Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

"Budowlanka" bez imienia... Szkoła straci patrona

Dodał: red Data: 2019-03-11 18:32:48 (czytane: 4387)

Wojewoda Lubelski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie uchylenia nadania imienia Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Dokument odbierający biłgorajskiej "Budowlance" imię Józefa Dechnika, właśnie ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpol

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajDecyzja wojewody podjęta została na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

budolanka_imie_dechnika.JPG

W paragrafie 1 zarządzenia czytamy: -Zarządza się co następuje: Uchyla się nadanie imienia Józefa Dechnika - Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli od dziś) w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Powiat biłgorajski może teraz złożyć skargę na zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni. -Jeśli chodzi o Zarząd Powiatu lub Starostę Biłgorajskiego to nie będziemy składać skargi na to zarządzenie Wojewody - informuje w rozmowie z Portalem bilgoraj.com.pl Starosta Andrzej Szarlip.

Reklama.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie, pod którym podpisał się Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek.

Uzasadnienie:
W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa ta została zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Stosownie do art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki - w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z dnia 22 czerwca 2017 r. - nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować (ust. 1). Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944 - 1989 (ust. 2). Za jednostki organizacyjne uważa się w szczególności szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury oraz instytucje społeczne (ust. 3). Jednocześnie w art. 2 ww. ustawa zmieniająca z dnia 22 czerwca 2017 r. stanowi, że obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Przepisy art. 1 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 2 - 4 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Jak stanowi art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r., w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1. Wydanie zarządzenia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z art. 1. Przepis art. 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio (art. 6 ust. 3). Opinia, o której mowa, jest przedstawiana w terminie miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w terminie 2 miesięcy, od dnia doręczenia żądania wojewody. Oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg terminu na stwierdzenie nieważności aktu (art. 2 ust. 3). W niniejszej sprawie Rada Powiatu w Biłgoraju nie wykonała ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy „Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju”.

Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. znak: PN-II.40.1.2019 organ nadzoru wystąpił do Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie o opinię dotyczącą prowadzonej przez Powiat Biłgorajski jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. Odpowiedź na powyższe wystąpienie została doręczona w dniu 21 lutego 2019 r. Zgodnie z treścią opinii z dnia 18 lutego 2019 r., znak: BUW-III-940-7(2)/19: „W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP upamiętniona we wskazanej nazwie osoba, symbolizuje komunizm w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy.

Patronat Józefa Dechnika nadano szkole w okresie PRL, dokładnie w czerwcu 1985 r. Do dziś na stronie internetowej placówki można przeczytać uzasadnienie tego wyboru - Józef Dechnik był „wybitnym działaczem naszego miasta”. Nie można zapominać, że był on również wysokim rangą działaczem komunistycznym. Piastował wiele funkcji partyjnych, których zwieńczeniem było objęcie w 1980 r. stanowiska członka Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W ówczesnej Polsce rządy miały de facto charakter monopartyjny. Partia posiadała w praktyce nieograniczoną władzę. Nie była poddawana kontroli opozycji parlamentarnej, czy też woli wyborców, gdyż przeprowadzane wybory w Polsce były w pełni kontrolowane. Polska Partia Robotnicza oraz PZPR ponoszą również odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce w latach 1944-1989, w tym liczne prześladowania podziemia antykomunistycznego jak i środowisk opozycji demokratycznej, które wynikały z chęci zdławienia wszelkiego oporu społecznego. Należy podkreślić, że kierownictwo partii komunistycznej w Polsce musiało podporządkowywać działania imperialnym planom władz Związku Sowieckiego. Kreml wykorzystywał państwa tzw. „demokracji ludowej” częstokroć ze szkodą dla obywateli tych państw w obszarze życia kulturalnego, religijnego czy też gospodarczego. Ten brak suwerenności doprowadził do powstania na ziemiach polskich totalitarnego, komunistycznego systemu władzy, który funkcjonował pod sowiecką ochroną wbrew suwerennym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna zależność PRL od ZSRR pociągała za sobą realizację przez jej władze priorytetów polityki sowieckiej, traktowanych jako nadrzędne wobec interesów obywateli polskich. Cechami PRL była likwidacja gospodarki wolnorynkowej oraz pozbawianie swobód obywatelskich i praw człowieka, a także liczne zbrodnie (w tym mordy sądowe) popełniane pod osłoną instytucji państwowych PRL.

W zakładce „Patron szkoły” na stronie internetowej wspomnianej placówki oświatowej można odnaleźć następujące określenia Józefa Dechnika: „był wielkim komunistą” oraz „budowniczym Polski Ludowej”. Określenia te można uznać za podsumowanie kariery Józefa Dechnika jako działacza aparatu państwa komunistycznego. W cytowanym biogramie zawarto również informacje, że dla Józefa Dechnika „najważniejsza była Polska i dobro drugiego człowieka”. Należy w tym miejscu postawić kilka pytań. Czy zaangażowanie w działalność partii komunistycznej prowadziło do wzmocnienia suwerenności Polski? Czy społeczeństwo mogło w sposób wolny wyznawać i praktykować wiarę? Czy obywatele Polski mogli tworzyć wspólnotę opartą na wolności słowa? Czy sytuacja bytowa ogółu społeczeństwa była wystarczająca? Polska nie była państwem suwerennym. Legalny Rząd Rzeczypospolitej przebywający w Londynie z inspiracji Stalina został poprzez działaczy partii komunistycznych pozbawiony realnego wpływu na los państwa i Polaków. Komuniści próbowali usankcjonować swoją władzę - nie tylko obecnością na ziemiach polskich Armii Czerwonej - ale również przeprowadzając sfałszowane wybory. Opór społeczeństwa był dławiony poprzez rozbudowany aparat represji - Komitet Centralny PZPR, tajną bezpiekę, Milicję Obywatelską, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej, Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej, „ludowe” Wojsko Polskie, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli prasy, publikacji i widowisk oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz z okręgowymi urzędami, Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego, organy wymiaru sprawiedliwości.

W okresie komunizmu w kraju wybuchały liczne strajki robotników, które miały podłoże zarówno materialne, solidarnościowe, jak w wielu sytuacjach niepodległościowe. System komunistyczny w Polsce charakteryzował się ponadto deficytem towarów, brakiem konkurencji na rynku usług, niskimi pensjami i emeryturami wśród przeważającej części społeczeństwa, ciężkimi warunkami mieszkalnymi, niską stopą życiową, szczególnie na wsi. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był wzrost łapownictwa, jako metody na załatwienie podstawowych potrzeb bytowych. Państwo nie zapobiegało również rozwojowi alkoholizmu wśród społeczeństwa. Należy pamiętać, że niektóre inicjatywy prospołeczne były realizowane dzięki dodatkowym obciążeniom o charakterze podatkowym, jak również dzięki osobistemu zaangażowaniu w daną inicjatywę lokalnych środowisk.

Józef Dechnik był funkcyjnym działaczem Polskiej Partii Robotniczej. W okresie 1944 - 1947 pełnił funkcję I sekretarza w Komitecie Powiatowym w Biłgoraju, a w latach 1947 - 1948 I sekretarza w Komitecie Powiatowym w Zamościu. Historycy określają ten okres w dziejach Polski – stalinowskim. Charakteryzował się on stosowaniem terroru politycznego wobec obywateli. Wiele osób zostało wówczas niesłusznie skazanych, wywiezionych, umieszczonych w obozach pracy, a nawet zamordowanych. Wśród ofiar były też osoby uwięzione bez wyroku i zmarłe w więzieniach z powodu stosowanych metod śledczych, czy też wycieńczenia i chorób. Zasiadanie we władzach partyjnych w tym okresie wiązało się z akceptacją takiego systemu totalnej władzy. W latach 1948 - 1954 Józef Dechnik należał do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej przy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1949 - 1956 był członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie, a w latach 1953 - 1956 w Komitecie Wojewódzkim w Olsztynie. Pełnił również funkcję I sekretarza w Komitecie Powiatowym PZPR w Biłgoraju. Przez niemal dekadę w latach 1959 - 1968 był zastępcą członka w Komitecie Centralnym PZPR, a od 16.11.1968 r. do 15.02.1980 r. członkiem KC PZPR. Zasiadał również w egzekutywie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie w okresie 1967 - 1971. Na uwagę zasługuje fakt, że Józef Dechnik już w latach trzydziestych ubiegłego wieku był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Za swoją działalność był wówczas dwukrotnie aresztowany i skazany przez Sąd Okręgowy w Zamościu na 4 lata więzienia.

Na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju można odnaleźć informację, że Józef Dechnik został wybrany na patrona szkoły, ponieważ jest osobą zasłużoną dla rozwoju miasta Biłgoraj. Jednakże przy wyrażaniu tej opinii trzeba pamiętać o tym, że wiele inicjatyw związanych z miastem mogło powieść się właśnie dzięki temu, że Józef Dechnik był wpływowym działaczem Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Można przypuszczać, że dzięki posiadanym w partii wpływom zdecydowanie łatwiej było mu oddziaływać na rzecz Biłgoraja. Inicjatorzy powstania pomnika Józefa Dechnika w Biłgoraju pod koniec lat 80 ubiegłego wieku uznali, że należy określić działacza jako budowniczego Polski Ludowej. Określenie to w pełni potwierdza wieloletnie zaangażowanie Józefa Dechnika w utrzymanie władzy komunistycznej w Polsce. Program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej preferował ideologię komunistyczną w jej stalinowskiej wersji. Po 1948 r. polski ustrój polityczny upodabniał się do systemu istniejącego w ZSRR i ulegał totalitaryzacji. Partia jako główny ośrodek władzy decydowała o polityce masowych aresztowań więźniów politycznych, których poddawano w czasie śledztw torturom, a następnie karano więzieniem w ciężkich warunkach, przymusową pracą, a także wyrokami kary śmierci. Szacuje się, że łączna liczba osób represjonowanych wynosiła pod koniec lat 40 ponad 100 tysięcy osób. W obozach pracy przetrzymywano nawet młodzież oskarżaną o działalność polityczną. Osoby były zatrzymywane za prowadzenie tzw. „wrogiej propagandy”, w tym nawet za opowiadanie żartów politycznych. Celem tej polityki było wytworzenie wśród społeczeństwa atmosfery zastraszenia i podporządkowania. Przejawem tej polityki było również przymuszanie obywateli do wstępowania w szeregi partyjne, jak również werbowanie ich w drodze szantażu lub przekupywania do tajnej współpracy z aparatem represji. Strategia ta miała uchronić „władzę ludową” przed „wrogami” dążącymi do jej obalenia. Podziemie antykomunistyczne, które nie godziło się na narzucony przemocą niedemokratyczny system rządów a w rzeczywistości zamianę władz okupacyjnych z niemieckich na sowieckie skazane było na represje i wyroki śmierci wydawane w sfingowanych procesach.

Należy stwierdzić poza aspektami prawnymi, że w wolnej Polsce placówka oświatowa, która powinna krzewić postawy patriotyczne wśród młodych pokoleń, nie powinna mieć za patrona działacza partii komunistycznej. Patroni placówek oświatowych powinni być wzorem dla młodych pokoleń, a ich życie powinno inspirować do organizowania wielu akcji edukacyjnych i wychowawczych w czasie trwania nauki. Nazwa upamiętniając funkcyjnego działacza partii komunistycznej nawiązuje do ideologii komunizmu a tym samym akceptuje honorowanie tej postaci nie biorąc pod uwagę negatywnych skutków, do których doprowadziła ta ideologia. Faktycznie nazwa stanowi więc wyraz lekceważenia pamięci ofiar komunistycznego totalitaryzmu oraz braku szacunku dla dorobku walki Polaków o wolność obywatela i niezawisłość Państwa w XX wieku.

Według art. 1 ust. 1 ustawy nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Jednocześnie - jak stanowi art. 1 ust. 2 ustawy - za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944 - 1989.

Zgodnie ze słownikowym rozumieniem (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, red. prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Warszawa 1996, s. 1182) „upamiętniać” znaczy „zachowywać dla pamięci potomnych, czynić pamiętnym; utrwalać w pamięci”. Nadanie szkole imienia Józefa Dechnika ma zatem w sposób oczywisty zachować dla potomnych pamięć o nim, czyli stanowi jego upamiętnienie i uhonorowanie. Według definicji zamieszczonej w ww. słowniku pojęcie „propagować” oznacza między innymi „wpływać na wzrost popularności czegoś, popularyzować”. Nadto zgodnie z wykładnią językową „symbolizować” oznacza „przedstawiać coś pod postacią symbolu; być symbolem czegoś”. Józef Dechnik pełniąc funkcje w partii komunistycznej oraz aparacie państwa odwołującego się do ideologii komunizmu propagował ten ustrój totalitarny (jego hasła, idee, system sprawowania władzy).

W świetle przytoczonych faktów historycznych oraz słownikowych definicji słów „upamiętniać” oraz „propagować” należy stwierdzić, że omawiany patronat upamiętnia osobę przynależną do komunistycznych organizacji – symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy istniejący w Polsce w latach 1944 - 1989, co powoduje również propagowanie ideologii komunizmu, a co za tym idzie nazwa „Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika” jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy”.

Powyższa opinia Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzająca niezgodność nazwy „Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju” z art. 1 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki - ma charakter wiążący.

Organ nadzoru w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z opinii IPN. Nie ulega wątpliwości, iż Józef Dechnik był wysokim rangą działaczem komunistycznym - a zatem nazwa „Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika” w Biłgoraju jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r., gdyż posiada charakter nazwy upamiętniającej osobę symbolizującą komunizm.

Z uwagi na powyższe, na mocy art. 6 ust. 2 i 3 ustawy, organ nadzoru jest zatem zobligowany do wydania zarządzenia zastępczego dokonującego zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, w dacie podjęcia uchwały Nr XLIV/231/2002 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Józefa Dechnika w Biłgoraju, istniała możliwość nadawania przez organ prowadzący imion określonym w rozporządzeniu zespołom szkół publicznych, na podstawie §1 ust. 4 w zw. z ust. 3 załączników Nr 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6 do rozporządzenia. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, tj. 14 marca 2007 r., powyższe przepisy, zawierające kompetencję organu prowadzącego do nadawania imienia zespołom szkół, zostały uchylone. Tym samym zniesiono możliwość nadawania przez organ prowadzący imion zespołom szkół.

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia zmieniającego z dnia 9 lutego 2007 r., zespoły szkół publicznych, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały nadane imiona, zachowują te imiona. Powyższy zapis wskazuje zatem, że prawodawca zezwolił, aby zespoły szkół, którym nadano imiona przed dniem 14 marca 2007 r. zachowały nadane im imiona.

Tak ukształtowany stan prawny obowiązuje także w chwili obecnej. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują kompetencji organu prowadzącego do nadawania imienia zespołom szkół, a w konsekwencji również do zmiany imion nadanych przed 14 marca 2017 r. Należy zatem przyjąć, że jedyną możliwością wyeliminowania nazwy zespołu szkół, prowadzonego przez Powiat - niezgodnej z art. 1 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki - jest uchylenie nadania imienia zespołowi szkół.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydanie zarządzenia zastępczego uchylającego nadanie imienia Zespołowi Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, jest uzasadnione. Na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

/bilgoraj.com.pl/
Foto: Archiwum

Tagi: zespół szkół budowlanych i ogólnokształcących   zsbio biłgoraj   imię józefa dechnika   budowlanka biłgoraj

Zobacz także

„Fascynujący świat zwierząt”. Wirtualna wystawa prac w MDK (FOTO)

Dodane: 2020-04-05 10:48 - Komentarze  (0)  czytane (178)

TAGI: mdk biłgoraj, wystawa on-line, wirtualny spacer, oświata biłgorajKomentarze (30)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.226.243.36

(2019-03-11 22:57:38)

Super. W końcu. Bo aż wstyd chodzić do takiej szkoły z takim imieniem.

Jan (2019-03-11 22:15:14)

Starosta Szarlip wreszcie zrobił porządek.

zmad (2019-03-11 21:32:29)

Dajcie na luz !!!
Myślicie, że młodzi bezgranicznie zawierzą waszej wersji historii.
Nie mieszajmy do polityki szkoły, która jest wzorem edukacji i szkolenia fachowych kadr.
Absolwenci szczycą się ze świadectwa z pieczątką ukończenia szmkoły im. J. Dechnika.

CzAd (2019-03-11 19:29:44)

Gromkie brawa!!!!
A teraz kolej na usuniecie pomnika czerwonego siepacza I pozbawienie Go miana Honorowy Obywatel Bilgoraja
Koniec z czerwonymi!!!

Brawo Andrzej Szarlip! (2019-03-11 18:56:43)

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

więcej

Kursy prawa jazdy

Dwie kandydatury na dyrektora I LO im. ONZ w Biłgoraju

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, wpłynęły dwie oferty. W najbliższy poniedziałek, ma zostać powołana komisja konkursowa. Nowego dyrektora władze powiatu muszą wyłonić do końca marca br. Z końcem tego miesiąca bowiem na emeryturę przechodzi dyrektor Marian Klecha. więcej»

Studniówka "Budowlanki" 2020 (FOTO, VIDEO)

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju bawili się dziś na balu studniówkowym. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się od podziękowań i oficjalnych wystąpień oraz staropolskiego poloneza. Następnie przy muzyce DJ-ów, uczestnicy bawili się do białego rana. więcej»

więcej

Kursy i szkolenia

Ogłoszenia