Strona startowa

Patronat

BIŁGORAJ Rajd w strone historii, tradycji i kultury - Wiosennego Rajdu Rowerowego

Data:29 04 2018
godz. 10:00
Miejsce: Biłgoraj

Organizatorzy:
PTTK O/Biłgoraj
Patronat medialny:
portal internetowy: www.bilgoraj.com.pl
Zapisy i informacja o rajdzie: Punkt Informacji Kulturalnej Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel. 84 688 00 00, e-mail. poitbilgoraj@interia.pl

Cele rajdu:
- Promocja wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu przez rodziny integracyjne spotkanie rodzin, młodzieży , rodziców, dziadków;
- Popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu;
- Pobudzenie dzieci , młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego trybu życia.

wiosenny_rajd_rowerowy_plakat.jpg

PROGRAM RAJDU:
godz. 10:00 - zbiórka uczestników rajdu na parkingu przy Lidlu w Biłgoraju, ul. Sikorskiego 22 i wyjazd na trasę Biłgoraj - Dereźnia - Majdan Stary - Zagać - Żary około 26 km;
godz. 13:00 – ognisko turystyczne w „Krainie nad Tanwią” w Żarach;
godz. 14:00 - zakończenie rajdu, powrót we własnym zakresie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU.
Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
4. Trasa rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym.
5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
8. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
9. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
10. Jadąc w kolumnie - „gęsiego”, jeden za drugim - należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
11. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).
13. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
14. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
15. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
16. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników do dnia 25.04.2018 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie po dniu 25.04.2018 r. wpisowe nie będzie zwracane.
17. Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Dla dzieci i młodzieży do lat 12 rajd jest bezpłatny.
18. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.
19. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.

Imprezy

2018-03-01 - 2018-11-11

BIŁGORAJ: 100 km na 100-lecie niepodległości

Patronat
2018-03-21 - 2018-05-26

BIŁGORAJ: Dni Otwartych Drzwi w ZSL w Biłgoraju

2018-03-27 - 2018-04-24

BIŁGORAJ: Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

2018-04-21

BIŁGORAJ: 5. urodziny 'Pokoleń'

2018-04-21

BIŁGORAJ: Spotkanie z minister Elżbietą Rafalską

bovska_plakat.jpg
2018-04-22

BIŁGORAJ: BOVSKA na niby

2018-04-22

TUROBIN: Rajd rowerowy

2018-04-23

BIŁGORAJ: Spotkanie z psychodietetykiem

2018-04-24

BIŁGORAJ: Dzień otwartym Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawo...

2018-04-27 - 2018-04-29

BIŁGORAJ: Turniej Recytatorski im. I.B.Singera

Patronat
2018-04-29

BIŁGORAJ Rajd w strone historii, tradycji i kultury - Wiosennego Rajdu Rowe...

Konkursy

BIŁGORAJ: Kabaret JURKI w Biłgoraju