
15:00 - rozpoczęcie pikniku- boisko sportowe przy szkole w Ciosmach, przyjazd rajdu rowerowego,
15:30 - animacje, konkursy i quizy z nagrodami dla dzieci i dorosłych,
16:00 - „robaki” widowisko w wykonaniu dzieci ze szkoły w Ciosmach
17:30 - Piotr Ostrowski i guziki - koncert wirtuoza akordeonu guzikowego
18:00 - występ kabaretu „EWG”
19:00 - koncert kapeli podwórkowej „Wygibusy”
21:00 – koncert zespołu „Meffis”

Dodatkowe atrakcje:
Park zabaw dla dzieci (dmuchańce)- bezpłatne, stoiska reginalne, wystawy, kawiarenka, bufet

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach, OSP Ciosmy, GOK w Biłgoraju, PTTK o/Biłgoraj, wójt Gminy Biłgoraj.

XII Rowerowego Rajdu „Żurawinowym szlakiem”
Termin rajdu – 29 lipca 2018 roku (niedziela)
START 13:00
Główni organizatorzy: PTTK O/Biłgoraj i Stowarzyszenie DĄB w Ciosmach

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE:
Zapisy bezpośrednio przed startem rajdu od godziny 12:15, na miejscu startu (Parking przy stacji paliw LOTOS w Biłgoraju)
Informacje pod tel. +48 666 388 186 oraz Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. Kościuszki 41/43, tel./fax 84 688 00 00, e-mail: poitbilgoraj@interia.pl  

PROGRAM I REGULAMIN
Rajdu Rowerowego ZABORSZCZYZNY
CELE RAJDU:
promocja Żurawinowego szlaku
propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku - uczestnictwo w imprezie w gronie: rodziny, znajomych, przyjaciół.
udział w imprezie „XII Lato na Żurawinowym szlaku” organizowanej na boisku sportowym przy szkole w Ciosmach.
integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych organizujących i wspierających turystykę
poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych swojej „Małej Ojczyzny”

Program rajdu:
12:15 - zbiórka i zapisy uczestników rajdu na parkingu przy stacji paliw LOTOS w Biłgoraju przy ul. Włosiankarskiej 1
13:00 Wyjazd na trasę: Biłgoraj – Dąbrowica – Kolonia Sól – Rezerwat Obary– Ciosmy /ok. 24 km/
15:00 – udział w imprezie „XII Lato na Żurawinowym szlaku” organizowanej na boisku sportowym przy szkole w Ciosmach, powrót do miejsc zamieszkania we własnym zakresie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU
Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych  lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Trasa rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym.
5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
8. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
9. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
10. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3 - 5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
11. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym ( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).
13. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
14. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
15. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
16. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników w dniu rajdu  29.07.2018 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień..
17. Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. Dla dzieci i młodzieży do lat 12 rajd jest bezpłatny. W cenie talon gastronomiczny do realizacji na miejscu pikniku w Ciosmach.
18. Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki za b.r., natomiast pozostali uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie, według uznania.
19.  Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.
20. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
21. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
22. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie
Organizatorzy

Imprezy

2018-03-01 - 2018-11-11

BIŁGORAJ: 100 km na 100-lecie niepodległości

2018-06-07 - 2018-09-15

BIŁGORAJ: O Łąbędzie Pióro

2018-06-30 - 2018-08-25

BIŁGORAJ: Rodzinne Warsztaty Rolkowe

2018-06-30 - 2018-07-31

BIŁGORAJ: Boisko dla chętnych

2018-07-19

BIŁGORAJ: Akcja poboru krwi

2018-07-21 - 2018-07-22

BIŁGORAJ: Biłgoraj Bike Camp

2018-07-21 - 2018-07-22

BIŁGORAJ: Śladami Singera

2018-07-22

FRAMPOL: Turniej miejscowości

Patronat
2018-07-22

OBSZA: Spotkania graniczne

2018-07-22

POTOK GÓRNY: Współzawodnictwo wsi 2018

Patronat
2018-07-22

BUKOWA: Bukowskie jagodzianki

Konkursy

BIŁGORAJ: Kabaret JURKI w Biłgoraju